งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adult Basic Life Support สมพงษ์ ชลคีรี พบ.. Adult Chain of Survival.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adult Basic Life Support สมพงษ์ ชลคีรี พบ.. Adult Chain of Survival."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adult Basic Life Support สมพงษ์ ชลคีรี พบ.

2 Adult Chain of Survival

3

4 ๑. พบผู้หมด สติ ๒. โทรศัพท์เรียกหาผู้ช่วย ”1669” ๓. เปิดทางเดินหายใจ เช็ค การหายใจ ๔. ถ้าไม่หายใจ ช่วย หายใจ ๒ ครั้ง ๕. เช็คชีพจร ที่คอ ๕ ก. ช่วยหายใจ ๑ ครั้งทุก ๕ ถึง ๖ วินาที ตรวจเช็คชีพจรซ้ำทุก ๒ นาที ๖. กดหน้าอก ๓๐ ครั้งสลับ กับช่วยหายใจ ๒ ครั้ง จนกว่า AED หรือ ALS ทีม มาถึง ๗. AED มาถึง ๘. เช็คจังหวะการเต้น ๙. ช็อก ๑ ครั้ง ต่อด้วย CPR ๕ รอบ ๑๐. CPR ต่อ ๕ รอบ เช็คจังหวะการเต้นทุก ๕ รอบ ได้ ไม่ได้ แนะให้ช็อกไม่แนะให้ช็อก

5  ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว  ตรวจสอบโดยการ เรียก  เรียกหาความ ช่วยเหลือ  หาคนช่วยในพื้นที่  เรียกระบบฉุกเฉิน เช่น EMS  เรียกหา AED ข้อยกเว้น กรณีจมน้ำให้ CPR ก่อน ๑ รอบ ( ๒ นาที ) จึงเรียกหา ความช่วยเหลือ

6

7  เปิดทางเดินหายใจ และตรวจสอบการ หายใจ  จัดท่านอนหงายราบ  เปิดทางเดินหายใจ โดย ใช้  Head -tilt and Chin-lift ในกรณี ไม่บาดเจ็บ  Jaw-thrust and Chin-lift กรณีการ บาดเจ็บ และ ประคับประคองคอ ด้วยมือ  ตรวจสอบการหายใจ ในเวลา ๑๐ วินาที  ตาดู หูฟังแก้มสัมผัส หมายเหตุ • ผู้ป่วยที่หายใจแบบ air hunger ให้ปฏิบัติ เช่นเดียวกับหยุดหายใจ

8

9  กรณีไม่หายใจ  ช่วยหายใจ ๒ ครั้ง ด้วย  Mouth-to- mouth  Mouth-to- mask  Bag –to-mask  Bag-to-tube  เป่าลมเข้าใน ระยะเวลา ๑ วินาที ให้เห็นการขยาย ของทรวงอก พัก สูดหายใจปกติ แล้ว เป่าลมเข้าอีกครั้ง ใน ๑ วินาที หมายเหตุ ๑.ต้องเปิดทางเดินหายใจ ให้ได้ตลอดขณะช่วย หายใจ ๒.ไม่เป่าหรือบีบ Bag แบบ กระแทกเร็ว ๆ ๓.กรณีมี Tube อยู่แล้วให้ ช่วยหายใจในอัตรา ๘ - ๑๐ ครั้งต่อนาที ๔.กรณีมีความพร้อม เปิด Oxygen ๑๐ - ๑๒ ลิตร / นาที

10

11

12

13

14  ตรวจสอบชีพจร  คลำชีพจรที่คอ  ใช้เวลาตรวจสอบ ไม่เกิน ๑๐ วินาที หมายเหตุ ๑.ใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ วินาที ๒.กรณีไม่แน่ใจให้ตัดสินว่า ไม่มีชีพจร ๓.กรณีผู้ช่วยไม่ใช่บุคลากร การแพทย์ ให้ตัดสินไป เลยว่าผู้หมดสติที่ไม่ หายใจนั้นชีพจรหยุดเต้น โดยไม่ต้องตรวจคลำชีพ จร

