งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สงขลา มีอุบัติเหตุขนส่ง สูงกว่า วันอื่นของสัปดาห์จริงหรือ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สงขลา มีอุบัติเหตุขนส่ง สูงกว่า วันอื่นของสัปดาห์จริงหรือ ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สงขลา มีอุบัติเหตุขนส่ง สูงกว่า วันอื่นของสัปดาห์จริงหรือ ?

2 จากการรายงานอุบัติการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่ง ของโรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2551 ในที่ประชุมคณะทำงานชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552 พบว่าเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม ของข้อมูลทั้ง 2 แหล่ง มีแนวโน้มผู้ป่วยค่อนข้างสูง จึงตั้งสมมุติฐานว่า เดือนกรกฎาคมและ สิงหาคม เป็นเดือนที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี คือ วันอาสาหบูชา วันเข้าพรรษาในเดือนกรกฎาคม และวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ในเดือน สิงหาคม ซึ่งทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง แต่ไม่มีการรณรงค์ระดับประเทศ เช่น เทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ จึงศึกษาความเกี่ยวข้องของวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต่อการเพิ่มโอกาส การเกิดอุบัติเหตุขนส่ง ความเป็นมา :

3 คำชี้แจง : สัดส่วน(%) คือ การคำนวณ ร้อยละของจำนวนอุบัติการณ์แต่ละเดือน/จำนวน ค่าเฉลี่ยต่อเดือนในปีเดียวกัน เพื่อใช้เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีของแต่ละเดือน กราฟเปรียบเทียบข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุประเภท รักษาแล้วกลับบ้าน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จำแนกรายเดือนระหว่าง ปี 2548-2551 สัดส่วน(%)

4 การศึกษานี้ ใช้ข้อมูลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุการขนส่ง ประเภท ผู้ป่วยนอก คือ เมื่อได้รับการรักษาแล้วกลับบ้านได้ ของโรงพยาบาล สงขลานครินทร์ ของปีพ.ศ.2550 และ 2551 โดยการจำแนกจำนวน อุบัติการณ์รายวัน แสดงข้อมูลเป็นกราฟแท่งของเดือนมิถุนายนซึ่งไม่มี วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม ซึ่งมีวันหยุด นักขัตฤกษ์ประจำปี ของปี พ.ศ.2550 และ 2551 (ดูข้อมูลรายงานการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่ง ปี 2551 ที่ http://roadsafety.psu.ac.th/acident/acident51_03.ppt) การศึกษา :

5 ผู้ป่วยอุบัติเหตุ(รักษาแล้วกลับบ้าน)จำแนกตามวัน ปี 2551 จำนวน(ราย) ความเห็น : เดือนมิถุนายนไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ การกระจายของจำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุ สูงวันเสาร์ที่ 14 และวันอังคารที่ 17 คือ 16 รายเท่ากัน จำนวนผู้ป่วยรวม 235 ราย

6 จำนวน(ราย) ผู้ป่วยอุบัติเหตุ(รักษาแล้วกลับบ้าน)จำแนกตามวัน ปี 2551 ความเห็น : ผู้ป่วยอุบัติเหตุวันที่ 20 และ 21 ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่องของวันนักขัตฤกษ์ เป็นวันที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงของเดือนคือ จำนวน 21 ราย และ 19 ราย ตามลำดับ จำนวนผู้ป่วยรวม 269 ราย

7 จำนวน(ราย) ผู้ป่วยอุบัติเหตุ(รักษาแล้วกลับบ้าน)จำแนกตามวัน ปี 2551 ความเห็น : ผู้ป่วยอุบัติเหตุวันหยุดและหลังวันหยุดนักขัตฤกษ์คือ 12 และ 13 ไม่โดดเด่น คือ 7 และ 11 รายตามลำดับ แต่จำนวนผู้ป่วยสูงช่วงปลายเดือนคือ วันพฤหัสฯที่ 21 จำนวน 20 ราย และวันพุธที่ 27 จำนวน 21 ราย จำนวนผู้ป่วยรวม 292 ราย

8 ผู้ป่วยอุบัติเหตุ(รักษาแล้วกลับบ้าน)จำแนกตามวัน ปี 2550 จำนวน(ราย) ความเห็น : จำนวนผู้ป่วยเดือนนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยต่อปีคือ 237 ราย/เดือน เมื่อจำแนกรายวัน พบว่า วันที่ผู้ป่วยค่อนข้างสูงอยู่ช่วงต้นเดือน คือ วันจันทร์ที่ 5 วันอังคารที่ 6 วันศุกร์ที่ 9 และวันพุธที่ 14 จำนวนระหว่าง 12-14 ราย จำนวนผู้ป่วยรวม 257 ราย

9 จำนวน(ราย) ผู้ป่วยอุบัติเหตุ(รักษาแล้วกลับบ้าน)จำแนกตามวัน ปี 2550 ความเห็น : วันที่จำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือวันเสาร์ที่ 1 จำนวน 16 ราย และวันศุกร์ที่ 14 จำนวน 15 ราย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับวันหยุดต่อเนื่องคือ ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม จำนวนผู้ป่วยรวม 239 ราย

10 จำนวน(ราย) ผู้ป่วยอุบัติเหตุ(รักษาแล้วกลับบ้าน)จำแนกตามวัน ปี 2550 ความเห็น : ผู้ป่วยอุบัติเหตุสูง วันเสาร์ที่ 5 จำนวน 19 ราย และวันพฤหัสฯ ที่ 24 จำนวน 17 ราย โดยระหว่างวันหยุดต่อเนื่องที่ 13 เป็นวันที่มีผู้ป่วยต่ำที่สุดของเดือน จำนวนผู้ป่วยรวม 276 ราย

11 * วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความชุกของ ผู้ป่วยอุบัติเหตุขนส่งในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ * ผู้ใช้รถใช้ถนน ต้องมีจิตสำนึกความปลอดภัยทุกครั้ง ทุกวันที่ใช้รถใช้ถนน ความเห็น : * ข้อด้อยการนำเสนอ : เป็นการศึกษาเฉพาะ “จำนวน” ผู้ป่วย ซึ่งอาจสัมพันธ์กับจำนวนคนใช้ถนนในแต่ละวัน ทำให้ข้อมูลที่เสนอรูปแบบนี้ คลาดเคลื่อนจากความ เป็นจริงได้


ดาวน์โหลด ppt วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สงขลา มีอุบัติเหตุขนส่ง สูงกว่า วันอื่นของสัปดาห์จริงหรือ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google