งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องอารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮ องโห 2. นักเรียนสรุปเป็นแผนภูมิความคิดใส Power point พร้อมตั้งคำถาม 5 ข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องอารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮ องโห 2. นักเรียนสรุปเป็นแผนภูมิความคิดใส Power point พร้อมตั้งคำถาม 5 ข้อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องอารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮ องโห 2. นักเรียนสรุปเป็นแผนภูมิความคิดใส Power point พร้อมตั้งคำถาม 5 ข้อ

3 แม่น้ำฮองโหเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของจีน ยาวประมาณ 4,640 กิโลเมตรแม่น้ำเหลืองได้พัดพา เอาตะกอนสีเหลืองทับทมไว้ตามบริเวณที่น้ำท่วม ล้นฝัง ทำให้ผืนแผ่นดินตามที่ราบลุ่มแม่น้ทางตอน เหนือมีความอุดมสำมบรูณ์ ที่ตั้ง มีผู้คนอยู่อาศัยบนแผ่นดินจีนมาเป็นเวลานานกว่า 1 ล้านปีแล้ว ดังพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ คือ มนุษย์หยวนโหม่ว อายุประมาณ 1,700,000 ปี มาแล้วพบความเจริญที่เรียกว่า วัฒนธรรมห ยางเชาพบหลักฐานคือเครื่องปั้นดินเผาลายเขียน สีจำนวนมากที่มีความงดงามและมีความประณีตใน การตกแต่ง ลายที่เขียนมักเป็นลายเรขาคณิต พืช นก สัตว์ต่างๆ อารยธรรมจีนก่อน ประวัติศาสตร์ มีราชวงค์ด้วยกัน 4 องค์คือ สมัยราชวงค์ชางมีการ ประดิษฐ์ตัวอักษรแบบรูปภาพบนกระดูกสัตว์ สมัย ราชวงค์โจวมีความเจริญรุ่งเรืองทางปรัชญา มาก สมัยราชวงศ์ฉินได้ขยายอำนาจให้จีนมีเขต แดนกว้างใหญ่ สมัยราชวงศ์ฮั่นเป็นสมัยที่จีนมี ความเจริญรุ่งเรืองและคนจีนมีความภาคภูมิใจมาก อารยธรรมจีนสมัย ประวัติศาสตร์

4 1. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห ( อารยธรรมจีน ) แบ่งเป็นกี่ยุคสมัย 2. แม่น้ำฮองโหมีความยาวเป็นอันดับที่เท่าไร ของจีน ยาวประมาณกี่กิโลเมตร 3. อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีความ เจริญที่เรียกว่าวัฒนธรรมอะไร 4. อารยธรรมจีนสมัยประวัติศาสตร์มีราชวงค์กี่ องค์สสมัยอะไรบ้าง 5. ราชวงค์ใดขยายอำนาจให้จีนมีเขตแดนกว้าง ใหญ่

5 นางสาว สุธาทิพย์ สุวรรณรัตน์ ม. 5/1 เลขที่ 43


ดาวน์โหลด ppt 1. ให้นักเรียนศึกษาเรื่องอารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮ องโห 2. นักเรียนสรุปเป็นแผนภูมิความคิดใส Power point พร้อมตั้งคำถาม 5 ข้อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google