15

16 5a. มีชีพจร ( แต่ไม่ หายใจ )  ช่วยหายใจด้วย อัตราประมาณ ๑๐ – ๑๒ ครั้งต่อนาที หรือ ช่วยหายใจ ครั้งหนึ่งทุก ๕ – ๖ วินาที  การช่วยหายใจแต่ ละครั้งใช้เวลาเป่า ลมเข้าใน ๑ วินาที  ตรวจเช็คชีพจรทุก ๒ นาที หมายเหตุ ๑.ต้องเปิดทางเดิน หายใจให้ได้ ๒.ถ้าพร้อมต้องมี การให้ Oxygen เสริม

17  ไม่มีชีพจร  กดหน้าอก ๓๐ ครั้ง สลับกับช่วยหายใจ ๒ ครั้ง  ตำแหน่งที่กึ่งกลาง กระดูกหน้าอก  กดให้ได้ลึก ๑. ๕ – ๒ นิ้วและปล่อยให้ ขยายตัวจนสุด  อัตราการกด หน้าอกประมาณ ๑๐๐ ครั้งต่อนาที  ไม่หยุดจนกว่าจะมี ทีม ALS หรือมี เครื่อง EAD มาถึง หมายเหตุ ๑.ผู้ช่วยเหลือควรอยู่ด้านข้างของผู้ป่วย ๒.ต้องกดอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด ๓.แขนตรง มือสัมผัสหน้าอกตลอดเวลา ๔.อัตรา ๓๐ : ๒ ทั้งการช่วยคนเดียวและสองคน ๕.ประเมินชีพจรเมื่อครบ ๒ นาที หรือ ๕ รอบ

18

19 7, 8 เมื่อเครื่อง EAD มาถึง  ติดขั้ว EAD กับ ผู้ป่วย  เปิดเครื่องกดปุ่ม “diagnose”

20  Shockable rhythm  กดปุ่ม “Shock” ๑ ครั้ง  CPR ต่ออีก ๔ รอบ หรือ ๒ นาทีแล้ว เช็คชีพจรและ rhythm

21  Not Shockable  CPR ต่อ  เช็คชีพจรและ rhythm ทุก ๔รอบ หรือ ๒ นาที  ไปจนกว่า ทีม ALS จะมาถึง

22 Drowning  สาเหตุการเสียชีวิตจากการจมน้ำมักเกิดจาก ขาดอากาศหายใจเนื่องจาก Reflex Laryngospasm  การทำ CPR ให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะการเปิด ทางเดินหายใจและการช่วยหายใจ ( แม้เมื่อ ขณะกำลังเอาขึ้นจากน้ำ ) จะช่วยชีวิตได้ มากที่สุด  ควรรีบนำผู้ป่วยขึ้นจากน้ำให้เร็วที่สุด เพราะ การกดหน้าอกในน้ำไม่ได้ผล  การป้องกันกระดูกคอ จำเป็นก็ต่อเมื่อประวัติ การบาดเจ็บน่าสงสัย  ไม่มีความจำเป็นต้องเอาน้ำออกจากปากหรือ ท้องก่อน CPR  ในระหว่าง CPR ถ้าอาเจียนออกให้ตะแคง หน้าและ remove FB

23 Hypothermia  ระดับของ Hypothermia  Mild > 34 C : passive external rewarming  Moderate 30 – 34 C : active external rewarming  Severe < 30 C : active internal rewarming  การปฏิบัติการ CPR เหมือนผู้ป่วยอื่น ๆ  ในระหว่าง CPR ป้องกันการสูญเสีย ความร้อนต่อเนื่องโดยการ ถอดเสื้อผ้า ที่เปียก การหาเสื้อผ้าแห้ง ๆ ปกคลุม การป้องกันกระแสลม  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต้องนุ่มนวลเพราะ จะกระตุ้นให้เกด VF ได้

24 Foreign Body aspiration  การตรวจพบ  หอบเหนื่อย แน่น หายใจ ลำบาก  ไอไม่มีเสียง  พูดไม่ได้  เขียว  หยุดหายใจ

25 Foreign Body aspiration  การช่วยเหลือ  การกระตุ้นไอและ เคาะปอด  การกดท้อง (Abdominal thrust)  การกดหน้าอก (chest thrust)

26

27

28

29 Recovery Position  ใช้เพื่อป้องกันการสูด สำลักในผู้ป่วยที่ไม่ รู้สึกตัว แต่การหายใจ และระบบไหลเวียนดี  ไม่ควรใช้ในรายการ บาดเจ็บ


ดาวน์โหลด ppt Adult Basic Life Support สมพงษ์ ชลคีรี พบ.. Adult Chain of Survival.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google