งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสกัดเมล็ดสะเดาที่มีผลต่อ การยับยั้งการวางไข่ ของแมลงวันผลไม้ Neem Seed Kernel Extracts as Antioviposition of Tephritid Fruit Fly.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสกัดเมล็ดสะเดาที่มีผลต่อ การยับยั้งการวางไข่ ของแมลงวันผลไม้ Neem Seed Kernel Extracts as Antioviposition of Tephritid Fruit Fly."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสกัดเมล็ดสะเดาที่มีผลต่อ การยับยั้งการวางไข่ ของแมลงวันผลไม้ Neem Seed Kernel Extracts as Antioviposition of Tephritid Fruit Fly

2 ไม้ผลหลายชนิดของประเทศประสบ ปัญหาการเข้าทำลายของแมลงศัตรู ทำให้ไม้ผลได้รับความเสียหาย เกษตรกรส่วนมากจะมุ่งเน้นการใช้ สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชเป็นส่วน ใหญ่ ซึ่งจะต้องสั่งซื้อมาจาก ต่างประเทศทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เกินความจำเป็น ที่สำคัญสารเคมี นำมาซึ่งความเสียหายต่อ สภาพแวดล้อม ต่อสุขภาพของ ประชาชนและยังเป็นปัญหาในการ ส่งออกพืชผลทางการเกษตรของ ประเทศไทยในปัจจุบัน ทำให้ประเทศ สูญเสียรายได้และสูญเสียดุลการค้า เป็นจำนวนมาก

3 แมลงวันผลไม้ศัตรูของไม้ ผล แมลงวันผลไม้เป็นแมลงวันที่มี ขนาดเล็ก ส่วนหัว อก และท้องมีสี น้ำตาลอ่อน ที่สันหลังอกมีแถบสีเหลือง ทองเป็นแห่งๆส่วนอกกว้าง 2 มิลลิเมตร ส่วนท้องกว้าง 3 มิลลิเมตร ปีกใสจากปลายปีกข้างหนึ่งไปยังอีก ข้างหนึ่ง กว้าง 15 มิลลิเมตร

4 แมลงวันผลไม้ศัตรูของไม้ผล แมลงวันผลไม้อยู่ในอันดับ Diptera วงศ์ Tephritidae แมลงวันผลไม้อยู่ในอันดับ Diptera วงศ์ Tephritidae ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณได้เกือบตลอดทั้งปี ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณได้เกือบตลอดทั้งปี ทำลายผลผลิตได้ทุกระยะ ทำลายผลผลิตได้ทุกระยะ มีพืชอาหารหลายชนิด มีพืชอาหารหลายชนิด ที่มา : Barton Park (2006)

5 วงจรชีวิตแมลงวันไม้ ที่มา : สังวรณ์ กิจทวี (2545)

6 สะเดา สะเดา ช้าง สะเดา อินเดีย สะเดา ไทย 1. สะเดาอินเดีย ( Azadirachta indica A. Juss ) 2. สะเดาไทย ( Azadirachta indica A. Juss var. siamensis ) 3. สะเดาช้างหรือไม้เทียม ( Azadirachta exelsa Jack ) สะเดาเป็นไม้ยืนต้นอยู่ในวงศ์ Meliaceae สกุล Azadirachta สะเดาเป็นไม้ยืนต้นอยู่ในวงศ์ Meliaceae สกุล Azadirachta ในประเทศไทยพบ 3 ชนิด ได้แก่ ในประเทศไทยพบ 3 ชนิด ได้แก่

7 สารสกัดจากสะเดา สารอะซาดิแรคติน (azadirachtin) สารอะซาดิแรคติน (azadirachtin) ซาแลนนิน (salannin) ซาแลนนิน (salannin) นิมบิน (nimbin) อนุพันธุ์อื่นๆ

8 ผลของสารสกัดจากสะเดา การยับยั้งการวางไข่ (egg-laying) การยับยั้งการวางไข่ (egg-laying) การยับยั้งกระบวนการลอกคราบ (molt disrupting effect) การยับยั้งกระบวนการลอกคราบ (molt disrupting effect) การยับยั้งการกิน (antifeedant effect) การยับยั้งการกิน (antifeedant effect) ผลต่อการเคลื่อนไหวและการบิน ผลต่อการเคลื่อนไหวและการบิน

