งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Management of Distributed Transaction. การเกิดภาวะพร้อมกัน (Concurrency) ฐานข้อมูลมักจะมีผู้ใช้หลายคนใช้ข้อมูลพร้อม กัน ในบางครั้งรายการต่าง ๆ ถูกส่งไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Management of Distributed Transaction. การเกิดภาวะพร้อมกัน (Concurrency) ฐานข้อมูลมักจะมีผู้ใช้หลายคนใช้ข้อมูลพร้อม กัน ในบางครั้งรายการต่าง ๆ ถูกส่งไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Management of Distributed Transaction

2 การเกิดภาวะพร้อมกัน (Concurrency) ฐานข้อมูลมักจะมีผู้ใช้หลายคนใช้ข้อมูลพร้อม กัน ในบางครั้งรายการต่าง ๆ ถูกส่งไป ประมวลผลโดยไม่เกิดปัญหาแต่ในบางครั้งก็ อาจจะเกิดปัญหาได้ เพราะผลข้อมูลหนึ่งที่ กำลังประมวลผลอยู่จำเป็นต้องปรับค่าของ ข้อมูลนั้น ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะถูกเรียกไป ใช้โดยผู้ใช้คนอื่น ๆ ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะใน การเรียกใช้ข้อมูลพร้อมกัน จะเป็นผลให้ค่า ของข้อมูลที่ผู้ใช้คนอื่นๆ ได้รับไปไม่ถูกต้อง

3 รายการ (Transaction ) รายการ หมายถึง กลุ่มของคำสั่งงาน หรือ ชุดคำสั่งงานที่ถูกสั่งให้กระทำการ (Execute) กับข้อมูลของฐานข้อมูล โดยการ อ่าน (Read) เช่น การเรียกดูข้อมูลด้วย SELECT หรือการเขียนข้อมูล (Write) เช่น คำสั่งเพิ่ม (Insert) การลบ (Delete) หรือ ปรับ (Update) ข้อมูลในฐานข้อมูล

4 ปัญหาการเกิดภาวะพร้อม กัน • ปัญหาข้อมูลไม่ได้ถูกปรับให้ถูกต้อง • ปัญหาข้อมูลถูกปรับเปลี่ยนค่าไม่เสร็จ สมบูรณ์ • ปัญหาการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของข้อมูลไม่ ถูกต้อง

5 การลำดับ (Serializability) • ถ้ารายการสองรายการเป็นการอ่านข้อมูล จะไม่ กระทบกับฐานข้อมูล ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็น ที่ต้องจัดลำดับของรายการทั้งสอง • ถ้ารายการสองรายการเป็นการอ่านหรือเขียน รายละเอียดของข้อมูลที่ไม่เหมือนกันและไม่ ก่อให้เกิดข้อมูลที่ขัดแย้งกัน ดังนั้นจึงไม่มี ความจำเป็นที่ต้องจัดลำดับของรายการทั้งหมด • ถ้ารายหนึ่งเป็นการเขียนรายละเอียดของข้อมูล โดยที่อีกรายการหนึ่งอ่านหรือต้องเขียน รายละเอียดของข้อมูลเดียวกัน ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดข้อมูลที่ขัดแย้งกัน ดังนั้นจึง จำเป็นต้องลำดับการกระทำการของรายการทั้ง สองตามลำดับก่อนหลัง

6 เทคนิคการปิดกั้น (Lock Technique) การปิดกั้น (Lock) เป็นกลไกที่ใช้ในการ ควบคุมการเรียกใช้ข้อมูลพร้อมกันโดยผู้ใช้ หลายคนกลไกนี้จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่อยู่ ในระหว่างการปรับเปลี่ยนหรือยังทำไม่เสร็จ ถูกเรียกใช้โดยผู้ใช้คนอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้ได้ ค่าที่ไม่ถูกต้องไป โดยจะกำหนดการเรียกใช้ ข้อมูลตามลำดับก่อนหลัง หรือให้ผู้ใช้คอย ให้รายการทำเสร็จก่อน หากมีผู้ใช้หลายคน เรียกใช้ข้อมูลนั้นในเวลาเดียวกัน

