งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Narongrit Sombatsompop Head of Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group www.kmutt.ac.th/p-prof/ S and T Publications King Mongkut’s University of Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Narongrit Sombatsompop Head of Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group www.kmutt.ac.th/p-prof/ S and T Publications King Mongkut’s University of Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Narongrit Sombatsompop Head of Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group www.kmutt.ac.th/p-prof/ S and T Publications King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) 91 Pracha U-tit Rd., Bangmod, Thuug-khru, Bangkok 10140, THAILAND

2 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group 2 Research evaluations Research investments (expenses for research) Number of Nobel prize Number of researchers Number of journal publications Patent numbers and patent productivity (per researcher number) Times cited (certain cases) ISI Citation factors (impact factors) Others As a researcher you may need to select a good publishing media for publication of your work. So, the problem is, how to know??

3 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group 3 ตัวอย่างดัชนีการประเมินความสามารถ ด้าน S&T International Institute for Management Development (IMD) ในปี 1999 และ 2000 ประเทศไทยถูกจัดอันดับ ที่ 46 และ 47 ตามลำดับ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากจำนวนประเทศที่เข้า ประเมิน 47 ประเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดอันดับบางส่วนคือ ค่าใช้จ่ายในการวิจัยจากภาครัฐ [45] ( ปีละ 9,200 ล้านบาท ) และเอกชน จำนวน บุคลากรด้านการวิจัยในภาครัฐและเอกชน [46] จำนวนสิทธิบัตร การวิจัยขั้นพื้นฐาน [44] การจัดการด้านเทคโนโลยี [43] ลำดับ เมื่อปี 2000

4 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group 4 จำนวนบทความวิจัยในฐานข้อมูลโลก ( นานาชาติ ) SCI database (from 1995 - Aug. 2003)

5 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group 5

6 6 World Share ของบทความ วิจัยในฐานข้อมูลโลก SCI database (as of Year 2003)

7 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group 7 จำนวนบทความวิทยาศาสตร์ปี ค. ศ. 2000 แบ่งตาม ประเภทหน่วยงาน

8 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group 8 จำนวนบทความวิทยาศาสตร์ปี ค. ศ. 2000 ของกลุ่ม ประเทศเอเชีย

9 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group 9 หน่วยงานที่มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยสูงสุด 10 อันดับแรก ระหว่างปี ค.ศ. 1995-2002

10 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group 10 ประเทศที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยไทยมากที่สุด 10 อันดับแรก ระหว่างปี ค.ศ. 1995-2002 จำนวนความร่วมมือกับต่างประเทศ

11 Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group 11 หน่วยงานที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศระหว่าง ปี ค.ศ. 1995-2002 มากที่สุด 10 อันดับแรก


ดาวน์โหลด ppt Narongrit Sombatsompop Head of Polymer PROcessing and Flow (P-PROF) Group www.kmutt.ac.th/p-prof/ S and T Publications King Mongkut’s University of Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google