งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ อบอุ่นใจให้เราดูแล สำนักงานการทะเบียน และประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ อบอุ่นใจให้เราดูแล สำนักงานการทะเบียน และประมวลผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ อบอุ่นใจให้เราดูแล สำนักงานการทะเบียน และประมวลผล

2 1. นางวาริณี บุณยะมัต ที่ปรึกษากลุ่ม 2. นางสาวรจรินทร์ วงศ์อิน ประธานกลุ่ม 3. นางพิชญา กอหะสุวรรณ เลขานุการ 4. นางสาวบุญจิตต์ แสงศิริ สมาชิก 5. นางชิน แม้นประดิษฐ์ สมาชิก 6. นายณัฐวัฒน์ ทองคำเภา สมาชิก 7. นายนรินทร์ ฟุ้งสุข สมาชิก 8. นายสมบูรณ์ ตันสิน สมาชิก ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่ม.. บัว ชมพู

3 ที่มา / มูลเหตุจูงใจของ โครงการ สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล เป็น หน่วยงานที่ให้บริการแก่นิสิตปัจจุบันที่กำลัง ศึกษาอยู่ และที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อเกี่ยวกับงาน ทะเบียน ซึ่งมีความต้องการบริการที่เป็นมิตร อบอุ่นเป็นกันเอง นอกเหนือจากการอำนวย ความสะดวกพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อให้ ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกผ่อนคลาย อบอุ่น และประทับใจในการต้อนรับ ตั้งแต่เริ่มแรกย่าง ก้าวเข้ามาในบริเวณของสำนักงานการทะเบียน ฯ เปลี่ยนทัศนคติจากความรู้สึกที่ไม่ดี ไม่กล้า ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ให้เป็นความรู้สึกที่ ประทับใจ ในการติดต่อรับบริการ และ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการทะเบียนฯ มี ทัศนคติที่ดี และรู้สึกมั่นใจในการให้บริการที่ดี

4 เป้าหมายและตัวชี้วัด 1. ความประทับใจของผู้มาติดต่อใน บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม ของสถานที่ที่ให้บริการ 2. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่มีการ ปรับเปลี่ยนเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้รับบริการ 3. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ หรือ ส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณี

5 สรุปผลการวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา 1. เจ้าหน้าที่ขาดการอบรมเรื่อง Service mind อย่างต่อเนื่อง 2. ไม่มีแบบแสดงความคิดเห็น 3. แสงสว่างไม่เพียงพอ และ บรรยากาศ ไม่สดชื่น สวยงาม 4. ขาดความสะดวกสบายในการติดต่อ 5. ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ และ ปรับแต่งภูมิทัศน์

6 สรุปการแก้ไขปรับปรุงที่ ได้ดำเนินการ 1. ของบประมาณในการจัดทำ และ ปรับแต่งภูมิทัศน์ 2. ทำบอร์ดเพื่อให้ผู้มาติดต่อแสดง ความคิดเห็น 3. จัดหาโต๊ะและเก้าอี้เพิ่มเติม เพื่อ ความสะดวกสบาย 4. จัดทำสวนหย่อม 5. จัดทำมุมหนังสือ แจกหนังสือที่ น่าสนใจ 6. จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ตาม เทศกาล

7 ผลการดำเนินงาน 1. ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์บริเวณโถงหน้าสำนักงาน การทะเบียนและประมวลผล 2. ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น 2 ( สำนักงานการทะเบียนฯ ) 3. การทำมุมหนังสือที่น่าสนใจ อาทิ หนังสือ จามจุรี วารสารของมหาวิทยาลัย หนังสือธรรมะ และ หนังสือความรู้ทั่วไป 4. จัดภูมิทัศน์ต้อนรับเนื่องในเทศกาลวันปีใหม่ 5. ร่วมเป็นเจ้าภาพเนื่องในงานกีฬาฯ มหาวิทยาลัยครั้งที่ 38 โดยจัดภูมิทัศน์ บริเวณโถงเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน กีฬาฯ ของมหาวิทยาลัย

8 6. จัดแสดงเผยแพร่ส่งเสริมเนื่องในวันมาฆบูชา 7. จัดงานการทำบุญครบรอบวันก่อตั้ง สทป. 8. ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ เชิญชวน จนท. นิสิต และบุคคลทั่วไปร่วมสรง น้ำพระบริเวณโถง สทป. 9. จัดแสดงเผยแพร่ส่งเสริมเนื่องในวัน เข้าพรรษา 10. ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ จัดมุม สำหรับถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 11. จัดทำบอร์ดเพื่อให้นิสิต และผู้มาติดต่อ ได้ เขียนข้อความแสดงความคิดเห็น ผลการดำเนินงาน

9 ประมวล ภาพ

10 การปรับเปลี่ยนภูมิ ทัศน์

11 บริเวณโถงหน้า สทป. Before

12

13

14 ภายหลังการ ปรับแต่ง After

15 บริเวณนิสิต เขียนคำร้อง Befor e

16 บริเวณโถง กับ มุมหนังสือที่ ทำเพิ่มเติม

17 น่ารักอ่ะ.. เอ.. ใครหว่า ? อ่านแล้ว.. ภูมิใจจังค่ะ

18 กิจกรรมส่งเสริมงานของ มหาวิทยาลัย และ ขนบธรรมเนียมประเพณี

19

20 ร่วมสืบสาน ประเพณี และ วัฒนธรรมไทย

21

22

23 สทป. ร่วมแสดงความ ยินดีกับบัณฑิตใหม่

24

25 ขอบคุณ... ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ อบอุ่นใจให้เราดูแล สำนักงานการทะเบียน และประมวลผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google