งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โลกและความท้าทายในศตวรรษที่ ๒๑ วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย ( นบม.) ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โลกและความท้าทายในศตวรรษที่ ๒๑ วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย ( นบม.) ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โลกและความท้าทายในศตวรรษที่ ๒๑ วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย ( นบม.) ปี ๒๕๕๖ ที่ จ. เชียงราย ๓ ก. พ. ๕๗

2 ความท้าทาย ๖ ประการ • ระบบโลก & ระบบประเทศ • อศ. ในฐานะภาคีพัฒนา • การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ • การพัฒนาพื้นที่ ชุมชน • การสร้างความรู้ • ระบบการบริหารใหม่

3 ความท้าทาย ๖ ประการ • ระบบโลก & ระบบประเทศ • อศ. ในฐานะภาคีพัฒนา • การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ • การพัฒนาพื้นที่ ชุมชน • การสร้างความรู้ • ระบบการบริหารใหม่

4 http://www.independent.co.uk/news/world/politics/oxfam-warns-davos-of-pernicious-impact-of-the-widening-wealth-gap-9070714.html

5 ความท้าทาย ๖ ประการ • ระบบโลก & ระบบประเทศ • อศ. ในฐานะภาคีพัฒนา • การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ • การพัฒนาพื้นที่ ชุมชน • การสร้างความรู้ • ระบบการบริหารใหม่

6 อศ. ในฐานะภาคีพัฒนา • พัฒนา & แข่งขัน ด้วยการสร้างนวัตกรรม • Resources-based vs. Productivity-based vs. Innovation-based • ของทุก sector ในสังคม • ใช้ creativity / talent ในทุก sector ของ สังคม • อศ. เข้าไปทำมาหากิน ร่วมมือ เป็นภาคี

7 ความเคลื่อนไหวของ OECD • http://www.gotoknow.org/posts/454361 • http://www.gotoknow.org/posts/455785 University Engagement • www.knit.or.th www.knit.or.th • Engagement Australia

8 อุดมศึกษารับใช้สังคมไทย • http://www.gotoknow.org/posts?tag= วิชาการสายรับใช้สังคมไทย • รับใช้ทุก sector • รับใช้ด้วยการเป็นภาคี ทำงานหลักของ อศ. : ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ วิจัย • รับใช้และสร้างรายได้ แก่สถาบัน อาจารย์ นศ.... ทำงาน

9 ความท้าทาย ๖ ประการ • ระบบโลก & ระบบประเทศ • อศ. ในฐานะภาคีพัฒนา • การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ • การพัฒนาพื้นที่ ชุมชน • การสร้างความรู้ • ระบบการบริหารใหม่

10 การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ • ไม่ใช่สอน ไม่ใช่ถ่ายทอด ค. • เรียนโดยการสร้าง ค. ขึ้นภายในตน • Active Learning, Learning by Doing • PBL, WBL, RBL, SBL, IBL การเรียนรู้คือการ ทำงาน • Authentic Learning • Mastery Learning

11 ครู / อจ. แห่งศตวรรษที่ ๒๑ • ไม่ใช่ครูสอน เป็นครูฝึก (coach), L. Facilitator • มีทักษะชวน นร./ นศ. ทำ reflection / AAR • มีทักษะ Embedded Formative Assessment • มีทักษะ Feedback ให้เกิด Forward Thinking • มีทักษะวัด Annual Net Gain ของ การเรียนรู้ ของศิษย์

12 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=888256 http://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292#publishing/292/5649 http://www.oknation.net/blog/scbfoundation/2013/10/09/entry-3

13 Constructionism

14 เรียนเพื่อฝึกทักษะภาวะผู้นำ • สร้างผู้นำแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่ผู้ตาม แห่งศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๐ • Transformative Learning • Change Agent • Learning by Doing ไม่ใช่จากการรับ ถ่ายทอดความรู้ • เรียน / ฝึก พัฒนาการรอบด้าน ทุกมิติ http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud.html

15 เรียน / ฝึกเพื่อพัฒนา 5 ด้าน ปัญญา อารมณ์ สังคม จิต วิญญาณ กาย

16 ความรู้ • Knowledge is relational • ความรู้เป็นสมมติ (assumption)

