งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐. การพัฒนาบุคลากร (คนเก่ง : คนกำลังจะเก่ง) เป้าหมายการพัฒนา  บุคลากรเก่งคิด (รู้วิธีคิด คิดเป็น มีจิตสำนึกที่ดี และ มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐. การพัฒนาบุคลากร (คนเก่ง : คนกำลังจะเก่ง) เป้าหมายการพัฒนา  บุคลากรเก่งคิด (รู้วิธีคิด คิดเป็น มีจิตสำนึกที่ดี และ มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐

2 การพัฒนาบุคลากร (คนเก่ง : คนกำลังจะเก่ง) เป้าหมายการพัฒนา  บุคลากรเก่งคิด (รู้วิธีคิด คิดเป็น มีจิตสำนึกที่ดี และ มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี)  บุคลากรเก่งคน (เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น รู้วิธีทำงาน และอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข และมุ่งมั่นที่จะรักคน อื่น รักองค์กร)  บุคลากรเก่งงาน (มีความรู้และทักษะในการบริหารและ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล)

3  สถานการณ์ ยังไม่มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว (HRM/HRD) เพื่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ปี 63 ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร ยังมี gap ในเรื่องต่อไปนี้ ○ การทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 45% ○ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 37%? ○ การทำงานเป็นทีม 33% ○ การมีน้ำใจใจเปิดกว้างเป็นพี่เป็นน้อง 32% จากมุมมองของผู้บริหาร และผู้ประเมินภายนอก ○ ขาดทักษะการเขียนรายงาน การนิเทศงาน ติดตามประเมินผลไม่ สามารถชี้จุดอ่อน/จุดแข็ง และมีข้อมูลแต่ไม่สามารถนำข้อมูลมา เขียนวิเคราะห์วางแผนให้สอดคล้องกับปัญหาพื้นที่ ○ ขาดทักษะการแปลผลค่าสถิติ ความต้องการของกลุ่มงาน ○ ภาษาอังกฤษ

4 แผนงานพัฒนาองค์กรปี 54  จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 5 ปี (HRM/HRD) SP3  พัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) สุนทรียสนทนา(Dialogue)------ Team work, Relationship การบริหารโครงการ (Project Management) การมุ่งผลสัมฤทธิ์  พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลัก การนิเทศงาน และการเขียนรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และแปลผลข้อมูล  พัฒนาสมรรถนะสนับสนุนยุทธศาสตร์ แพทย์ FETP SRRT (ระบาดวิทยา)--- PI (Principle Investigator) ภาษาอังกฤษ

5  พัฒนาศักยภาพผู้มีทักษะ และสมรรถนะสูง (Talent) ( กรอบมาตรฐานฯ ก. พ. มิติ 1 และ HR3:PMQA) ระยะสั้น ○ ส่งไปเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น ○ Team learning (Talent : Non-talent) ○ Mentor ○ shadow learning กับผู้เชี่ยวชาญที่เป็น Role Model ○ อบรมฯ (Diploma) ○ Task force ระยะยาว ○ ศึกษาต่อในสาขาที่องค์กรต้องการ (Need) ปริญญาโท สาขาใดบ้าง ปีละกี่คน ปริญญาเอก สาชาใดบ้าง ปีละกี่คน  พัฒนาทักษะผู้บริหารระดับหน้าศูนย์ / กลุ่ม / ฝ่าย / งาน ( ก. พ.) เสริมทักษะและแนวคิดด้านการบริหาร การพัฒนาตัวชี้วัดระดับบุคคล ( ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน :PMS) HR2 แผนงานพัฒนาองค์กรปี 54 (ต่อ)

6 P Watanapa ระบบการบริหาร จัดการ “ คนเก่ง ” กำหนดต้นแบบคนเก่ง (Talent Block/Template) ระบุคนและค้นหาคนเก่ง (Identification of Talent) พัฒนา/ฝึกอบรมคนเก่ง (Training Development of Talent) การให้ค่าตอบแทนและการให้ รางวัล “คนเก่ง” (Compensation Rewarding of Talent) การรักษา “คนเก่ง” ให้อยู่กับ องค์กร (Retention of Talent)

7 ๓ องค์ประกอบที่สนับสนุนการพัฒนาคนเก่ง พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน กองทุนวิชาการ ความร่วมมือ (MOU) กับ เครือข่ายวิชาการ ในประเทศและ นานาชาติ MOU & Agreement

8 ขอบคุณครับ..

9

10 HRD The part of human resource management (HRM) which specifically deals with training and development of the employees. HRD would include training an individual after he/she is first hired, providing opportunities to learn new skills, distributing resources which are beneficial for the employee's tasks, and any other developmental activities.human resource management (HRM)dealstrainingdevelopmentindividualopportunitiesskillsresourcesemployee'stasksactivities


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐. การพัฒนาบุคลากร (คนเก่ง : คนกำลังจะเก่ง) เป้าหมายการพัฒนา  บุคลากรเก่งคิด (รู้วิธีคิด คิดเป็น มีจิตสำนึกที่ดี และ มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google