งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ให้ คำปรึกษ า สร้าง ความ เชื่อมั่น กฏ ระเบียบ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบ ค้นหาเอกสาร ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว มากขึ้นและมีความสะดวกในการเรียกใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ให้ คำปรึกษ า สร้าง ความ เชื่อมั่น กฏ ระเบียบ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบ ค้นหาเอกสาร ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว มากขึ้นและมีความสะดวกในการเรียกใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ให้ คำปรึกษ า สร้าง ความ เชื่อมั่น กฏ ระเบียบ

3 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบ ค้นหาเอกสาร ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว มากขึ้นและมีความสะดวกในการเรียกใช้ งานได้จากทุกสถานที่ 2. เพื่อลดเวลาการปฏิบัติงาน 3. เพื่อประหยัดทรัพยากร เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ตู้ เก็บเอกสารและพื้นที่สำนัก ฯลฯ

4 1. สามารถลดระยะเวลา การสืบค้นหาเอกสารจาก 30 นาที - 6 ชั่วโมงต่อ ครั้ง ลดลงเหลือ 1-5 นาทีต่อครั้ง 2. สามารถประหยัด ทรัพยากร เช่น กระดาษ จาก 10 รีมต่อเดือน ลดลงเหลือ 0 รีมต่อ เดือน

5 ทรัพยากร คน วิธีการ / การจัดการ ปัจจัยภายนอก แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่เหมาะสม ขาดทักษะคัดแยกเอกสาร เก็บเอกสารผิดแฟ้ม พื้นที่ของสำนักงานคับแคบ มีแฟ้มส่วนตัว สารบัญแฟ้มไม่เป็นปัจจุบัน ขาดการให้เลขรหัสเอกสาร เอกสารมาใหม่สูญ หาย ขาดการบันทึกประวัติ การยกเลิกหรือทะเบียน คุม ได้รับเอกสารล่าช้า เว็บไซต์ภายในจุฬา ไม่เป็นปัจจุบัน

6

7 ตัวชี้วัดก่อนการ ปรับปรุง หลังการ ปรับปรุง ลดระยะเวลาการ สืบค้นหาเอกสาร 30- 360 นาทีต่อ ครั้ง 1-5 นาทีต่อครั้ง ประหยัด ทรัพยากร 10 รีมต่อเดือน 0 รีมต่อเดือน

8 ประเภทเอกสาร ชื่อเต็ม ชื่อย่อ รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดประเภทเอกสาร และให้รหัส รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดประเภทเอกสาร และให้รหัส

9 ประเภทเอกสารชื่อเต็มชื่อย่อ 1. ประกาศ ProclaimPR 2. ระเบียบ RegulationsRU 3. ข้อบังคับ RuleRE 4. คำสั่ง InjunctionIN 5. พรบ. ActAT 6. พระราชกฤษฏีกา DecreeDC

10 ประเภทเอกสารชื่อเต็มชื่อย่อ 7. หนังสือเวียน CircleCR 8. อื่นๆ Et ceteraET 9. รายงานการประชุม อ. ก. บ./ อ. ก. ม. Screening CommitteeSC 10. รายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัย CongressCG 11. รายงานการประชุม คณบดี DeanDE

11 โครงสร้างรหัส เอกสาร ตัวอย่างการให้รหัสเอกสาร ข้อบังคับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การ บริหารการเงิน พ. ศ.2552 บังคับใช้ ณ วันที่ 2 เมษายน 2552

12 ตัวอย่างรหัส เอกสาร

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt ให้ คำปรึกษ า สร้าง ความ เชื่อมั่น กฏ ระเบียบ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบ ค้นหาเอกสาร ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว มากขึ้นและมีความสะดวกในการเรียกใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google