งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายณัชนนท์ วงษ์วิไล 5031023021 นายดนัยนันท์ เก่าเงิน 5030161721.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายณัชนนท์ วงษ์วิไล 5031023021 นายดนัยนันท์ เก่าเงิน 5030161721."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายณัชนนท์ วงษ์วิไล 5031023021 นายดนัยนันท์ เก่าเงิน 5030161721

2 ภาพโดยรวมของระบบ

3 รายละเอียดของการพัฒนา

4  Source media Video file 640x480 Webcam 640x480  Output Input image Background image

5 รายละเอียดของการพัฒนา  Source preprocessing Convert color model Remove noise  Output Input and background image (RGB, HSV, Grayscale)

6 รายละเอียดของการพัฒนา  Feature extraction Silhouette extraction Skin extraction  Output Silhouette image Skin segmented image H-S histogram of skin color

7 Feature extraction  Silhouette extraction Silhouette extraction using brightness difference* * ที่มา : Y. Kuno, T. Watanable, Y. Shimosakoda, and S. Nakagawa, “Automated detection of human for visual surveillance system.” Proc. 13th IEEE Conf. on Pattern Recognition, vol. 3, pp. 865-869, 1996.

8 Feature extraction  Skin extraction Skin extraction using H-S histogram* H-S Histogram Back projection * ที่มา : Matheen Siddiqui and Gerard Medioni, “Robust real-time upper body limb detection and tracking,” Video surveillance and sensor networks, Proceedings of the 4th ACM international workshop on, 2006.

9 รายละเอียดของการพัฒนา  Human pose estimation Head detection Torso detection Upper arms detection  Output Coordinate of head and shoulders position Degree of upper arms direction

10 Human pose estimation  Head detection* Vertical projection histogram 15% area from the top of graph 15 % * ที่มา : Lim Siew Hooi, G.Sainarayanan and Liau Chung Fan, “Human Pose Modelling and Body Tracking from Monocular Video Sequences,” International Conference on Intelligent and Advanced Systems, 2007.

11 Human pose estimation  Torso detection* 20% of height from top of head Distance transform * ที่มา : Lim Siew Hooi, G.Sainarayanan and Liau Chung Fan, “Human Pose Modelling and Body Tracking from Monocular Video Sequences,” International Conference on Intelligent and Advanced Systems, 2007.

12 Human pose estimation  Torso detection Distance Transform + Old shoulder distance

13 Human pose estimation  Upper arms detection Patch around shoulder Hough transform

14 รายละเอียดของการพัฒนา  Virtual cloth registration Shirt modeling Registration  Output Output image with shirt fitting

15 Virtual cloth registration  Shirt modeling Perspective Transform

16 Virtual cloth registration  Registration ( AND ) - =

17 รายละเอียดของการพัฒนา  User interface Interface design Virtual button  Output Index of command Menu image

18 User interface  Interface design

19 User interface  Interface design

20 User interface  Virtual button Detect skin color Use delay

21 ขอบเขตและข้อจำกัด  Input : video file หรือ webcam ขนาด 640x480  ผู้ใช้งาน : ท่ายืน ครึ่งตัว, เอียงลำตัวได้ไม่เกิน 30 องศาในทุกๆแกน, สวมเสื้อแขนสั้น ไม่มี เครื่องประดับ  สถานที่ : สภาพแสงเหมาะสม, ฉากสีเดียว, ไม่มีเงาบนฉากหลัง  OS : Microsoft Windows XP and Vista

22 ตัวอย่างโปรแกรม

23 การทดสอบโปรแกรม  Human pose estimation testing  Virtual cloth registration testing  User interface testing

24 Human pose estimation testing  Head detection  Torso detection  Upper arms detection

25 Human pose estimation testing  Head detection ~24.76 pixel

26 Human pose estimation testing  Torso detection ~30.89 pixel

27 Human pose estimation testing  Upper arms detection ~13.46 degree

28 Virtual cloth registration testing  การตรวจสอบเชิงคุณภาพ

29 User interface testing  การตรวจสอบความถูกต้องของการทำงาน ใช้การทีละคำสั่งจนครบทุกคำสั่ง เลือกใช้งานครั้งละมากกว่าหนึ่งคำสั่ง

30 ปัญหาและอุปสรรค  ปัญหาการควบคุมปัจจัยภายนอก  ปัญหาความละเอียดของภาพเล็กเกินไป  ปัญหาการเกิดเงามืดบริเวณขอบร่างกาย  ปัญหาการใช้งานส่วนต่อประสานผู้ใช้

31 ข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และแนวทาง การพัฒนาต่อในอนาคต  ความผิดพลาดของการทำงาน  การนำไปใช้งาน  แนวทางพัฒนาต่อ พัฒนาให้สามารถหาตำแหน่งของคนได้ แม่นยำมากขึ้น ลดข้อจำกัดของการใช้งาน พัฒนาให้สามารถใช้ได้ทั้ง ร่างกายส่วนบนและ ส่วนล่าง เพิ่มความละเอียดของการแสดงภาพเสื้อ

32


ดาวน์โหลด ppt นายณัชนนท์ วงษ์วิไล 5031023021 นายดนัยนันท์ เก่าเงิน 5030161721.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google