งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อวสานของครูสอน วิจารณ์ พานิช นิสิตวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ๒๕๐๓ - ๒๕๐๕ บรรยาย ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อวสานของครูสอน วิจารณ์ พานิช นิสิตวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ๒๕๐๓ - ๒๕๐๕ บรรยาย ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อวสานของครูสอน วิจารณ์ พานิช นิสิตวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ๒๕๐๓ - ๒๕๐๕ บรรยาย ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

2 Education 3.0. Students … work on problems worth solving. and teachers collaborate productively. engage in self-directed research. learn how to tell a good story employ tools appropriate to the task. learn to be curious and creative. http://lengel.net/ed30/principles.html James G. Lengel

3 http://www.gotoknow.org/posts?tag=science+education

4 http://www.gotoknow.org/posts/534324

5 การพัฒนาครูวิทย์ ๑๐ ประการ มุ่งเป้าที่เนื้อหาจำเพาะ เน้น active learning ฝึกวิธีจัดการเรียนเป็นทีม วิถีปฏิบัติอื่นๆ ในสถาบัน ความเข้มข้นและระยะเวลา เรียนโดยการปฏิบัติ http://www.gotoknow.org/posts/534324

6 การพัฒนาครูวิทย์ ๑๐ ประการ ( ๒ ) เน้นฝึกปฏิบัติ ฝึกสร้างบรรยากาศสบายกาย ใจ ฝึกตั้งคำถาม สร้างบรรยากาศสนใจใคร่รู้ เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ ทั้งต่อครู & นร. รู้จักหาวัสดุช่วยการเรียนรู้ ที่หาได้ในพื้นที่ เรียนโดยการปฏิบัติ

7 ปฏิรูปการพัฒนาครูวิทย์ ครูใหม่ และ ครูในประจำการ ร่วมมือกับ คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ม. พะเยา วิทยาลัยการศึกษา Dual Degree คณะ ว & ท มอ. ปน. Carl Wieman : พัฒนาการเรียนการสอน วิทย์ ระดับก่อนปริญญา http://www.gotoknow.org/posts/535055

8 เปลี่ยน “ ผลงาน ” ของครู ดูที่ “net gain” ของศิษย์ ครูที่ดี “net gain” ของเด็กเรียนอ่อน กับ ของเด็กเรียนเก่ง จะเกือบเท่ากัน ให้การตอบแทนผลงานที่เข้าเป้าในปีนั้น ผลงานเด่น ได้รางวัล ผลงานเด่น ๓ ปีซ้อน + เขียนเรื่องเล่า วิธีการ ได้เลื่อนวิทยฐานะ

9 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อนักวิทยาศาสตร์ เพื่อคนทั่วไป

10

11 ปฏิสัมพันธ์ของคนทั่วไปกับวิทย์ มีหลาย “ สาธารณชน ” มีหลาย “ วิทยาศาสตร์ ” อยู่กับเพียงบางส่วนของวิทยาศาสตร์ แตะ บางมุม http://www.gotoknow.org/posts/534870

12 เป้าหมายใหม่ของการเรียนวิทย์ “ มี ค. วิทยาศาสตร์ ” เปลี่ยนจาก รู้เนื้อหา สู่ ค้นหาเป็น “ มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ” เปลี่ยนจาก ปฏิบัติการวิทย์ สู่ ประเมินความ น่าเชื่อถือของการโฆษณา ปชส. ทาง วิทย์ เป็น “ เห็นคุณค่าของ ว.” เปลี่ยนจาก มี แนวคิดเชิงบวกต่อ ว. สู่ เข้าไป เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง http://www.gotoknow.org/posts/534870

13 การเรียนวิทย์สำหรับคนทั่วไป ฝึกค้นหาและตีความ ค. วิทยาศาสตร์ สำหรับนำมาใช้ในชีวิตจริง ที่ซับซ้อน ฝึกประเมินความน่าเชื่อถือของการ โฆษณา ปชส. ทางวิทย์ ให้ออกไปร่วมกิจกรรมทาง ว. ใน สังคม เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชมรมวิทย์, ให้เล่มเกมวิทยาศาสตร์, จัดการเรียนแบบ PBL http://www.gotoknow.org/posts/534870

14 เป้าหมายการสอน ให้เกิดการเรียนรู้ แบบ “ รู้จริง ” (mastery) แก่ศิษย์ที่ไม่เหมือนสมัยที่ อจ. เป็น นศ. ให้ศิษย์จบออกไปเป็นคนดี มีชีวิตที่ดีใน สังคมยุค ศตวรรษที่ ๒๑

