งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ อบอุ่นใจให้เราดูแล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ อบอุ่นใจให้เราดูแล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ อบอุ่นใจให้เราดูแล
โครงการ อบอุ่นใจให้เราดูแล สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล

2 ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่ม .. บัวชมพู
1. นางวาริณี บุณยะมัต ที่ปรึกษากลุ่ม 2. นางสาวรจรินทร์ วงศ์อิน ประธานกลุ่ม 3. นางพิชญา กอหะสุวรรณ เลขานุการ 4. นางสาวบุญจิตต์ แสงศิริ สมาชิก 5. นางชิน แม้นประดิษฐ์ สมาชิก 6. นายณัฐวัฒน์ ทองคำเภา สมาชิก 7. นายนรินทร์ ฟุ้งสุข สมาชิก 8. นายสมบูรณ์ ตันสิน สมาชิก ผู้รับผิดชอบโครงการ

3 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ
สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่นิสิตปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ และที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อเกี่ยวกับงานทะเบียน ซึ่งมีความต้องการบริการที่เป็นมิตร อบอุ่นเป็นกันเอง นอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย อบอุ่นและประทับใจในการต้อนรับ ตั้งแต่เริ่มแรกย่างก้าวเข้ามาในบริเวณของสำนักงานการทะเบียนฯ เปลี่ยนทัศนคติจากความรู้สึกที่ไม่ดี ไม่กล้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ให้เป็นความรู้สึกที่ประทับใจ ในการติดต่อรับบริการ และรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการทะเบียนฯ มีทัศนคติที่ดี และรู้สึกมั่นใจในการให้บริการที่ดี

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด
1. ความประทับใจของผู้มาติดต่อในบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ของสถานที่ที่ให้บริการ 2. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้รับบริการ 3. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ หรือ ส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณี

5 สรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
เจ้าหน้าที่ขาดการอบรมเรื่อง Service mind อย่างต่อเนื่อง ไม่มีแบบแสดงความคิดเห็น แสงสว่างไม่เพียงพอ และ บรรยากาศไม่สดชื่น สวยงาม ขาดความสะดวกสบายในการติดต่อ ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ และปรับแต่งภูมิทัศน์

6 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ได้ดำเนินการ
1. ของบประมาณในการจัดทำ และปรับแต่งภูมิทัศน์ 2. ทำบอร์ดเพื่อให้ผู้มาติดต่อแสดงความคิดเห็น 3. จัดหาโต๊ะและเก้าอี้เพิ่มเติม เพื่อความสะดวกสบาย 4. จัดทำสวนหย่อม 5. จัดทำมุมหนังสือ แจกหนังสือที่น่าสนใจ 6. จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามเทศกาล

7 ผลการดำเนินงาน 1. ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์บริเวณโถงหน้าสำนักงานการทะเบียนและประมวลผล 2. ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น 2 (สำนักงานการทะเบียนฯ) 3. การทำมุมหนังสือที่น่าสนใจ อาทิ หนังสือจามจุรี วารสารของมหาวิทยาลัย หนังสือธรรมะ และ หนังสือความรู้ทั่วไป 4. จัดภูมิทัศน์ต้อนรับเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ 5. ร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในงานกีฬาฯ มหาวิทยาลัยครั้งที่ 38 โดยจัดภูมิทัศน์ บริเวณโถงเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานกีฬาฯ ของมหาวิทยาลัย

8 ผลการดำเนินงาน 6. จัดแสดงเผยแพร่ส่งเสริมเนื่องในวันมาฆบูชา 7. จัดงานการทำบุญครบรอบวันก่อตั้ง สทป. 8. ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ เชิญชวน จนท. นิสิต และบุคคลทั่วไปร่วมสรง น้ำพระบริเวณโถง สทป. 9. จัดแสดงเผยแพร่ส่งเสริมเนื่องในวันเข้าพรรษา 10. ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ จัดมุมสำหรับถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 11. จัดทำบอร์ดเพื่อให้นิสิต และผู้มาติดต่อ ได้เขียนข้อความแสดงความคิดเห็น

9 ประมวลภาพ

10 การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์

11 Before บริเวณโถงหน้า สทป.

12

13

14 ภายหลังการปรับแต่ง After

15 บริเวณนิสิตเขียนคำร้อง
Before After

16 มุมหนังสือที่ทำเพิ่มเติม
บริเวณโถง กับ มุมหนังสือที่ทำเพิ่มเติม

17 อ่านแล้ว..ภูมิใจจังค่ะ
เอ..ใครหว่า ? น่ารักอ่ะ ..

18 กิจกรรมส่งเสริมงานของมหาวิทยาลัย และ ขนบธรรมเนียมประเพณี
กิจกรรมส่งเสริมงานของมหาวิทยาลัย และ ขนบธรรมเนียมประเพณี

19

20 ประเพณี และ วัฒนธรรมไทย
ร่วมสืบสาน ประเพณี และ วัฒนธรรมไทย

21

22

23 สทป. ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่

24

25 ขอบคุณ ... ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ อบอุ่นใจให้เราดูแล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google