7 ปัญหาที่เกิดจากการปิดกั้น ปัญหาที่อาจจะเกิดจากการนำเทคนิคการปิด กั้นมาใช้ คือ การปิดตายของรายการ (Deadlock) การปิดตายนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมี รายการอย่างน้อยสองรายการต่างหยุดรอซึ่ง กันและกัน

8 การกู้ (Recovery) ประเภทของการเกิดการขัดข้อง • ความขัดข้องที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ (System Crash) • ความขัดข้องที่เกิดจากข้อผิดพลาดของ รายการ (Transaction Error) • ความขัดข้องที่เกิดจากสื่อเก็บข้อมูล (Media Error )

9 วิธีการแก้ปัญหาความ ขัดข้อง • การกู้ความขัดข้องที่เกิดจากระบบ (System Recovery) • การกู้ความขัดข้องที่เกิดจากรายการ (Transaction Recovery) • การกู้ความขัดข้องที่เกิดจากสื่อ (Media Recovery)

10 ความปลอดภัยของข้อมูล (Security) • การให้บัญชีหรือรหัสแก่ผู้ใช้ (Account Creation) • การให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ (Privilege Granting) • การยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใช้ (Privilege Revocation)

11 การควบคุมความปลอดภัย ในการใช้ข้อมูล เมื่อผู้ใช้ต้องการเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล จะต้องขอบัญชีผู้ใช้ โดยผู้จัดการฐานข้อมูล จะกำหนดเลขที่บัญชี และรหัสผ่านให้ซึ่งผู้ใช้ สามารถลงบันทึกเข้า (Login) ไปใช้ข้อมูลได้ หลังจากที่ได้รับเลขที่บัญชี และรหัสผ่านว่า ถูกต้องตรงตามที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าหาก ถูกต้องผู้ใช้นั้น ๆ ก็จะได้รับอนุญาตให้เข้าไป เรียกใช้ข้อมูลได้

12 การให้สิทธิ์ • การกำหนดผู้ใช้ใหม่และรหัสผ่าน • การให้สิทธิ์ในการใช้ฐานข้อมูล

13 การให้สิทธิ์ในการใช้ ฐานข้อมูล ความบูรณภาพของข้อมูล (Integrity) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การรักษาข้อมูลให้เป็นข้อมูลข้อมูลที่ ถูกต้องและเชื่อถือได้ตามที่ข้อมูลนั้น ๆ ถูก กำหนดให้เป็นฐานข้อมูล • การกำหนดความบูรณภาพของเค้าร่าง ฐานข้อมูล • การกำหนดความบูรณภาพของข้อมูลเฉพาะ เรื่อง

14 ประเภทขอความบูรณภาพ ของข้อมูล • ประเภทขอความบูรณภาพของข้อมูล • ความบูรณภาพของเอนทิตี้ (Entity Integrity) • ความบูรณภาพของการอ้างอิง (Referential Integrity) • ความบูรณภาพอื่น ๆ (User Integrity หรือ Other Business Rule Integrity )

15 พจนานุกรมข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นหัวใจสำคัญของระบบ จัดการ ฐานข้อมูล ซึ่งจะอธิบายถึงรายละเอียดของ ฐานข้อมูลที่ระบบ จัดการฐานข้อมูลนั้น ๆ บรรจุอยู่ ซึ่งจะเก็บคำอธิบายรายละเอียด ต่าง ๆ ของฐานข้อมูล

16 ประเภทของพจนานุกรม ข้อมูล • พจนานุกรมข้อมูลแบบ Active (Active Data Dictionary) เป็นพจนานุกรมข้อมูลของฐานข้อมูลที่ ระบบจัดการฐานข้อมูลสร้างขึ้น (Database Management System: DBMS) • พจนานุกรมข้อมูลแบบ Passive (Passive Data Dictionary) เป็นพจนานุกรมข้อมูลที่ถูกกำหนดโดย บุคคลที่เกี่ยวข้องแทนที่จะเป็นซอฟแวร์


ดาวน์โหลด ppt The Management of Distributed Transaction. การเกิดภาวะพร้อมกัน (Concurrency) ฐานข้อมูลมักจะมีผู้ใช้หลายคนใช้ข้อมูลพร้อม กัน ในบางครั้งรายการต่าง ๆ ถูกส่งไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google