งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Repetitive Statements (Looping) เป็นคำสั่งที่สั่งให้ทำงานซ้ำ (loop) ใน ขอบข่ายที่กำหนด จนกระทั่งได้เงื่อนไข ที่ต้องการ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 คำสั่งดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Repetitive Statements (Looping) เป็นคำสั่งที่สั่งให้ทำงานซ้ำ (loop) ใน ขอบข่ายที่กำหนด จนกระทั่งได้เงื่อนไข ที่ต้องการ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 คำสั่งดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Repetitive Statements (Looping) เป็นคำสั่งที่สั่งให้ทำงานซ้ำ (loop) ใน ขอบข่ายที่กำหนด จนกระทั่งได้เงื่อนไข ที่ต้องการ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 คำสั่งดังนี้ :- 1. คำสั่ง FOR 2. คำสั่ง WHILE 3. คำสั่ง REPEAT

3 1. คำสั่ง FOR เป็น คำสั่งให้ทำซ้ำหรือวนรอบ เมื่อ เงื่อนไขสอดคล้องหรือ เงื่อนไข เป็นจริง จะทำงานในขอบข่าย ( คำสั่ง หรือกลุ่มของคำสั่ง ) ที่ กำหนดไว้ และจะเลิกกระทำซ้ำ หรือวนรอบ เมื่อเงื่อนไขไม่ สอดคล้องหรือ เงื่อนไขเป็นเท็จ

4 FOR DOW N TO DO Control Var Statements TO := Synta x : Expression1 Expression2 Expression1 = Initial Value Expression2 = Final Value เช่น ต้องการให้ทำซ้ำจำนวน 20 ครั้ง FOR i := 1 TO 20 DO หรือ FOR j := 20 DOWN TO 1 DO

5 Stateme nts Increase i by 1 i <= 20 Yes No FOR i := 1 TO 20 DO FOR j := 20 DOWN TO 1 DO Stateme nts Decrease i by 1 i >= 1 Yes No คำสั่ง FOR แสดงใน รูปผังงาน (Flowchart) ได้ดังนี้

6 ตัวอย่า ง PROGRAM Demo_ASCII_by_FOR_Statement; USES CRT; VAR count : INTEGER; BEGIN FOR count := 32 to 255 DO BEGIN WRITE(’ ', count:3); WRITE(' ', CHR(count)); END; END.

7 ตัวอย่าง โปรแกรมเพื่อหาผลรวม ของเลข 10 จำนวน PROGRAM Sum; USES CRT; VAR count : INTEGER; num, total : REAL; BEGIN total := 0; FOR count := 1 TO 10 DO BEGIN READLN(num); total := total + num ; END; WRITELN('Total = ', total); END.

8 ตัวอย่าง เขียนโปรแกรมเพื่อหา ค่าผลรวมและค่าเฉลี่ยของคะแนน สอบของนัก ศึกษา 20 คนโดยอ่าน คะแนนจากคีย์บอร์ด PROGRAM Compute_Mean_by_FOR_State ment; USES CRT; VARcount,amount : INTEGER; total, mean, num : REAL; BEGIN total := 0; WRITE('How many data to be input :- '); READLN(amount); FOR count := 1 to amount DO BEGIN WRITE('DATA(',count,')=') ; WRITE(LST,'DATA(',count, ')='); READLN(num); WRITE(LST,num:4:2); total := total + num; END; WRITELN; WRITELN(LST); mean := total / amount; WRITELN('Total =',total); WRITELN(LST,'Total =',total); WRITELN('Mean =', mean); WRITELN(LST,'Mean =', mean); END.

9 2. คำสั่ง WHILE คำสั่ง while เป็นคำสั่งให้ทำซ้ำ หรือวนรอบ เมื่อ เงื่อนไขสอดคล้องหรือ เงื่อนไขเป็นจริง จะทำงานในขอบข่าย ( คำสั่ง หรือกลุ่มของคำสั่ง ) ที่กำหนด และจะเลิกทำงานในขอบข่าย เมื่อ เงื่อนไขไม่สอดคล้องหรือ เงื่อนไขเป็น เท็จ

10 Synta x : WHI LE Expression DO Stateme nt(s) Is condition true ? Yes No คำสั่ง WHILE แสดงใน รูปผังงาน (Flowchart) ได้ดังนี้

11 ตัวอย่า ง PROGRAM Demo_looping_by_WHILE_Statement; USES CRT; VAR count : INTEGER; BEGIN count := 32; WHILE count < 255 DO BEGIN WRITE(count:3, ' ',CHR(count),' '); count := count + 1; END; END.

12 ตัวอย่า ง PROGRAM Sum; USES CRT; VAR total: REAL; count : INTEGER; BEGIN total := 0; count := 1; WHILE count <= 10 DO BEGIN total := total + count; count := count + 1; END; WRITELN('Total = ', total ); END.

13 3. คำสั่ง REPEAT เป็นคำสั่งให้ทำซ้ำหรือวนรอบ เมื่อ เงื่อนไขไม่สอดคล้องหรือ เงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำงานใน ขอบข่าย ( คำสั่ง หรือกลุ่มของคำสั่ง ) ที่กำหนด และจะเลิกทำงานใน ขอบข่าย เมื่อเงื่อนไขสอดคล้องหรือ เงื่อนไขเป็นจริง คำสั่ง REPEAT แตกต่างจาก คำสั่ง WHILE ตรงที่ คำสั่ง REPEAT ต้องทำก่อนอย่างน้อยหนึ่ง รอบแล้ว จึงมาทำการตรวจสอบ เงื่อนไขทีหลัง

14 Synta x : REPE AT Expression UNTIL ; Stateme nt Statemen t(s) Is condition true ? Yes No คำสั่ง REPEAT แสดงใน รูปผังงาน (Flowchart) ได้ดังนี้

15 ตัวอย่ าง PROGRAM Demo_Looping_by_REEPEAT_Stateme nt; USES CRT; VAR count : INTEGER; BEGIN count := 32; REPEAT WRITE(' ',count :3); WRITE(' ',CHR(count)); count := count + 1; UNTIL count > 255; END.

16 ตัวอย่าง จงเขียนโปรแกรม เพื่อหา ผลรวมของเลข 10 จำนวน PROGRAM Sum; USES CRT; VAR count : INTEGER; total, num : REAL; BEGIN total := 0; count := 0; REPEAT READLN(num); total := total + num; count := count + 1; UNTIL count > 10; WRITELN('Total = ', total); END.

17 การบ้าน จงเขียนโปรแกรมโดยใช้ คำสั่ง For คำสั่ง While และคำสั่ง Repeat ในโจทย์การบ้านข้อที่ 3, 4 และข้อที่ 5 ในกรณีที่มีจำนวนรายการ หรือจำนวนครั้งที่วนซ้ำเท่ากับ N หมายเหตุ N เป็นเลขจำนวนเต็มใด ๆ


ดาวน์โหลด ppt Repetitive Statements (Looping) เป็นคำสั่งที่สั่งให้ทำงานซ้ำ (loop) ใน ขอบข่ายที่กำหนด จนกระทั่งได้เงื่อนไข ที่ต้องการ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 คำสั่งดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google