งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Management of Distributed Transaction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Management of Distributed Transaction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Management of Distributed Transaction

2 การเกิดภาวะพร้อมกัน (Concurrency)
ฐานข้อมูลมักจะมีผู้ใช้หลายคนใช้ข้อมูลพร้อมกัน ในบางครั้งรายการต่าง ๆ ถูกส่งไปประมวลผลโดยไม่เกิดปัญหาแต่ในบางครั้งก็อาจจะเกิดปัญหาได้ เพราะผลข้อมูลหนึ่งที่กำลังประมวลผลอยู่จำเป็นต้องปรับค่าของข้อมูลนั้น ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะถูกเรียกไปใช้โดยผู้ใช้คนอื่น ๆ ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะในการเรียกใช้ข้อมูลพร้อมกัน จะเป็นผลให้ค่าของข้อมูลที่ผู้ใช้คนอื่นๆ ได้รับไปไม่ถูกต้อง

3 รายการ (Transaction) รายการ หมายถึง กลุ่มของคำสั่งงาน หรือชุดคำสั่งงานที่ถูกสั่งให้กระทำการ (Execute) กับข้อมูลของฐานข้อมูล โดยการอ่าน (Read) เช่น การเรียกดูข้อมูลด้วย SELECT หรือการเขียนข้อมูล (Write) เช่น คำสั่งเพิ่ม (Insert) การลบ (Delete) หรือปรับ (Update) ข้อมูลในฐานข้อมูล

4 ปัญหาการเกิดภาวะพร้อมกัน
ปัญหาข้อมูลไม่ได้ถูกปรับให้ถูกต้อง ปัญหาข้อมูลถูกปรับเปลี่ยนค่าไม่เสร็จสมบูรณ์ ปัญหาการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของข้อมูลไม่ถูกต้อง

5 การลำดับ (Serializability)
ถ้ารายการสองรายการเป็นการอ่านข้อมูล จะไม่กระทบกับฐานข้อมูล ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องจัดลำดับของรายการทั้งสอง ถ้ารายการสองรายการเป็นการอ่านหรือเขียนรายละเอียดของข้อมูลที่ไม่เหมือนกันและไม่ก่อให้เกิดข้อมูลที่ขัดแย้งกัน ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องจัดลำดับของรายการทั้งหมด ถ้ารายหนึ่งเป็นการเขียนรายละเอียดของข้อมูล โดยที่อีกรายการหนึ่งอ่านหรือต้องเขียนรายละเอียดของข้อมูลเดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อมูลที่ขัดแย้งกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องลำดับการกระทำการของรายการทั้งสองตามลำดับก่อนหลัง

6 เทคนิคการปิดกั้น (Lock Technique)

7 ปัญหาที่เกิดจากการปิดกั้น
ปัญหาที่อาจจะเกิดจากการนำเทคนิคการปิดกั้นมาใช้ คือ การปิดตายของรายการ (Deadlock) การปิดตายนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีรายการอย่างน้อยสองรายการต่างหยุดรอซึ่งกันและกัน

8 การกู้ (Recovery) ประเภทของการเกิดการขัดข้อง
ความขัดข้องที่เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ (System Crash) ความขัดข้องที่เกิดจากข้อผิดพลาดของรายการ (Transaction Error) ความขัดข้องที่เกิดจากสื่อเก็บข้อมูล (Media Error)

9 วิธีการแก้ปัญหาความขัดข้อง
การกู้ความขัดข้องที่เกิดจากระบบ (System Recovery) การกู้ความขัดข้องที่เกิดจากรายการ (Transaction Recovery) การกู้ความขัดข้องที่เกิดจากสื่อ (Media Recovery)

10 ความปลอดภัยของข้อมูล (Security)
การให้บัญชีหรือรหัสแก่ผู้ใช้ (Account Creation) การให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ (Privilege Granting) การยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใช้ (Privilege Revocation)

11 การควบคุมความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล
เมื่อผู้ใช้ต้องการเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลจะต้องขอบัญชีผู้ใช้ โดยผู้จัดการฐานข้อมูลจะกำหนดเลขที่บัญชี และรหัสผ่านให้ซึ่งผู้ใช้สามารถลงบันทึกเข้า (Login) ไปใช้ข้อมูลได้หลังจากที่ได้รับเลขที่บัญชี และรหัสผ่านว่าถูกต้องตรงตามที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าหากถูกต้องผู้ใช้นั้น ๆ ก็จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปเรียกใช้ข้อมูลได้

12 การให้สิทธิ์ การกำหนดผู้ใช้ใหม่และรหัสผ่าน
การให้สิทธิ์ในการใช้ฐานข้อมูล

13 การให้สิทธิ์ในการใช้ฐานข้อมูล
ความบูรณภาพของข้อมูล (Integrity) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การรักษาข้อมูลให้เป็นข้อมูลข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ตามที่ข้อมูลนั้น ๆ ถูกกำหนดให้เป็นฐานข้อมูล การกำหนดความบูรณภาพของเค้าร่างฐานข้อมูล การกำหนดความบูรณภาพของข้อมูลเฉพาะเรื่อง

14 ประเภทขอความบูรณภาพของข้อมูล
ความบูรณภาพของเอนทิตี้ (Entity Integrity) ความบูรณภาพของการอ้างอิง (Referential Integrity) ความบูรณภาพอื่น ๆ (User Integrity หรือ Other Business Rule Integrity)

15 พจนานุกรมข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นหัวใจสำคัญของระบบ จัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะอธิบายถึงรายละเอียดของฐานข้อมูลที่ระบบ จัดการฐานข้อมูลนั้น ๆ บรรจุอยู่ ซึ่งจะเก็บคำอธิบายรายละเอียด ต่าง ๆ ของฐานข้อมูล

16 ประเภทของพจนานุกรมข้อมูล
พจนานุกรมข้อมูลแบบ Active (Active Data Dictionary) เป็นพจนานุกรมข้อมูลของฐานข้อมูลที่ระบบจัดการฐานข้อมูลสร้างขึ้น (Database Management System: DBMS) พจนานุกรมข้อมูลแบบ Passive (Passive Data Dictionary) เป็นพจนานุกรมข้อมูลที่ถูกกำหนดโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องแทนที่จะเป็นซอฟแวร์


ดาวน์โหลด ppt The Management of Distributed Transaction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google