งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554 ผู้จัดทำ นางสาว จารุภา บุญทวี เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554 ผู้จัดทำ นางสาว จารุภา บุญทวี เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554 ผู้จัดทำ นางสาว จารุภา บุญทวี เลขที่ 17 นางสาว พรนิภา ขวัญ วงษ์ เลขที่ 40 ชั้น ม.5/3

2 จุดประสงค์ • เพื่อชี้ให้เห็นว่ารายวิชาใดในแต่ละปีมี คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด • เพื่อชี้ให้เห็นว่าจำนวนผู้เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ยเป็นอย่างไร • เพื่อให้รู้ว่าจะปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาใน รายวิชาใด

3 ตารางเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนน เฉลี่ยระดับประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2552 – 2554 วิชาปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย จำนวนผู้ เข้าสอบ คะแนน เฉลี่ย ภาษาไทย 350,88946.47351,63342.61368,22841.88 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 354,40236.00357,05046.51372,66233.39 ภาษาอังกฤษ 352,80523.98354,53119.22370,56121.80 คณิตศาสตร์ 353,68028.56356,59114.99372,09422.73 วิทยาศาสตร์ 349,77829.06349,21030.90366,74427.90 สุจศึกษาและพล ศึกษา 348,63445.37347,46262.86365,04554.61 ศิลปะ 348,63437.75347,46232.62365,04528.54 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 348,63432.98347,46243.69365,04548.72

4 จากแผนภูมิแท่งข้างตัน จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้เข้า สอบในรายวิชาสังคมศึกษาฯ จะมีจำนวนที่มากกว่า ของทุกปี ในระหว่าง พ. ศ. 2552 - 2554

5 จากแผนภูมิแท่งข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิชาภาอังกฤษ เป็นรายวิชาที่ผู้เข้าสอบได้คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดของแต่ ละรายวิชา ระหว่างปี พ. ศ. 2552 - 2554

6 วิธีการพัฒนาและแก้ไขปรับปรุง 1. ให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษมห้แก่นักเรียนได้เข้มงวดและ ดียิ่งขึ้น 2. ส่งเสริมทักษะการ พูด อ่าน เขียน ฟัง วิชา ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น 3. เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนกับ เจ้าของภาษาให้มากขึ้น ที่มา : http//www.spm6.org


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2552 - 2554 ผู้จัดทำ นางสาว จารุภา บุญทวี เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google