งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายดิษพงศ์ ธชทรงธรรม ID. 5030167521 นายคมกรณ์ อัศวเมฆี ID. 5031011421 ผศ. ดร. อรรถวิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายดิษพงศ์ ธชทรงธรรม ID. 5030167521 นายคมกรณ์ อัศวเมฆี ID. 5031011421 ผศ. ดร. อรรถวิทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายดิษพงศ์ ธชทรงธรรม ID. 5030167521 นายคมกรณ์ อัศวเมฆี ID. 5031011421 ผศ. ดร. อรรถวิทย์ สุดแสง อาจารย์ ดร. นัทที นิภานันท์

2 บันทึกการแก้ไขชื่อ โครงงาน เปลี่ยนชื่อโครงงานจากเดิมคือ การควบคุมแบบจำลองสามมิติ ด้วยการแสดงท่าทางมือ 3D Model Manipulation with Hand Gesture

3 หลักการและ เหตุผล

4

5

6 วัตถุประสงค์ ทำให้มือสามารถ จับ, ผลัก, บิด กับแบบจำลองวัตถุเสมือนใน Augmented reality ได้

7

8 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง Stereopsis Hand Feature Extraction

9 Stereopsis การสร้างภาพสามมิติ โดยใช้ ภาพสองมิติหลายภาพที่มาจาก มุมมองต่างกัน โดยเลียนแบบ การทำงานของสมอง

10 การทำงานของ Stereopsis Correspondence Reconstruction

11 Correspondence Reconstruction

12 Hand Feature Extraction การวิเคราะห์หาตำแหน่งของ จุดสำคัญบนมือได้แก่ จุดกลาง ฝ่ามือ และปลายนิ้วทั้งหมด

13 การทำงานของ Hand Feature Extraction Hand Segmentation หาจุดสำคัญของมือ

14 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

15 Hand with marker(gloves)

16 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง gestures

17 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง Skin color detection

18 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง Connected component labeling

19 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง Distance transform

20 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง Extract Finger(s)

21 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง Result

22 ขอบเขตของโครงการ พัฒนาระบบวัตถุเสมือนจริงที่มี Physical Interaction กับมือใน ลักษณะของ Augmented Reality ต้องการสภาวะแวดล้อมในการ ใช้งานที่มีแสงสว่างเพียงพอ เนื่องจากเว็บแคมในการพัฒนา

23 ขอบเขตของโครงการ Physic Engine พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างมือ กับวัตถุเสมือน ไม่พิจารณาการชนของกันของ วัตถุเสมือน วัตถุเสมือนเป็นรูปลูกบาศก์

24 แนวทางการ พัฒนา

25 (Left camera)(Right camera)

26 แนวทางการ พัฒนา

27

28 รับภาพจากกล้อง เว็บแคม วิเคราะห์หา จุดสำคัญบนมือ โมเดลวัตถุ เสมือนสามมิติ Physic engine ทำการ คำนวณความสัมพันธ์ ระหว่างมือและโมเดล แสดงภาพวัตถุ เสมือนซ้อนลงไปบน ภาพจากกล้องเว็บ แคม

29 Functional Specification Hand Recognition Unit Physic Engine Unit Graphic Display Unit

30 โครงสร้างซอฟต์แวร์ Hand Recognition Unit Physic Engine Unit Graphic Display Unit

31 เครื่องมือที่ใช้ในการ พัฒนา Webcam OpenCV OpenGL Microsoft Visual Studio 2008 Express

32 ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรม กำหนดขอบเขต เป้าหมาย และ วัตถุประสงค์ของโครงงาน วางแผนการดำเนินงาน แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ ส่วนตรวจหามือ ส่วน Physic Engine ส่วนสำหรับแสดงผลสามมิติ ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมในแต่ละส่วน รวมระบบย่อยทั้งสามเข้าด้วยกัน

33 Gantt Chart

34 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายดิษพงศ์ ธชทรงธรรม ID. 5030167521 นายคมกรณ์ อัศวเมฆี ID. 5031011421 ผศ. ดร. อรรถวิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google