งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปยอดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ 29 ธ. ค. 53 – 4 ม. ค. 54 ในเขตพื้นที่ ของ สคร.7 อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปยอดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ 29 ธ. ค. 53 – 4 ม. ค. 54 ในเขตพื้นที่ ของ สคร.7 อุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปยอดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ 29 ธ. ค. 53 – 4 ม. ค. 54 ในเขตพื้นที่ ของ สคร.7 อุบลราชธานี

2 สรุปข้อมูลภาพรวมของประเทศ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ( ปี 2553) = 3,534 ครั้ง ลดลง 37 ครั้ง ( คิดเป็น 1.05 %) ที่มา : กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อุบัติเหตุบนถนนเกิดขึ้นรวม = 3,497 ครั้ง ( ข้อมูลวันที่ 29 ธ. ค ม. ค. 54) จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ สูงสุด ( สะสม 7 วัน ) เชียงราย, พิษณุโลก จังหวัด จำนวน ( ครั้ง ) 122 ครั้ง นครศรีธรร มราช 112 ครั้ง นครสวรรค์ 110 ครั้ง

3 สรุปข้อมูลภาพรวมของประเทศ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ แล้ว ( ปี 2553) = 347 ราย เพิ่มขึ้น 11 ราย ( คิดเป็น 3.17 %) ที่มา : กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมรวม = 358 ครั้ง ( ข้อมูลวันที่ 29 ธ. ค ม. ค. 54) จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมรวม = 358 ครั้ง ( ข้อมูลวันที่ 29 ธ. ค ม. ค. 54) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ( สะสม 7 วัน ) ลพบุรี จังหวัดจำนวน ( ราย ) 13 ราย ประจวบคีรีขั นธ์ 12 ราย นครราชสีมา, สุรินทร์, ราชบุรี 11 ราย

4 สรุปข้อมูลภาพรวมของประเทศ เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ แล้ว ( ปี 2553) = 3,827 คน ลดลง 77 ราย ( คิดเป็น 2.01 %) ที่มา : กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) สะสม รวม = 3,750 คน ( ข้อมูลวันที่ 29 ธ. ค ม. ค. 54) จำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) สะสม รวม = 3,750 คน ( ข้อมูลวันที่ 29 ธ. ค ม. ค. 54) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ (admit) สูงสุด ( สะสม 7 วัน ) เชียงราย จังหวัดจำนวน ( ราย ) 131 ราย พิษณุโลก 127 ราย นครศรีธรร มราช 124 ราย

5 ร้อยละของสาเหตุการเกิด อุบัติเหตุ ที่มา : กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย

6 จำนวนครั้งของอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ ในเขต สคร.7 อุบลฯ ( ข้อมูล 29 ธ. ค. – 4 ม. ค. 54) ลำดับ ที่ จังหวัด ครั้งของ อุบัติเหตุปี ใหม่ 2553 ครั้งของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ธ. ค ธ. ค ธ. ค ม. ค ม. ค ม. ค ม. ค. 54 รวม 1 นครพนม สกลนคร ศรีสะเกษ มุกดาหาร อุบลฯ ยโสธร อำนาจฯ

7 ลำดับ ที่ จังหวัดครั้งของ อุบัติเหตุ ปีใหม่ 2553 ครั้งของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ธ. ค ธ. ค ธ. ค ม. ค ม. ค ม. ค ม. ค. 54 รวม 1 นครพนม สกลนคร มุกดาหาร จำนวนครั้งของอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ ในเขตตรวจราชการที่ 11 ( ข้อมูล 29 ธ. ค. – 4 ม. ค. 54)

8 ลำดั บที่ จังหวัดครั้งของ อุบัติเห ตุปีใหม่ 2553 ครั้งของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ธ. ค ธ. ค ธ. ค ม. ค ม. ค ม. ค ม. ค. 54 รวม 1 ศรีสะเกษ อุบลฯ ยโสธร อำนาจฯ จำนวนครั้งของอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ ในเขตตรวจราชการที่ 13 ( ข้อมูล 29 ธ. ค. – 4 ม. ค. 54)

9 จำนวนเสียชีวิตช่วงเทศกาลปี ใหม่ ในเขต สคร.7 อุบลฯ ( ข้อมูล 29 ธ. ค. – 4 ม. ค. 54)

10 จำนวนเสียชีวิตช่วงเทศกาลปี ใหม่ ในเขตตรวจราชการที่ 11 ( ข้อมูล 29 ธ. ค. – 4 ม. ค. 54)

11 จำนวนเสียชีวิตช่วงเทศกาลปี ใหม่ ในเขตตรวจราชการที่ 13 ( ข้อมูล 29 ธ. ค. – 4 ม. ค. 54)

12 จำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ช่วง เทศกาลปีใหม่ ในเขต สคร.7 อุบลฯ ( ข้อมูล 29 ธ. ค. – 4 ม. ค. 54) ลำดั บที่ จังหวัด ผู้บาดเจ็ บปีใหม่ 2553 ผู้บาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ ธ. ค ธ. ค ธ. ค ม. ค ม. ค ม. ค ม. ค. 54 รวม 1 นครพนม สกลนคร ศรีสะเกษ มุกดาหาร อุบลฯ ยโสธร อำนาจฯ

13 ลำดั บที่ จังหวัด ผู้บาดเจ็บ ปีใหม่ 2553 ผู้บาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ ธ. ค ธ. ค ธ. ค ม. ค ม. ค ม. ค ม. ค. 54 รวม 1 นครพนม สกลนคร มุกดาหาร จำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ช่วง เทศกาลปีใหม่ ในเขตตรวจราชการที่ 11 ( ข้อมูล 29 ธ. ค. – 4 ม. ค. 54)

14 ลำดั บที่ จังหวัด ผู้บาดเจ็ บปีใหม่ 2553 ผู้บาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ ธ. ค ธ. ค ธ. ค ม. ค ม. ค ม. ค ม. ค. 54 รวม 1 ศรีสะเกษ อุบลฯ ยโสธร อำนาจฯ จำนวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ช่วง เทศกาลปีใหม่ ในเขตตรวจราชการที่ 13 ( ข้อมูล 29 ธ. ค. – 4 ม. ค. 54)

15 รณรงค์ขับขี่ ปลอดภัย สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปยอดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ 29 ธ. ค. 53 – 4 ม. ค. 54 ในเขตพื้นที่ ของ สคร.7 อุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google