งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง ครอบครัวของฉัน ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษา ปีที่ 3) ครูอัชชุมณี ศรีธิ โรงเรียนศรีนคร สุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง ครอบครัวของฉัน ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษา ปีที่ 3) ครูอัชชุมณี ศรีธิ โรงเรียนศรีนคร สุโขทัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง ครอบครัวของฉัน ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษา ปีที่ 3) ครูอัชชุมณี ศรีธิ โรงเรียนศรีนคร สุโขทัย

2 มาตรฐานการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง สาระการเรียนรู้หลัก : ภาษาต่างประเทศ มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและ ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ เจ้าของภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมไทยและ นำมาใช้อย่างมีวิจารณญาณ มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการ เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของ ตน

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกคำสรรพนามชี้เฉพาะของ สมาชิกในครอบครัวได้ 2. นักเรียนสามารถอธิบายบอกความสัมพันธ์ของ คำสรรพนามของคนในครอบครัวได้ 3. นักเรียนสามารถแนะนำสมาชิกในครอบครัวของ ตัวเองได้ 4. นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของคำศัพท์ได้ 5. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ ● คำถามสร้างพลังคิด - ความสัมพันธ์ของครอบครัวคนไทยกับ ครอบครัวจีนต่างกันอย่างไร ● คำถามประจำหน่วย - การใช้สรรพนามเรียกคนของไทย และจีน เรียกต่างกันอย่างไร ● คำถามประจำบท 1. ในครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้าง ( ให้ ตอบเป็นภาษาจีน ) 2. หัวหน้าครอบครัวของนักเรียนคือใคร

5 คู่มือการประเมิน ก่อนเริ่มการ จัดการเรียนรู้ ระหว่างการ จัดการเรียนรู้ สิ้นสุดการ จัดการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมื อ วิธีการ เครื่องมื อ วิธีการ เครื่องมื อ สอบถา ม คำถามทดสอบ คำศัพท์ แบบทด สอบ ให้ นักเรีย น แนะนำ สมาชิก ใน ครอบค รัว ตัวเอง เป็น ภาษาจี น แบบ ประเมิน

6 โครงงาน : ความแตกต่างระหว่าง ครอบครัวชาวจีนและชาวไทย ‎ 1. เป้าหมาย Goal : ความแตกต่างหว่างหว่างครอบครัว ชาวจีนและชาวไทย 2. บทบาท Role : ให้นักเรียนศึกษาความสัมพันธ์ใน ครอบครัวระหว่างครอบครัวคนจีนและครอบครัวคนไทย แล้วนำมาเปรียบเทียบทั้งส่วนที่เหมือนและส่วนที่ต่างกัน 3. กลุ่มผู้ชม Audience : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4. ชุดกิจกรรมและภาระงาน Set of activities and taske : 1. แบบสำรวจ - สัมภาษณ์ครอบครับคนไทย และ ครอบครัวคนจีน โดยให้นักเรียนใช้แบบทดสอบนี้ ออกไปสำรวจและสัมภาษณ์ครอบครัวชาวจีนและ ครอบครัวชาวไทยในประเทศไทย 2. เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ เช่น รูปถ่าย บท สัมภาษณ์ 5. ผลงาน Products : 1. รายงานสรุปคำสัมภาษณ์ และแบบสรุปความ เหมือนและความต่างระหว่างครอบครัวของสองชาติ


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการ เรียนรู้ เรื่อง ครอบครัวของฉัน ช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษา ปีที่ 3) ครูอัชชุมณี ศรีธิ โรงเรียนศรีนคร สุโขทัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google