งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อวสานของครูสอน วิจารณ์ พานิช นิสิตวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ๒๕๐๓ - ๒๕๐๕ บรรยาย ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อวสานของครูสอน วิจารณ์ พานิช นิสิตวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ๒๕๐๓ - ๒๕๐๕ บรรยาย ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อวสานของครูสอน วิจารณ์ พานิช นิสิตวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ๒๕๐๓ - ๒๕๐๕ บรรยาย ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

2 Education 3.0. Students … work on problems worth solving. and teachers collaborate productively. engage in self-directed research. learn how to tell a good story employ tools appropriate to the task. learn to be curious and creative. James G. Lengel

3

4

5 การพัฒนาครูวิทย์ ๑๐ ประการ มุ่งเป้าที่เนื้อหาจำเพาะ เน้น active learning ฝึกวิธีจัดการเรียนเป็นทีม วิถีปฏิบัติอื่นๆ ในสถาบัน ความเข้มข้นและระยะเวลา เรียนโดยการปฏิบัติ

6 การพัฒนาครูวิทย์ ๑๐ ประการ ( ๒ ) เน้นฝึกปฏิบัติ ฝึกสร้างบรรยากาศสบายกาย ใจ ฝึกตั้งคำถาม สร้างบรรยากาศสนใจใคร่รู้ เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ ทั้งต่อครู & นร. รู้จักหาวัสดุช่วยการเรียนรู้ ที่หาได้ในพื้นที่ เรียนโดยการปฏิบัติ

7 ปฏิรูปการพัฒนาครูวิทย์ ครูใหม่ และ ครูในประจำการ ร่วมมือกับ คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ม. พะเยา วิทยาลัยการศึกษา Dual Degree คณะ ว & ท มอ. ปน. Carl Wieman : พัฒนาการเรียนการสอน วิทย์ ระดับก่อนปริญญา

8 เปลี่ยน “ ผลงาน ” ของครู ดูที่ “net gain” ของศิษย์ ครูที่ดี “net gain” ของเด็กเรียนอ่อน กับ ของเด็กเรียนเก่ง จะเกือบเท่ากัน ให้การตอบแทนผลงานที่เข้าเป้าในปีนั้น ผลงานเด่น ได้รางวัล ผลงานเด่น ๓ ปีซ้อน + เขียนเรื่องเล่า วิธีการ ได้เลื่อนวิทยฐานะ

9 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อนักวิทยาศาสตร์ เพื่อคนทั่วไป

10

11 ปฏิสัมพันธ์ของคนทั่วไปกับวิทย์ มีหลาย “ สาธารณชน ” มีหลาย “ วิทยาศาสตร์ ” อยู่กับเพียงบางส่วนของวิทยาศาสตร์ แตะ บางมุม

12 เป้าหมายใหม่ของการเรียนวิทย์ “ มี ค. วิทยาศาสตร์ ” เปลี่ยนจาก รู้เนื้อหา สู่ ค้นหาเป็น “ มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ” เปลี่ยนจาก ปฏิบัติการวิทย์ สู่ ประเมินความ น่าเชื่อถือของการโฆษณา ปชส. ทาง วิทย์ เป็น “ เห็นคุณค่าของ ว.” เปลี่ยนจาก มี แนวคิดเชิงบวกต่อ ว. สู่ เข้าไป เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

13 การเรียนวิทย์สำหรับคนทั่วไป ฝึกค้นหาและตีความ ค. วิทยาศาสตร์ สำหรับนำมาใช้ในชีวิตจริง ที่ซับซ้อน ฝึกประเมินความน่าเชื่อถือของการ โฆษณา ปชส. ทางวิทย์ ให้ออกไปร่วมกิจกรรมทาง ว. ใน สังคม เช่น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชมรมวิทย์, ให้เล่มเกมวิทยาศาสตร์, จัดการเรียนแบบ PBL

14 เป้าหมายการสอน ให้เกิดการเรียนรู้ แบบ “ รู้จริง ” (mastery) แก่ศิษย์ที่ไม่เหมือนสมัยที่ อจ. เป็น นศ. ให้ศิษย์จบออกไปเป็นคนดี มีชีวิตที่ดีใน สังคมยุค ศตวรรษที่ ๒๑

15 ศิษย์แห่งศตวรรษที่ ๒๑ มีความรู้ผิดๆ เรียนมาแบบ “ ไม่รู้จริง ” รู้ content มาก แต่ไม่รู้จริง มีเรื่องดึงดูดความสนใจมากเรื่อง ขาด สมาธิในการเรียน ขาดแรงบันดาลใจ ในชั้นเรียน นศ. มีความแตกต่างกันมาก

