งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารสกัดเมล็ดสะเดาที่มีผลต่อการยับยั้งการวางไข่ ของแมลงวันผลไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารสกัดเมล็ดสะเดาที่มีผลต่อการยับยั้งการวางไข่ ของแมลงวันผลไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารสกัดเมล็ดสะเดาที่มีผลต่อการยับยั้งการวางไข่ ของแมลงวันผลไม้
Neem Seed Kernel Extracts as Antioviposition of Tephritid Fruit Fly

2 ไม้ผลหลายชนิดของประเทศประสบปัญหาการเข้าทำลายของแมลงศัตรู ทำให้ไม้ผลได้รับความเสียหาย เกษตรกรส่วนมากจะมุ่งเน้นการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเกินความจำเป็น ที่สำคัญสารเคมีนำมาซึ่งความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม ต่อสุขภาพของประชาชนและยังเป็นปัญหาในการส่งออกพืชผลทางการเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบัน ทำให้ประเทศสูญเสียรายได้และสูญเสียดุลการค้าเป็นจำนวนมาก

3 แมลงวันผลไม้ศัตรูของไม้ผล
แมลงวันผลไม้เป็นแมลงวันที่มีขนาดเล็ก ส่วนหัว อก และท้องมีสีน้ำตาลอ่อน ที่สันหลังอกมีแถบสีเหลืองทองเป็นแห่งๆส่วนอกกว้าง 2 มิลลิเมตร ส่วนท้องกว้าง 3 มิลลิเมตร ปีกใสจากปลายปีกข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง กว้าง 15 มิลลิเมตร

4 แมลงวันผลไม้ศัตรูของไม้ผล
แมลงวันผลไม้อยู่ในอันดับ Diptera วงศ์ Tephritidae ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณได้เกือบตลอดทั้งปี ทำลายผลผลิตได้ทุกระยะ มีพืชอาหารหลายชนิด ที่มา : Barton Park (2006)

5 วงจรชีวิตแมลงวันไม้ ที่มา : สังวรณ์ กิจทวี (2545)

6 สะเดา สะเดาเป็นไม้ยืนต้นอยู่ในวงศ์ Meliaceae สกุล Azadirachta
สะเดาอินเดีย สะเดาเป็นไม้ยืนต้นอยู่ในวงศ์ Meliaceae สกุล Azadirachta ในประเทศไทยพบ 3 ชนิด ได้แก่ สะเดาไทย 1. สะเดาอินเดีย (Azadirachta indica A. Juss) 2. สะเดาไทย (Azadirachta indica A. Juss var. siamensis) 3. สะเดาช้างหรือไม้เทียม (Azadirachta exelsa Jack) สะเดาช้าง

7 สารสกัดจากสะเดา สารอะซาดิแรคติน(azadirachtin) ซาแลนนิน (salannin)
นิมบิน (nimbin) อนุพันธุ์อื่นๆ

8 ผลของสารสกัดจากสะเดา
การยับยั้งการวางไข่ (egg-laying) การยับยั้งกระบวนการลอกคราบ (molt disrupting effect) การยับยั้งการกิน (antifeedant effect) ผลต่อการเคลื่อนไหวและการบิน

9 การทดลองเกี่ยวกับการยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันผลไม้
การใช้สารสกัดจากเมล็ดสะเดาในรูปแบบต่างๆ ที่ความเข้มข้นแตกต่างกัน เพื่อทดสอบความสามารถในการยับยั้งการวางไข่ของแมลงวันผลไม้

10 แมลงที่ใช้ในการทดลอง
Bactrocera cucurbitae สารที่ใช้ในการทดลอง NSKS EtOH. NSK Neem oil EtOH. oil Acet. DNSKT การทดลองแบบ CRD ( Complete Random Design) RCB (Randomized completely Block)

11 ผลการยับยั้งการวางไข่
TABLE 1. Effect of neem seed kernel extracts on the oviposition by Bactrocera cucurbitae under choice test conditions Concn %Increase(+) ordecrease(-) in oviposition vs water with emulsifier (control) (%) NSKS EtOH. NSK Neem oil EtOH. oil Acet. DNSKP * * * * -100* * * * * -100* * * * * -84.3* ns * * * -83.0* ns * * * -53.4* Untreated Control ns ns ns ns +17.1ns Means of three replications. *,Significant; ns, not significant; comparison by LSD. ที่มา : Singh, S. and Singh, R.P. (1998)

12 ผลการยับยั้งการวางไข่
TABLE 2. Effect of neem seed kernel extracts on the oviposition by Bactrocera cucurbitae under no-choice test conditions Concn Number of eggs laid /10 females (%) NSKS EtOH. NSK Neem oil EtOH. oil Acet. DNSKP a a a a a b b b a b b c b b c b c 34.0bc bc c bc c c c c Water with Emulsifier cd d d d d Untreated Control d d d d d Means of three replications. Within columns, means followed by a common letter do not differ significantly (p=0.05) by DMRT ที่มา : Singh, S. and Singh, R.P. (1998)

13 สรุป การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยการใช้สารฆ่าแมลงเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันเพราะสามารถให้ผลการควบคุมรวดเร็วแต่ในทางตรงกันข้ามสารฆ่าแมลงจะส่งผลต่อการตกค้างในสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้โดยตรง แต่การใช้สารสกัดจากเมล็ดสะเดา จะมีผลทำให้แมลงที่ถูกฉีดพ่นไข่ได้น้อยลง ตลอดจนยังมีผลทำให้ไข่ที่วางไม่สามารถฟักออกเป็นตัว ทำให้ความสามารถในการผลิตลูกหลานของแมลงลดลง จึงทำให้แมลงวันผลไม้มีจำนวนลดลง ผลผลิตไม่ได้รับความเสียหาย และยังสามารถลดการใช้สารฆ่าแมลงและลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย

14 นำเสนอโดย... นายจรัญ เจียรประวัติ รหัส 4740024
นายจรัญ เจียรประวัติ รหัส อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรไกร เพิ่มคำ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร


ดาวน์โหลด ppt สารสกัดเมล็ดสะเดาที่มีผลต่อการยับยั้งการวางไข่ ของแมลงวันผลไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google