งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลการเกิด แผ่นดินไหวในประเทศ ไทย โดย พิษณุพงศ์ กาญ จนพยนต์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลการเกิด แผ่นดินไหวในประเทศ ไทย โดย พิษณุพงศ์ กาญ จนพยนต์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลการเกิด แผ่นดินไหวในประเทศ ไทย โดย พิษณุพงศ์ กาญ จนพยนต์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวใน ประเทศไทย ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ข้อมูลจากเครื่องมือวัด แผ่นดินไหว

3 แหล่งที่มาของ ข้อมูล หลักศิลาจารึก ตำนานใบลาน จดหมายเหตุ พงศาวดาร หนังสือพิมพ์ บันทึกจากประเทศ ข้างเคียง หลักฐานทางโบราณคดี ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์

4 สมัยก่อนสุโขทัย ( ก่อน พ. ศ.1781) สมัยสุโขทัย ( พ. ศ.1781- 1893) สมัยอยุธยา ( พ. ศ.1893- 2311) สมัยกรุงธนบุรี ( พ. ศ.2311- 2325) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ( พ. ศ.2325- ปัจจุบัน ) ข้อมูลเชิง ประวัติศาสตร์

5 สมัยก่อนสุโขทัย ( ก่อน พ. ศ.1781) เมืองแถน ( เมืองเดียนเบียนฟูในเวียดนาม เหนือ ) หริภุญไชย ( ลำพูน ) พ. ศ.500 พระมหาปราสาทโอนไปเป็นหลายที โยนกนคร พ. ศ.480, 481, 510, 515, 1003, 1077 พ. ศ.1003 “.... สุริยะอาทิตย์ก็ตกไปแล้ว ก็ได้ยินเสียงเหมือนดั่ง แผ่นดินดังสนั่นหวั่นไหว ประดุจดังว่าเวียงโยนกนคร หลวงที่นี้จักเกลื่อนจักพังไปนั้นแล แล้วก็หายไป ครึ่งหนึ่ง ครั้นถึงมัชฌิมยามก็ซ้ำดังมาเป็นคำรบสอง แล้วก็หายนั้นแล ถึงบัวฉิมยาม ก็ซ้ำดังมาเป็นคำรบ สาม หนที่สามนี้ดังยิ่งกว่าทุกครั้งทุกคราวที่ได้ยิน มาแล้ว กาลนั้นเวียงโยนกนครหลวงที่นั้นก็ยุบจมลง เกิดเป็นหนองอันใหญ่ ”

6 สมัยสุโขทัย ( พ. ศ.1781-1893) สุโขทัย พ. ศ.1860 สมัยพญาลิไท “....... เมียพญาลิไทตั้งจิตอธิษฐานออกผนวชมีจารึกว่า อธิษฐาน ดังนี้แล้ว จึงรับสรณาคมต่อพระอุปัชฌาย์ ขณะนั้นแผ่นดินไหว ทั่วทุกทิศเมืองสุโขทัย ครั้นทรงผนวชแล้ว เสด็จลงมาจากพระ มหาสุวรรณเหมปราสาท ทรงไม้เท้าจรดจรดลด้วย พระบาทสมเด็จพระราชดำเนินไปป่ามะม่วง ขณะประดิษฐานฝ่า พระบาทลงยังพื้นธรณี ปฐพีก็หวั่นไหวทั่วทุกทิศหินสาธา เข้าพรรษาวันนั้นจึงเสด็จออกเสวยพระโชรศ ขณะนั้นไม่ควรเลย สรรพ ไม่เสบยเสพยนานาอากาศดาษ สุริยะเมฆาจันทร์ ปรายต์กับดาราฤกษ์ทั้งปวงยิ่งกว่าทุกวันด้วยฉะนั้น จึงเสด็จ บรรพชาเป็นภิกษุในระหว่างพัทธสีมานั้น ขณะนั้นนาคราชตน หนึ่งอยู่โดยบุรพทิศเมืองสุโขทัยนั้น ยกพังพานขึ้นสูงพันคน แปรตาไปเฉพาะป่ามะม่วงนั้น เห็นรอยผลุดพลุ่งกลางอากาศลง ต่อแผ่นดิน อนึ่งเวลานั้นได้ยินเสียงระฆังดนตรีดุริยางค์ ไพเราะ ใกล้โสตสของชนเป็นอันมาก จะพรรณานับมิได้ แต่บรรดา มหาชนที่มาสโมสรสันนิบาตในสถานที่นั้น ย่อมเห็นการอัศจรรย์ ประจักษ์ทุกคน เหตุด้วยเสด็จออกทรงบำเพ็ญพระบารมี เมื่อทำ อัษฎางติกศีล เมื่อฤดูคิมหันต์ไม่มีฝน ด้วยอำนาจศีลและความ อธิษฐานพระบารมีด้วย ปถวีก็ประวัติกัมปนาทหวาดหวั่นไหว เพทธาราวิรุณหกก็ตกลงมาในฤดูแล้ง แสดงอัศจรรย์สรรเสริญ ในการสร้างพระบารมี.......”

