งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้
นางสาวอาภัสรา ถิรกุลธรรม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.36 เชียงราย 159 ถ.บรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

2 มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ : นักเรียนเข้าใจอักษรนำภาษาจีน(偏旁部首)
ผลการเรียนรู้ : นักเรียนเข้าใจอักษรนำภาษาจีน(偏旁部首) และสามารถเปิดพจนานุกรมได้อย่างถูกต้อง

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถแยกแยะส่วนประกอบของตัวอักษรได้ 2. นักเรียนสามารถบอกเปิด พจนานุกรมจีนได้ 3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ตัวอักษรได้ว่าหมวดนำอักษร ให้ความหมายด้านอะไร

4 เครื่องมือการประเมิน
ก่อนเริ่มการจัดการเรียนรู้ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ สิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ วิธีการ เครื่องมือ แบ่งกลุ่มจัดหมวดหมู่คำศัพท์ 5 ชุด พร้อมบอกความหมายว่าหมวดคำศัพท์นั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไร แบบทดสอบก่อนเรียน - การใช้พจนานุกรมเปิดหาคำศัพท์ แบบประเมินจำนวนคำศัพท์ นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายหน่วย แบบทดสอบหลังเรียน

5 อักษรนำภาษาจีนสำคัญไฉน ?
คำถามกำหนดการเรียนรู้ ถามสร้างพลังคิด อักษรนำภาษาจีนสำคัญไฉน ? คำถามประจำหน่วยคำ นักเรียนคิดว่าหมวดนำอักษรจีนนอกจาก 10 ข้อที่ครูกำหนดให้มีอะไรบ้าง คำถามประจำบท 1. หมวดนำของคำว่า 铁 คืออะไร 2. หมวดนำของคำว่า 嘴คืออะไร 3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างอักษรจีนที่มีหมวดนำ 女 5 คำ 4. คำว่า 树、林、棒、柏、 มีหมวดอักษรนำคืออะไร 5.คำว่า 花、蓝、茶、草、 มีหมวดอักษรนำคืออะไร

6 อักษรหมวดนำภาษาจีน ( 偏旁部首 )
โครงงาน อักษรหมวดนำภาษาจีน ( 偏旁部首 ) เป้าหมาย G : นักเรียนมีความเข้าใจรากศัพท์ของส่วนนำของอักษรจีน บทบาท R : ให้นักเรียนศึกษาอักษรจีนโบราณจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น เวปไซต์จีน ตำราจีน กลุ่มผู้ชม A : นักเรียน ครู ชุดกิจกรรมและภาระงาน S : นักเรียนศึกษาอักษรจีนจากพจนานุกรม หนังสือพิมพ์ หรือเวปไซต์เกี่ยวกับวิวัฒนาการภาษาจีน จากนั้นให้นักเรียนรวบรวมตัวอักษรจีนที่นักเรียนคิดว่ามีความคล้ายคลึงกันในด้านต่าง ๆ จากนั้นให้นำเสนอต่อครูและนักเรียน ผลงาน P : การสร้างเรียนแบบอักษรจีนโบราณ เช่น ทำเป็นเปเปอร์มาเช่ การจำลองเป็นกระดูกสัตว์ กระดองเต่า แล้วเขียนอักษรจีนโบราณลงไป


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google