งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Advanced VB (VB ขั้นสูง ) บทที่ 7. การใช้งานฟังก์ชั่น  เราสามารถสร้าง “ ฟังก์ชั่น ” เพื่อการเรียกใช้ ได้หลายๆครั้ง  สามารถส่งค่าไปให้กับฟังก์ชั่นได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Advanced VB (VB ขั้นสูง ) บทที่ 7. การใช้งานฟังก์ชั่น  เราสามารถสร้าง “ ฟังก์ชั่น ” เพื่อการเรียกใช้ ได้หลายๆครั้ง  สามารถส่งค่าไปให้กับฟังก์ชั่นได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Advanced VB (VB ขั้นสูง ) บทที่ 7

2 การใช้งานฟังก์ชั่น  เราสามารถสร้าง “ ฟังก์ชั่น ” เพื่อการเรียกใช้ ได้หลายๆครั้ง  สามารถส่งค่าไปให้กับฟังก์ชั่นได้  สามารถรับค่าจากฟังก์ชั่นได้ Sum(a,b) (10,5) 15

3 ประเภทของฟังก์ชั่น  1. Sub  ไม่คืนค่ากลับ  เช่นทำการวาดรูป  2. Function  คืนค่ากลับ  เช่นคำนวณแล้วส่งผลลัพธ์กลับ

4 ทดลอง Function  สร้างฟอร์มขึ้นมาดังรูป Text1 Text2 Command1

5 เขียนโค๊ด  ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม แล้วเขียนโค๊ด

6 อธิบายโค๊ด เรียกฟังก์ชั่น ประกาศฟังก์ชั่น คืนค่ากลับ ทดลอง Run

7 ทดลองด้วยตนเอง  ลองเพิ่มปุ่มมาอีก 3 ปุ่ม เพื่อทำการ -, *, /  โดยใช้การทำงานของฟังก์ชั่น

8 ทดลอง Sub  สร้างฟอร์มขึ้นมาดังรูป

9 เขียนโค๊ด  ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม แล้วเขียนโค๊ด ทดลอง Run ประกาศ Sub เรียก Sub

10 ทดลองด้วยตนเอง  ลองสร้างปุ่มขึ้นมาดังนี้ ให้ทำงานด้วย Sub เมื่อกดให้ MsgBox ว่า Hi เมื่อกดให้ MsgBox ว่า Hello ให้หาเลขยกกำลัง ให้แสดงว่า “ คุณเลือก.... ”

11 การใช้งาน Array  อาเรย์เป็นวิธีการในการเขียนโปรแกรมที่เป็น ประโยชน์อย่างมาก  เราสามารถอ้างถึงข้อมูลได้จากตัวแปรตัว เดียว  โดยใช้ “ ดัชนี ” (Index)  รูปแบบ  Dim ชี่อตัวแปร ( ขนาด ) as ประเภทข้อมูล  ตัวอย่าง  Dim CusName(10) as String  Dim Count(100 to 500) as Integer String จำนวน 10 ช่อง Integer จำนวน 100 ถึง 500 (400 ช่อง )

12 ภาพอธิบาย Array  เราสามารถมอง Array เป็นลักษณะของ “ ช่องข้อมูล ” ได้  แต่ละช่องสามารถเก็บข้อมูลได้ 1 ค่า  แต่ละช่องจะมี “ ดัชนี ” ในการอ้างถึง.... 0 1 2 n

13 การนำค่าไปเก็บในอาเรย์  จะใช้ดัชนีอ้างถึง.... 0 1 2 n 200 Dim a(100) as Integer a(2) = 200 การอ่านค่าจากอาเรย์.... 0 1 2 n 200 Z = a(2) a a

14 ทดลอง  สร้างฟอร์มดังรูป Text1

15 เขียนโค๊ด  ดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม แล้วเขียนโค๊ด มีต่อ ประกาศตัวแปรแบบ Global Array ขนาด 10 ดัชนีของ Array เรียก Sub ขยับ Index

16 ต่อ ส่วนของ Sub วนรอบ 10 รอบ เพื่อรวมค่าทั้งหมด โดยดึงจาก Array

17 การสร้างอาเรย์ของคอมโพเนนท์  เราสามารถสร้างคอมโพเนนท์ให้เป็นอาเรย์ ได้  เช่น อาเรย์ของ TextBox  สามารถใช้อาเรย์ในการอ่าน / เขียนข้อมูลต่างๆ ได้  เช่น  Text1(0) = “ Hello ”  MsgBox( “ Hello “ & Text1(2))

18 ทดลอง  ให้สร้างคอมโพเนนท์ TextBox ขึ้นมาดังรูป  ทำการเลือกโดยใช้เมาส์ลากครอบทั้งหมด ดังรูป Text1

19 ต่อ  กด CTRL+C และ CTRL+V ตามลำดับ จะ เกิด Message Box ขึ้นมาให้กด Yes  Message Box จะถามว่า ต้องการสร้างอา เรย์ของคอมโพเนนท์หรือไม่ หากตอบ No จะสร้าง Text2 และ Label2 แต่หากตอบ Yes จะเกิด Text1(0) และ Text1(1) และ Label1(0) และ Label1(1)

20 สร้างฟอร์ม  ให้สร้างฟอร์มดังรูป ( โดยใช้อาเรย์ ) command1(0) command1(2) command2command3

21 เขียนโค๊ด  ดับเบิ้ลคลิ้กที่ปุ่ม command2 แล้วเขียนโค๊ด ลงไป  ดับเบิ้ลคลิ้กที่ปุ่ม command3 แล้วเขียนโค๊ด ลงไป ทดลอง Run

22 ลองเอง  ให้สร้างฟอร์มขึ้นมาดังรูป โดยใช้อาเรย์ของ คอมโพเนนท์  เมื่อกดปุ่มให้เอาคำมาต่อกัน


ดาวน์โหลด ppt Advanced VB (VB ขั้นสูง ) บทที่ 7. การใช้งานฟังก์ชั่น  เราสามารถสร้าง “ ฟังก์ชั่น ” เพื่อการเรียกใช้ ได้หลายๆครั้ง  สามารถส่งค่าไปให้กับฟังก์ชั่นได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google