7 สมัยอยุธยา ( พ. ศ.1893-2311) สุโขทัย พ. ศ.1905, 1909 เชียงใหม่ พ. ศ.2025, 2088 พ. ศ. 2088 ยอดเจดีย์หลวงสูง 86 เมตร พังลง มาเหลือ 60 เมตร อยุธยา พ. ศ.2048, 2070, 2089, 2127, 2131, 2132, 2228 น่านพ. ศ.2103 เจดีย์หลวง สูง 17 วา กว้าง 10 วา หักพังลง ย่างกุ้ง, พม่า พ. ศ.2111, 2172 พระเจดีย์เมืองร่างกุ้งเกิดความเสียหาย

8 เชียงใหม่ พ. ศ.2088 ยอดเจดีย์หลวงสูง 86 เมตร พังลงมาเหลือ 60 เมตร

9 สมัยอยุธยา ( พ. ศ.1893-2311) ( ต่อ ) กำแพงเพชร พ. ศ.2127 เชียงแสน พ. ศ.2247, 2258, 2260 พ. ศ.2258 พระเจดีย์วิหารหักพังทลาย 4 ตำบล หงสาวดี, พม่า พ. ศ.2300 ฉัตรยอดพระเจดีย์มุตางหักลงมา

10 สมัยกรุงธนบุรี ( พ. ศ.2311-2325) กรุงเทพฯ พ. ศ.2311, 2312 เชียงใหม่ พ. ศ.2317

11 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ( พ. ศ.2325- ปัจจุบัน ) สมัยรัชกาลที่ 1 หลวงพระบาง พ. ศ.2335 น่าน พ. ศ.2336, 2342, 2344 สมัยรัชกาลที่ 2 มณฑลยูนาน พ. ศ.2367 ประชาชนชาวจีนเสียชีวิต 2,000 คน น่าน พ. ศ.2363 ยอดมหาธาตุเจ้าภูเวียงแช่แห้ง ก็หักลงห้อยอยู่

12 สมัยรัชกาลที่ 3 กรุงเทพฯ พ. ศ.2375, 2376, 2378 น้ำในแม่น้ำกระฉอกออกมา พม่า พ. ศ.2382 สมัยรัชกาลที่ 4 กรุงเทพฯ พ. ศ.2417 สมัยรัชกาลที่ 5 กรุงเทพฯ พ. ศ.2429, 2430 น่าน พ. ศ.2422

13 สมัยรัชกาลที่ 6 กรุงเทพฯ พ. ศ.2455 สมัยรัชกาลที่ 7 กรุงเทพฯ, อยุธยา, จันทบุรี, พิษณุโลก, ราชบุรี, ปราจีนบุรี พ. ศ.2473 ศูนย์กลางอยู่ประมาณเมืองพะโค, พม่า

14

15

16 แหล่งที่มาของ ข้อมูล กรมอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลจากเครื่องวัดแผ่นดินไหว

17 ฉางเฮง (Zhang Heng) ค. ศ.136 นัก แผ่นดินไหววิทยาของจีน ผู้คิดค้นเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว เครื่องแรกของโลก

18 เครื่องบันทึกคลื่นแผ่นดินไหวอย่างง่าย

19 สถานี ตรวจวัด แผ่นดินไหว ในประเทศ ไทย ( ปรับปรุง จาก สุมาลี ประจวบ และคณะ, 2546)

20 ขนาด แผ่นดินไหว 0-4 ริคเตอร์

21 ขนาด แผ่นดินไหว 4-9 ริคเตอร์

22 ข้อมูลแผ่นดินไหว 26 ธันวาคม 2547-24 กรกฎาคม 2548 ขนาด 6-9 ริคเตอร์

23 บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำสะโตง ตอนกลางของประเทศพม่า บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศพม่า - ลาว - จีน และไทย ทะเลอันดามัน หมู่เกาะอันดามัน - นิโค บาร์ พื้นที่ครอบคลุมภาคทะเลอันดามัน เกาะสุมาตรา แผ่นดินเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ตำแหน่งเกิดแผ่นดินไหวขนาด ใหญ่

24 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลการเกิด แผ่นดินไหวในประเทศ ไทย โดย พิษณุพงศ์ กาญ จนพยนต์ ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google