งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)

2 คำชี้แจง 1.ให้นักเรียนศึกษาเรื่องอารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮองโห 2.นักเรียนสรุปเป็นแผนภูมิความคิดใส Power point พร้อมตั้งคำถาม 5 ข้อ

3 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห
ที่ตั้ง แม่น้ำฮองโหเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของจีนยาวประมาณ4,640กิโลเมตรแม่น้ำเหลืองได้พัดพาเอาตะกอนสีเหลืองทับทมไว้ตามบริเวณที่น้ำท่วมล้นฝัง ทำให้ผืนแผ่นดินตามที่ราบลุ่มแม่น้ทางตอนเหนือมีความอุดมสำมบรูณ์ อารยธรรมจีนก่อนประวัติศาสตร์ มีผู้คนอยู่อาศัยบนแผ่นดินจีนมาเป็นเวลานานกว่า 1 ล้านปีแล้ว ดังพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณ คือ มนุษย์หยวนโหม่ว อายุประมาณ 1,700,000 ปีมาแล้วพบความเจริญที่เรียกว่า วัฒนธรรมหยางเชาพบหลักฐานคือเครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีจำนวนมากที่มีความงดงามและมีความประณีตในการตกแต่ง ลายที่เขียนมักเป็นลายเรขาคณิต พืช นก สัตว์ต่างๆ อารยธรรมจีนสมัย ประวัติศาสตร์ มีราชวงค์ด้วยกัน4องค์คือ สมัยราชวงค์ชางมีการประดิษฐ์ตัวอักษรแบบรูปภาพบนกระดูกสัตว์ สมัยราชวงค์โจวมีความเจริญรุ่งเรืองทางปรัชญามาก  สมัยราชวงศ์ฉินได้ขยายอำนาจให้จีนมีเขตแดนกว้างใหญ่  สมัยราชวงศ์ฮั่นเป็นสมัยที่จีนมีความเจริญรุ่งเรืองและคนจีนมีความภาคภูมิใจมาก

4 คำถาม 1.อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)แบ่งเป็นกี่ยุคสมัย
2.แม่น้ำฮองโหมีความยาวเป็นอันดับที่เท่าไรของจีน ยาวประมาณกี่ กิโลเมตร 3. อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีความเจริญที่เรียกว่า วัฒนธรรมอะไร 4.อารยธรรมจีนสมัยประวัติศาสตร์มีราชวงค์กี่องค์สสมัยอะไรบ้าง 5.ราชวงค์ใดขยายอำนาจให้จีนมีเขตแดนกว้างใหญ่

5 นางสาว สุธาทิพย์ สุวรรณรัตน์ ม.5/1เลขที่43
จัดทำโดย นางสาว สุธาทิพย์ สุวรรณรัตน์ ม.5/1เลขที่43


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google