9 การทดลองเกี่ยวกับการยับยั้งการ วางไข่ของแมลงวันผลไม้ การใช้สารสกัดจากเมล็ดสะเดาใน รูปแบบต่างๆ ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน เพื่อทดสอบความสามารถในการยับยั้ง การวางไข่ของแมลงวันผลไม้

10 แมลงที่ใช้ในการทดลอง Bactrocera cucurbitae Bactrocera cucurbitaeสารที่ใช้ในการทดลอง NSKS NSKS EtOH. NSK EtOH. NSK Neem oil Neem oil EtOH. oil EtOH. oil Acet. DNSKT Acet. DNSKTการทดลองแบบ CRD ( Complete Random Design) CRD ( Complete Random Design) RCB (Randomized completely Block) RCB (Randomized completely Block)

11 ผลการยับยั้งการวางไข่ Concn. %Increase(+) ordecrease(-) in oviposition vs water with emulsifier (control) (%) NSKS EtOH. NSK Neem oil EtOH. oil Acet. DNSKP 20.0 -100* -100* -100* -100*-100* 10.0 -35.3* -99.6* -66.3* -100*-100* 5.0 -33.5* -63.4* -51.4* -93.6*-84.3* 2.5 +1.8ns -53.2* -48.9* -47.0*-83.0* 1.25 +10.6ns -42.0* -26.4* -43.9*-53.4* Untreated Control +5.6ns +7.0ns +7.8ns -14.0ns+17.1ns ที่มา : Singh, S. and Singh, R.P. (1998) Means of three replications. *,Significant; ns, not significant; comparison by LSD. TABLE 1. Effect of neem seed kernel extracts on the oviposition by Bactrocera cucurbitae under choice test conditions

12 ผลการยับยั้งการวางไข่ Concn. Number of eggs laid /10 females (%) NSKS EtOH. NSK Neem oil EtOH. oil Acet. DNSKP 20.0 10.3 a 2.00 a 10.0 a 2.0 a 1.33 a 10.0 38.0 b 8.3 b 28.0 b 5.3 a 7.7 b 5.0 45.0 b 42.3 c 29.0 b 27.7 b 26.0 c 2.5 47.7 b 49.0 c 34.0 bc 31.3 bc 32.0 c 1.25 51.7 bc 53.7 c 46.7 c 48.3 c 36.3 c Water with Emulsifier 91.0 cd 98.7 d 96.7 d 75.3 d 84.0 d Untreated Control 92.3 d 99.7 d 101.3 d 85.7 d 87.7 d ที่มา : Singh, S. and Singh, R.P. (1998) Means of three replications. Within columns, means followed by a common letter do not differ significantly (p=0.05) by DMRT TABLE 2. Effect of neem seed kernel extracts on the oviposition by Bactrocera cucurbitae under no-choice test conditions

13 สรุปสรุป การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยการ ใช้สารฆ่าแมลงเป็นที่นิยมกันมากใน ปัจจุบันเพราะสามารถให้ผลการ ควบคุมรวดเร็วแต่ในทางตรงกันข้าม สารฆ่าแมลงจะส่งผลต่อการตกค้างใน สิ่งแวดล้อมและผู้ใช้โดยตรง แต่การ ใช้สารสกัดจากเมล็ดสะเดา จะมีผลทำ ให้แมลงที่ถูกฉีดพ่นไข่ได้น้อยลง ตลอดจนยังมีผลทำให้ไข่ที่วางไม่ สามารถฟักออกเป็นตัว ทำให้ ความสามารถในการผลิตลูกหลานของ แมลงลดลง จึงทำให้แมลงวันผลไม้มี จำนวนลดลง ผลผลิตไม่ได้รับความ เสียหาย และยังสามารถลดการใช้สาร ฆ่าแมลงและลดค่าใช้จ่ายได้อีกทาง หนึ่งด้วย

14 นำเสนอโดย... นายจรัญ เจียรประวัติ รหัส 4740024 อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา รองศาสตราจารย์ ดร. สุรไกร เพิ่มคำ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทร. 074-286101-2


ดาวน์โหลด ppt สารสกัดเมล็ดสะเดาที่มีผลต่อ การยับยั้งการวางไข่ ของแมลงวันผลไม้ Neem Seed Kernel Extracts as Antioviposition of Tephritid Fruit Fly.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google