17 ความท้าทาย ๖ ประการ • ระบบโลก & ระบบประเทศ • อศ. ในฐานะภาคีพัฒนา • การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ • การพัฒนาพื้นที่ ชุมชน • การสร้างความรู้ • ระบบการบริหารใหม่

18 สร้างคน ด้วยงานพัฒนาพื้นที่ • คนจริง คนกล้า คนแกร่ง • Transformative Learning  Change Agent / Leadership • 21 st Century Skills + Community Skills • คนที่พัฒนารอบด้าน ไม่เพียงรู้ วิชา • คนที่ทำงาน & เรียนในพื้นที่ 50% ของเวลา

19

20 อุดมศึกษาเป็นปัญญาของแผ่นดิน • เราจะปล่อยให้แผ่นดินนี้ลุกเป็นไฟหรือ • เราจะไม่หา root cause ของวิกฤติประเทศ ไทยหรือ • เราจะเป็น part of the problems หรือจะ เป็น part of the solutions • ปัญหาจะไม่สามารถแก้ได้ชั่วข้ามคืน หรือ การเลือกตั้ง • วิกฤติคือโอกาส

21 อศ. เพื่อความเป็นธรรมในสังคม • SBL เพื่อสร้างสำนึกพลเมือง - ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล • สร้างความเข้มแข็งทางปัญญา ในพื้นที่ • ชุมชนสร้างความรู้ • โรงเรียนชาวนา มูลนิธิข้าวขวัญ • ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

22 อศ. เพื่อความเป็นธรรมในสังคม • SBL เพื่อสร้างสำนึกพลเมือง - ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล • สร้างความเข้มแข็งทางปัญญา ในพื้นที่ • ชุมชนสร้างความรู้ • โรงเรียนชาวนา มูลนิธิข้าวขวัญ • ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง เป็น “ คุณอำนวย ” จัดการความรู้

23 ๑๗ ม. ค. ๕๗

24 บ. จันทบูรรักษ์ดี ชุมชนริมน้ำจันทบูร

25 ความท้าทาย ๖ ประการ • ระบบโลก & ระบบประเทศ • อศ. ในฐานะภาคีพัฒนา • การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ • การพัฒนาพื้นที่ ชุมชน • การสร้างความรู้ • ระบบการบริหารใหม่

26 การสร้างความรู้ ( การวิจัย ) • การวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ • ๑ ม. ๑ จ.; ๑ คณะ ๑ อำเภอ - มพ. & สกว. • การพัฒนานำ การวิจัยตาม • วิชาการรับใช้สังคม • DBL/RBL - นศ. เรียนในพื้นที่ 50% ของ เวลา • ต่อยอดการวิจัยชาวบ้าน ( สกว.)

27 S L R

28 ความท้าทาย ๖ ประการ • ระบบโลก & ระบบประเทศ • อศ. ในฐานะภาคีพัฒนา • การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ • การพัฒนาพื้นที่ ชุมชน • การสร้างความรู้ • ระบบการบริหารใหม่

29 ระบบการบริหารใหม่ • เพื่อหนุน university – society engagement • ยกย่อง ผลงานวิชาการรับใช้สังคม • ให้ อจ./ นศ. ออกไปเรียนรู้ในชุมชน • มีหน่วย Real-Sector Engagement มี เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะ • เขียนหลักสูตรใหม่ • Work Load & Reward System • วิธีเข้าสู่ตำแหน่งวิขาการ

30 สรุป ความท้าทายต่อ อศ. ในยุคใหม่ • การเรียนรู้ในยุค ไอซีที • การเรียนคือการทำงาน ในสภาพจริง - Authentic Learning • ให้บรรลุ รู้จริง - Mastery Learning • คุณค่าแท้จริงของ อศ. - ในฐานะภาคี พัฒนา • ค. อยู่ในการปฏิบัติ ปัญญาปฏิบัติ - Phronesis


ดาวน์โหลด ppt โลกและความท้าทายในศตวรรษที่ ๒๑ วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย ( นบม.) ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google