16 คุณค่าของมหา ฯ ในศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่สาระวิชา แต่เป็น ทักษะ ( และฉันทะ ) การเรียนรู้ (Learning Skills) รวม unlearn / delearn และ relearn ทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) ที่สำคัญที่สุดต่อศิษย์

17 5 คำถามหลักในการออกแบบการเรียนรู้ ต้องการให้ นร. ได้ทักษะ และ ค. ที่จำเป็น อะไรบ้าง (ตรวจสอบเอกสารหลักสูตร หนังสือ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ ฯลฯ)่ จัดการเรียนรู้อย่างไรให้ได้ทักษะเหล่านั้น รู้ได้อย่างไรว่าได้ ทำอย่างไร กับ นร. บางคนที่ไม่ได้ ทำอย่างไรกับ นร.บางคนที่เรียนเก่งก้าวหน้าไป แล้ว

18 ต้องการวิถีการเรียนรู้ใหม่ เรียนโดยลงมือทำ เพื่อให้เกิดทักษะ (Learning by Doing) สุดยอดทักษะ ๔ ประการ (๓ร ๑ว) : แรงบันดาล ใจ/ไฟ (Inspiration Skills) เรียนรู้ (Learning Skills) ร่วมมือ (Collaboration Skills) วินัย (ในตน) (Self-Discipline Skills) เรียนโดยการลงมือทำเป็นทีม แล้วร่วมกัน ไตร่ตรองว่าได้เรียนรู้อะไร ต้องการเรียนอะไร ต่อ/เพิ่ม

19 ๕๐ เทคนิค สำหรับครู ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ จัดการเรียนรู้

20 Prior Knowledge K Organization Motivation Develop Mastery Practice & Feedback Student Development & Climate Self-directed Learner

21 จากหนังสือ How Learning Works : Seven Research-Based Principles for Smart Teaching เขียนโดย Susan A. Ambrose และคณะ ฝึกบูรณาการ ทักษะย่อย ฝึกบูรณาการ ให้เข้ากับกาละเทศะ รู้จริง ขั้นตอนการพัฒนาให้รู้จริง ทำไม่ได้ ไม่รู้ตัว ทำไม่ได้ รู้ตัว ทำได้ รู้ตัว ทำได้ ไม่รู้ตัว mastery

22 ประเมิน ชิ้นงาน ประเมิน ความสามารถ วางแผน ลงมือทำ ประเมิน ตรวจสอบ ปรับปรุง ความเชื่อของ นศ. เกี่ยวกับ ความฉลาดและ การเรียนรู้ รู้เขา รู้เรา PDC A

23 สร้างห้องเรียนกลับทาง Flip the Classroom กลับทาง ห้องเรียน เรียนวิชาที่บ้าน ทำ “ การบ้าน ” ที่ห้องเรียน ใช้ห้องเรียนเพื่อ การเรียนแบบรู้ จริง (Mastery Learning)

24 Flipped Classroom & eLearning MOOCs นิสิต / นร. เข้าถึง content เอง ครู / อจ. โค้ชการฝึกใช้ ค. ในสถานการณ์จริง (Authentic) เพื่อได้ทักษะเชิงซ้อน และ รู้ จริง (Mastery) ต้องการ National eLearning Platform ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ & EGA

25 โค้ชด้วย EFA + FFB Embedded Formative Assessment Formative Feed Back  Forward Thinking ครูมีทักษะ Coaching EFA & FFB Measure Annual Net Gain ครูมีทักษะ Coaching EFA & FFB Measure Annual Net Gain นิสิต / นร. ก็ทำเป็น Peer Coaching Peer Assessment Peer Feed Back นิสิต / นร. ก็ทำเป็น Peer Coaching Peer Assessment Peer Feed Back

26 สรุป อวสานของครูสอน ครูมีคุณค่ามากขึ้น ทำประโยชน์ได้มากขึ้น แต่ต้องไม่สอนอย่างเดิม ต้องใช้ “ ตัวช่วย ” เป็น เพื่อให้ศิษย์ได้เรียนแบบ Authentic บรรลุ Mastery ใน 21 st Century Skills หัวใจคือ ๓ร ๑ว


ดาวน์โหลด ppt อวสานของครูสอน วิจารณ์ พานิช นิสิตวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ๒๕๐๓ - ๒๕๐๕ บรรยาย ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google