งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MFA at CHULA ศิลปกรรมศาสตรมหา บัณฑิต Master of Fine and Applied Arts หลักสู ตร เพื่อสร้างผู้นำและนักบุกเบิก ศาสตร์ด้าน จุดประ สงค์ การออกแบบ / นักวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MFA at CHULA ศิลปกรรมศาสตรมหา บัณฑิต Master of Fine and Applied Arts หลักสู ตร เพื่อสร้างผู้นำและนักบุกเบิก ศาสตร์ด้าน จุดประ สงค์ การออกแบบ / นักวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MFA at CHULA ศิลปกรรมศาสตรมหา บัณฑิต Master of Fine and Applied Arts หลักสู ตร เพื่อสร้างผู้นำและนักบุกเบิก ศาสตร์ด้าน จุดประ สงค์ การออกแบบ / นักวิชาการ และหัวหน้างาน ด้านการออกแบบ / เน้นการ วิจัยเพื่อสร้าง ความรู้ใหม่ และวิธีการนำไป ประยุกต์ใช้ ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะ ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 MFA at CHULA เรขศิลป์ [Graphic Design] แขนง วิชา แฟชั่นและสิ่งทอ [Fashion & Textile Design] การออกแบบ – 2 D & 3 D / Publication / Website / Advertising Design / Semiotics การออกแบบ – Fashion Mechanization / Accessories / Textile & printing / Surface Technique เปิดสอนทั้งภาคปกติ และภาคนอก เวลาราชการ เปิดสอนภาคนอกเวลาราชการ Motion Graphics / environmental Graphics / Fashion Collection / Pattern & structure /

3 MFA at CHULA รวม 42 หน่วยกิต โครงสร้าง หลักสูตร แผน ก แผน ข บังคับ 1212 แขนงวิชา 12 12 เลือก 6 12 วิทยานิพนธ์ 12- งานโครงการ - 6

4 MFA at CHULA นายสิทธานต์ จันทร์แจ่มใส / 02-218-4568 การติดต่อ + รายละเอียด ผศ. อารยะ ศรีกัลยาณบุตร / 02-218-4628 - ค่าเล่าเรียน 19,000 ค่าใช้จ่าย - ค่าธรรมเนียม 39,000 ( เฉพาะภาคนอกเวลา ราชการ )


ดาวน์โหลด ppt MFA at CHULA ศิลปกรรมศาสตรมหา บัณฑิต Master of Fine and Applied Arts หลักสู ตร เพื่อสร้างผู้นำและนักบุกเบิก ศาสตร์ด้าน จุดประ สงค์ การออกแบบ / นักวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google