งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554 ผู้จัดทำ นางสาว จารุภา บุญทวี เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554 ผู้จัดทำ นางสาว จารุภา บุญทวี เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ปีการศึกษา ผู้จัดทำ นางสาว จารุภา บุญทวี เลขที่ 17 นางสาว พรนิภา ขวัญ วงษ์ เลขที่ 40 ชั้น ม.5/3

2 จุดประสงค์ • เพื่อชี้ให้เห็นว่ารายวิชาใดในแต่ละปีมี คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด • เพื่อชี้ให้เห็นว่าจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ยเป็นอย่างไร • เพื่อให้รู้ว่าจะปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาใน รายวิชาใด

3 ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนน เฉลี่ยระดับประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552 – 2554 วิชาปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 350, , , สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 354, , , ภาษาอังกฤษ 352, , , คณิตศาสตร์ 353, , , วิทยาศาสตร์ 349, , , สุจศึกษาและพล ศึกษา 348, , , ศิลปะ 348, , , การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 348, , ,

4 จากแผนภูมิแท่งข้างตัน จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้เข้า สอบในรายวิชาสังคมศึกษาฯ จะมีจำนวนที่มากกว่า ของทุกปี ในระหว่าง พ. ศ

5 จากแผนภูมิแท่งข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิชาภาอังกฤษ เป็นรายวิชาที่ผู้เข้าสอบได้คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดของแต่ ละรายวิชา ระหว่างปี พ. ศ

6 วิธีการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุง 1. ให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษมห้แก่นักเรียนได้เข้มงวดและ ดียิ่งขึ้น 2. ส่งเสริมทักษะการ พูด อ่าน เขียน ฟัง วิชา ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 3. เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนกับ เจ้าของภาษาให้มากขึ้น ที่มา : http//www.spm6.org


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554 ผู้จัดทำ นางสาว จารุภา บุญทวี เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google