งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

© 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "© 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รศ.พญ.จิตเกษม สุวรรณรัฐ 30 กรกฏาคม 2553

2 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 2 Plan: แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ยุทธศาสตร์ ผลักดันงานวิจัยชนิด R2R, Epidemiology, Medical education, prenatal diagnosis and intervention research สนับสนุนงานวิจัยที่เป็น multicenter ทั้งระดับชาติและ นานาชาติ โดยเน้นว่างานอะไร ก็ตามที่ภาควิชาทำได้ดีในแต่ ละเรื่องหรือทำเป็นแห่งแรก ของประเทศต้องมีวิจัยกำกับ เสมอ Action plan จัดสรรเวลาของอาจารย์สำหรับงานวิจัย สร้างบรรยากาศการวิจัยให้เข้มแข็ง ยกระดับงานวิจัยของแพทย์ใช้ทุน / แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้าน ต่อยอด มุ่งเป้าตีพิมพ์ระดับนานาชาติ สนับสนุนการทำงานเป็นทีม ให้ทุนเริ่มต้นที่คล่องตัว จัดหาผู้ช่วยวิจัย พัฒนากลไกเพื่อยกระดับคุณภาพ งานวิจัย ได้แก่ สถิติชั้นสูง การนำเสนอ ใน peer group ทั้งภายในและภายนอก การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ การติดตามความก้าวหน้า การผลักดันให้ขอทุนวิจัยภายนอก การ เขียน manuscript ตัวชี้วัด จำนวนอาจารย์ที่ active งานวิจัย งานวิจัยที่ทำโดยทีม การนำเสนอผลงานวิจัยในเวที นานาชาติ ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และสำหรับ พชท / พจบ ต้องได้รับ การตีพิมพ์ 100% ภายใน 2 ปี รางวัลผลงานวิจัย พชท พจบ พจบ ต่อยอด จำนวนทุนวิจัยจากภายนอกภาค / คณะ / มหาวิทยาลัย

3 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 3 PLAN: แผนการพัฒนา ผลักดันงานวิจัยทุกชนิดได้แก่ R2R, epidemiology, medical education, prenatal diagnosis and intervention research เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาหลัก สนับสนุนงานวิจัยที่เป็น multicenter ทั้งระดับชาติและ นานาชาติ โดยเน้นว่างานอะไรก็ตามที่ภาควิชาทำได้ดีในแต่ละ เรื่องหรือทำเป็นแห่งแรกของประเทศต้องมีวิจัยกำกับเสมอ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานบริการในพื้นที่ และแหล่ง สนับสนุนทุนวิจัย

4 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 4 DO: การดำเนินการพัฒนาระบบและกลไก สนับสนุนการผลิตงานวิจัย 1.สร้างบรรยากาศการทำวิจัยให้เข้มแข็ง Research meeting เดือนละ 1 ครั้ง 2. สนับสนุนและยกระดับงานวิจัยของแพทย์ใช้ทุนแพทย์ประจำบ้านให้มีคุณภาพสูง จัดอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น จัดเวทีนำเสนอ research proposal, progress report, oral presentation ( คณะฯ, ราชวิทยาลัยฯ) มี อาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาให้คำปรึกษา มีรางวัลสนับสนุนให้กับ พชท/พจบ ที่ได้รับรางวัล สนับสนุนให้ตีพิมพ์มุ่งเป้าระดับนานาชาติ 3. หน่วยเวชสถิติของภาควิชามีระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยในสูตินรีเวช 4. จัดเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์และพชท/พจบ 5. ภาควิชาส่งเสริมการวิจัยกับองค์กรภายนอก ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ RIS HPVTT and HPV VVAPO, Cancer epidemiology research program (CERP), Unit of infection and cancer (UNIC), Catalan Institute of Oncology, Barcelona, SPAIN CRCN Multicenter (HPV vaccine) ร่วมกับเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ภาคสูติฯจุฬา ม.เชียงใหม่ U. of Malaya (Malaysia )

5 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 5 สนับสนุนการเข้าอบรมสถิติชั้นสูง การนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ทั้งภายในและ ภายนอกคณะ การนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติการผลักดันให้ขอทุนวิจัยภายนอกการเขียน manuscript เพื่อส่งตีพิมพ์ระดับนานาชาติ DO: พัฒนากลไกเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย

6 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 6 Check: ผลการดำเนินงาน 1. เกณฑ์ สกว. 2. เกณฑ์ SAR

7 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 7 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ On going research รวม 74 เรื่อง ( อาจารย์ 59, พชท.พจบ. 11, Fellow 1, พยาบาลและจนท. 3, เป็น Multicenter 9 )

8 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 8 ผลการประเมิน คุณภาพงานวิจัย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุน งานวิจัย (สกว.) 2550-2551

9 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 9 การประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยสกว. ปี 2550-2551 รหัสบทความประเภทบทความจำนวนบทความ 25502551รวม 01วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ ในฐานข้อมูล Science Citation Index ของ Institute for Scientific Information (ISI) 10616 02วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่ อยู่ในฐานข้อมูลของ ISI และมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ของ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของ สกอ. 6511 รวม161127

