งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Human resource development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Human resource development"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Human resource development
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ Human resource development

2 การพัฒนาบุคลากร (คนเก่ง : คนกำลังจะเก่ง)
เป้าหมายการพัฒนา บุคลากรเก่งคิด (รู้วิธีคิด คิดเป็น มีจิตสำนึกที่ดี และมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี) บุคลากรเก่งคน (เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น รู้วิธีทำงานและอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข และมุ่งมั่นที่จะรักคนอื่น รักองค์กร) บุคลากรเก่งงาน (มีความรู้และทักษะในการบริหารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล)

3 สถานการณ์ ยังไม่มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว (HRM/HRD) เพื่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ปี 63 ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร ยังมี gap ในเรื่องต่อไปนี้ การทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 45% การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 37%? การทำงานเป็นทีม 33% การมีน้ำใจใจเปิดกว้างเป็นพี่เป็นน้อง 32% จากมุมมองของผู้บริหาร และผู้ประเมินภายนอก ขาดทักษะการเขียนรายงาน การนิเทศงาน ติดตามประเมินผลไม่สามารถชี้จุดอ่อน/จุดแข็ง และมีข้อมูลแต่ไม่สามารถนำข้อมูลมาเขียนวิเคราะห์วางแผนให้สอดคล้องกับปัญหาพื้นที่ ขาดทักษะการแปลผลค่าสถิติ ความต้องการของกลุ่มงาน ภาษาอังกฤษ

4 แผนงานพัฒนาองค์กรปี 54 จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปี (HRM/HRD) SP3
พัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) สุนทรียสนทนา(Dialogue) Team work , Relationship การบริหารโครงการ (Project Management) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลัก การนิเทศงาน และการเขียนรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และแปลผลข้อมูล พัฒนาสมรรถนะสนับสนุนยุทธศาสตร์ แพทย์ FETP SRRT (ระบาดวิทยา)--- PI (Principle Investigator) ภาษาอังกฤษ

5 แผนงานพัฒนาองค์กรปี 54 (ต่อ)
พัฒนาศักยภาพผู้มีทักษะ และสมรรถนะสูง (Talent) ( กรอบมาตรฐานฯ ก.พ.มิติ 1และ HR3:PMQA) ระยะสั้น ส่งไปเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น Team learning (Talent : Non-talent) Mentor shadow learning กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็น Role Model อบรมฯ (Diploma) Task force ระยะยาว ศึกษาต่อในสาขาที่องค์กรต้องการ (Need) ปริญญาโท สาขาใดบ้าง ปีละกี่คน ปริญญาเอก สาชาใดบ้าง ปีละกี่คน พัฒนาทักษะผู้บริหารระดับหน้าศูนย์/กลุ่ม/ฝ่าย/งาน (ก.พ.) เสริมทักษะและแนวคิดด้านการบริหาร การพัฒนาตัวชี้วัดระดับบุคคล (ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน :PMS) HR2

6 ระบบการบริหารจัดการ“คนเก่ง”
การให้ค่าตอบแทนและการให้รางวัล “คนเก่ง” (Compensation Rewarding of Talent) ระบุคนและค้นหาคนเก่ง (Identification of Talent) กำหนดต้นแบบคนเก่ง (Talent Block/Template) พัฒนา/ฝึกอบรมคนเก่ง (Training Development of Talent) การรักษา “คนเก่ง” ให้อยู่กับองค์กร (Retention of Talent) P Watanapa

7 ๓ องค์ประกอบที่สนับสนุนการพัฒนาคนเก่ง
พัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กองทุนวิชาการ ความร่วมมือ(MOU)กับเครือข่ายวิชาการในประเทศและนานาชาติ MOU & Agreement

8 ขอบคุณครับ..

9

10 HRD The part of human resource management (HRM) which specifically deals with training and development of the employees. HRD would include training an individual after he/she is first hired, providing opportunities to learn new skills, distributing resources which are beneficial for the employee's tasks, and any other developmental activities.


ดาวน์โหลด ppt Human resource development

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google