งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงานแบบ โครงสร้าง การวางแผนการแก้ปัญหา, การสร้างอัลกอริทึ่ม (Algorithm) บทที่ 3-4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงานแบบ โครงสร้าง การวางแผนการแก้ปัญหา, การสร้างอัลกอริทึ่ม (Algorithm) บทที่ 3-4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงานแบบ โครงสร้าง การวางแผนการแก้ปัญหา, การสร้างอัลกอริทึ่ม (Algorithm) บทที่ 3-4

2 การเขียนผังงานแบบ โครงสร้าง ในโปรแกรมหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วย โครงสร้างหรือรูปแบบการทำงานที่เป็น โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม (Control Logic Structure) 3 ส่วน คือ – โครงสร้างแบบเรียงลำดับ (Sequential Structure) ผังงานแบบนี้จะเป็นแบบผังงาน แบบตามลำดับจากบนลงล่าง รับ ข้อมูล คำนวณ แสดงผ ล

3 โครงสร้างแบบเรียงลำดับ (Sequential Structure) รับข้อมูล คำนวณ แสดงผ ล รูปที่ 2 รูปที่ 1 คือ การเขียนให้เป็นลำดับ ดังรูปที่ 1. ไม่ใช่เขียน ข้ามไปข้ามมาดังรูปที่ 2.

4 รับข้อมูล เริ่มต้น คำนวณ แสดงผล จบการทำงาน Start A,B C = A + B A,B,C End ตัวอย่าง แสดงการเขียนผังงาน โครงสร้างแบบลำดับ

5 โครงสร้างแบบเลือก (Decision or Selection Structure) เป็นการเขียนผังงานแบบมีเงื่อนไขการตัดสินใจใน การทำงาน มี 2 แบบ คือ 1. แบบ IF__Then__ ใช้สำหรับกรณีที่มี ทางเลือก 2 ทาง Process X Process Y เงื่อนไ ข F T แบบ If__Then Process X Process Y F เงื่อนไ ข Process Z แบบ If__Then__Else T

6 C=A+B F T แสดงการเขียนผังงาน โครงสร้างแบบเลือก Star t A,B A> B A,B, C End C=A+B F T Star t A,B A> B A,B, C End C= B-A

7 2. แบบ Case ใช้กรณีที่มีทางเลือกมากกว่า 2 ทางเลือกขึ้นไป เงื่อน ไข Process 2 Process 3 Process 1 123

8 ตัวอย่างแสดงการเขียนผังงานโครงสร้าง แบบเลือก (Case) เลือกข้อ ทำงาน C=A-B C=A*B C = A+B 123 เริ่มต้ น A,B A,B,C จบ

9 โครงสร้างแบบทำซ้ำ (Loop Structure) เงื่อนไข คำสั่ง T F การทำงานซ้ำแบบ While จะมีการตรวจสอบเงื่อนไข ก่อนทำงาน การทำงานซ้ำแบบ Until จะมีการทำงานก่อนแล้วจึงมี ตรวจสอบเงื่อนไข เงื่อนไข คำสั่ง T F

10 N<1 0 N=N+1 T Start SM=0, N=0 SM,N End SM=SM+ N F แสดงการเขียนผังงานโครงสร้าง แบบทำซ้ำ While SM=0, N=0

11 N=10 N=N+1 T Start SM=0, N=0 SM,N End SM=SM+ N F แสดงการเขียนผังงานโครงสร้าง แบบทำซ้ำ Until


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงานแบบ โครงสร้าง การวางแผนการแก้ปัญหา, การสร้างอัลกอริทึ่ม (Algorithm) บทที่ 3-4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google