10 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 10 ประเมินตามตัวชี้วัด I. Equivalent International Journal Papers / Faculty member II. Impact Factor / Faculty memberIII. Equivalent International Journal PapersIV. Impact factor

11 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 11 ผลการประเมินตามตัวชี้วัดเฉลี่ยระหว่าง ปี 2550-2551 ชื่อตัวชี้วัด (น้ำหนักดัชนี) ภาพรวมของสาขาวิชาผลประเมิน meanmaxminSDคะแนน ระดับTRF- index Rate 1. Equivalent international Journal papers/ faculty member (30%) 0.3720.7070.0860.204 0.373 4 2.93 2. Impact factor/ faculty member (20%) 0.4531.110.0940.293 0.329 2 3. Equivalent International Journal papers (30%) 12.61524.742.0587.528 8.193 3 4. Impact factor (20%) 14.59938.833.60710.127 7.241 2

12 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 12 ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ (rate) ความหมาย ระดับ 5Excellent ระดับ 4Very good ระดับ 3Good ระดับ 2Fair ระดับ 1To be improved ระดับ N/ANot applicable

13 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 13 เสนอโครงการเพื่อรับการ สนับสนุนงบประมาณ สกว. 40,000 บาทมหาวิทยาลัย 40,000 บาท

14 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 14 ผลการประเมินตามเกณฑ์ สกว. โดยคณะแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ. 2548-2552 ปี พ.ศ. 2548-2552

15 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 15 KPI 1KPI 2 KPI 3KPI 4 2 2 4 4 4 4 4 4

16 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 16 KPI อื่นๆตามเกณฑ์ SAR

17 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 17 ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

18 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 18 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จากภายในและภายนอกสถาบัน ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ SAR: score 1: 1-54,999; score 2: 55,000-79,999; score 3: > 80,000

19 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 19 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ได้รับทุนวิจัย จากภายในและภายนอกสถาบัน SAR: Internal: score 1: 1-34%; score 2: 35-49%; score 3: > 50% External: score 1: 1-24%; score 2: 25-39%; score 3: > 40%

20 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 20 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ต่ออาจารย์ประจำ SAR: score 1: 1-14%; score 2 15-19%; score 3: > 20%

21 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 21 จำนวนรางวัลที่ได้รับในการนำเสนอปากเปล่า ของพชท/พจบ/พจบ ต่อยอด

22 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 22 รางวัลที่ได้รับจากงานวิจัยของอาจารย์ ปี 2552 ผศ.นพ.จิตติ หาญประเสริฐพงษ์Young Scientist AwardYoung Gynecologist Award

23 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 23 Strength and Weakness StrengthWeakness  ภาควิชาฯ คณะแพทยศาสตร์ และ มหาวิทยาลัย สนับสนุนการทำวิจัย อย่างเต็มที่ มีกองทุนอย่างเพียงพอ  มีความจำกัดเรื่องเวลา จัดสรรเวลาให้ทำวิจัยได้  ภาควิชามีระบบฐานข้อมูล electronic และรายงานประจำปีการ บริการผู้ป่วยในทุกราย ตั้งแต่ปีพศ. 2532  อาจารย์รุ่นใหม่ยังขาด ประสบการณ์ในการทำวิจัย จัดอาจารย์อาวุโสดูแลรุ่นเยาว์ จัดผู้ช่วยวิจัยในระยะเริ่มแรก  ภาควิชาฯมียุทธศาสตร์และการ ดำเนินการที่ดี อาจารย์มีศักยภาพสูง หลายท่านมีเครือข่ายระดับนานาชาติ  งบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ ในการนำผลงานวิจัยเสนอในการ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ไม่เพียงพอที่จะดึงดูดให้อาจารย์ ไปนำเสนอ

24 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 24 ACT:จะพัฒนาต่อไป อย่างไร?

25 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 25 แนวทางการพัฒนาต่อไป 1. ผลักดันต่อเนื่องตาม ยุทธศาสตร์ภาควิชาฯ 2. มาตรการเพิ่มเติม –กำหนด theme งานวิจัยของ ภาควิชาฯ –กำหนดข้อตกลงบทบาทระหว่าง อาจารย์ที่ปรึกษากับแพทย์ ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อ ยอด

26 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 26 1. กำหนดทิศทางงานวิจัยของภาควิชาฯ การลดอัตราตายมารดาและทารกในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ การวินิจฉัยก่อนคลอดเพื่อลดอัตราทารกพิการ และโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง การควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก การวินิจฉัยและการรักษาพยาบาลความก้าวหน้าเชิงลึกใน ด้าน reproductive medicine และ oncology

27 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 27 2. บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา เรื่องงานวิจัย มีข้อตกลงระหว่างอาจารย์ และพชท/พจบ/พจบ ต่อยอด มุ่งเน้นระดับนานาชาติที่มี Impact factor สูง

28 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 28 ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น ผลงานวิจัยได้รับตีพิมพ์ในวารสารที่มี impact factor สูง มากขึ้น ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยตามเกณฑ์ สกว. เพิ่มขึ้นเป็นระดับ 4 ภายในปี 2556

29 © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 29 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt © 2003 By Default! A Free sample background from www.powerpointbackgrounds.com Slide 1 การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google