15 ศิษย์แห่งศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ผิดๆ เรียนมาแบบ “ ไม่รู้จริง ” รู้ content มาก แต่ไม่รู้จริง มีเรื่องดึงดูดความสนใจมากเรื่อง ขาด สมาธิในการเรียน ขาดแรงบันดาลใจ ในชั้นเรียน นศ. มีความแตกต่างกันมาก

16 คุณค่าของมหา ฯ ในศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่สาระวิชา แต่เป็น ทักษะ ( และฉันทะ ) การเรียนรู้ (Learning Skills) รวม unlearn / delearn และ relearn ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) ที่สำคัญที่สุดต่อศิษย์

17 5 คำถามหลักในการออกแบบการเรียนรู้ ต้องการให้ นร. ได้ทักษะ และ ค. ที่จำเป็น อะไรบ้าง (ตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หนังสือ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ ฯลฯ)่ จัดการเรียนรู้อย่างไรให้ได้ทักษะเหล่านั้น รู้ได้อย่างไรว่าได้ ทำอย่างไร กับ นร. บางคนที่ไม่ได้ ทำอย่างไรกับ นร.บางคนที่เรียนเก่งก้าวหน้าไป แล้ว

18 ต้องการวิถีการเรียนรู้ใหม่ เรียนโดยลงมือทำ เพื่อให้เกิดทักษะ (Learning by Doing) สุดยอดทักษะ ๔ ประการ (๓ร ๑ว) : แรงบันดาล ใจ/ไฟ (Inspiration Skills) เรียนรู้ (Learning Skills) ร่วมมือ (Collaboration Skills) วินัย (ในตน) (Self-Discipline Skills) เรียนโดยการลงมือทำเป็นทีม แล้วร่วมกัน ไตร่ตรองว่าได้เรียนรู้อะไร ต้องการเรียนอะไร ต่อ/เพิ่ม

19 ๕๐ เทคนิค สำหรับครู ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ จัดการเรียนรู้ http://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292#publishing/292/5649%20

20 Prior Knowledge K Organization Motivation Develop Mastery Practice & Feedback Student Development & Climate Self-directed Learner http://www.scbfoundation.com/news_publish_detail.php?cat_id=6&nid=880

21 จากหนังสือ How Learning Works : Seven Research-Based Principles for Smart Teaching เขียนโดย Susan A. Ambrose และคณะ ฝึกบูรณาการ ทักษะย่อย ฝึกบูรณาการ ให้เข้ากับกาละเทศะ รู้จริง ขั้นตอนการพัฒนาให้รู้จริง 1 1 2 2 3 3 4 4 ทำไม่ได้ ไม่รู้ตัว ทำไม่ได้ รู้ตัว ทำได้ รู้ตัว ทำได้ ไม่รู้ตัว mastery

22 ประเมิน ชิ้นงาน ประเมิน ความสามารถ วางแผน ลงมือทำ ประเมิน ตรวจสอบ ปรับปรุง ความเชื่อของ นศ. เกี่ยวกับ ความฉลาดและ การเรียนรู้ รู้เขา รู้เรา PDC A

23 สร้างห้องเรียนกลับทาง Flip the Classroom กลับทาง ห้องเรียน เรียนวิชาที่บ้าน ทำ “ การบ้าน ” ที่ห้องเรียน ใช้ห้องเรียนเพื่อ การเรียนแบบรู้ จริง (Mastery Learning) http://www.scbfoundation.com/projects/wcms/docs/uploads/doc_13727357101058185889.pdf

24 Flipped Classroom & eLearning MOOCs นิสิต / นร. เข้าถึง content เอง ครู / อจ. โค้ชการฝึกใช้ ค. ในสถานการณ์จริง (Authentic) เพื่อได้ทักษะเชิงซ้อน และ รู้ จริง (Mastery) ต้องการ National eLearning Platform ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ & EGA

25 โค้ชด้วย EFA + FFB Embedded Formative Assessment Formative Feed Back  Forward Thinking ครูมีทักษะ Coaching EFA & FFB Measure Annual Net Gain ครูมีทักษะ Coaching EFA & FFB Measure Annual Net Gain นิสิต / นร. ก็ทำเป็น Peer Coaching Peer Assessment Peer Feed Back นิสิต / นร. ก็ทำเป็น Peer Coaching Peer Assessment Peer Feed Back

26 สรุป อวสานของครูสอน ครูมีคุณค่ามากขึ้น ทำประโยชน์ได้มากขึ้น แต่ต้องไม่สอนอย่างเดิม ต้องใช้ “ ตัวช่วย ” เป็น เพื่อให้ศิษย์ได้เรียนแบบ Authentic บรรลุ Mastery ใน 21 st Century Skills หัวใจคือ ๓ร ๑ว


ดาวน์โหลด ppt อวสานของครูสอน วิจารณ์ พานิช นิสิตวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ๒๕๐๓ - ๒๕๐๕ บรรยาย ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google