งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lecture 3 การจัดสำนักงาน ( Office Accommodation) รศ. มาลี กาบมาลา 412 421 Office Management System หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lecture 3 การจัดสำนักงาน ( Office Accommodation) รศ. มาลี กาบมาลา 412 421 Office Management System หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lecture 3 การจัดสำนักงาน ( Office Accommodation) รศ. มาลี กาบมาลา 412 421 Office Management System หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มิถุนายน 2550 K H O N K A E N UNIV.

2 การจัดพื้นที่สำนักงาน K H O N K A E N UNIV.

3 ขนาดของพื้นที่ห้องทำงาน ห้องทำงานในสำนักงานนั้นสามารถ แบ่งออกได้ 4 ประเภท ตาม ลักษณะการใช้งาน และมีขนาดที่ เหมาะสมดังต่อไปนี้ K H O N K A E N UNIV.

4 ก. ห้องทำงานของ ผู้บริหาร K H O N K A E N UNIV. รูปที่ 1 ห้องทำงานของผู้บริหารขนาด 22.5 ตร. ม. พร้อมเฟอร์นิเจอร์

5 ข. ห้องทำงานระดับหัวหน้า งาน K H O N K A E N UNIV. รูปที่ 2 ห้องทำงานระดับหัวหน้างาน ขนาด 12 ตร. ม. พร้อมเฟอร์นิเจอร์

6 ค. ห้องทำงานระดับพนักงาน ทั่วไป K H O N K A E N UNIV. รูปที่ 3 ห้องทำงานรวมระดับพนักงาน ทั่วไป

7 K H O N K A E N UNIV. รูปที่ 4 การจัดโต๊ะประชุม ง. ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม

8 การจัดวางโต๊ะทำงาน ก. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบ แถวตอน K H O N K A E N UNIV. รูปที่ 5 การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบ แถวตอนและหันหน้าไปทางเดียวกัน

9 ข. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกัน แบบแถวตอน K H O N K A E N UNIV. รูปที่ 6 การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกัน แบบแถวตอนและมีช่องว่างคนเดิน ผ่านได้

10 ค. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกัน แบบแถนตอน รูปที่ 7 การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบ แถวตอนหันหลัง ชนกันและมีช่องว่างคนเดินผ่านได้ K H O N K A E N UNIV.

11 ง. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกัน แบบขนานหัน หลังเข้าผนังกำแพง รูปที่ 8 การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบ ขนานหันหลัง เข้าผนังกำแพงและมีช่องว่างคนเดิน ผ่านได้ K H O N K A E N UNIV.

12 จ. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกัน แบบแถวตอน รูปที่ 9 การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบ แถวตอน และมีช่องว่างคนตะแคงตัวเดินผ่าน ได้ K H O N K A E N UNIV.

13 ฉ. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกัน แบบแถวหน้า กระดาน รูปที่ 10 การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบ แถวหน้า กระดานและมีช่องว่างระหว่างแถว คนเดินผ่านได้ K H O N K A E N UNIV.

14 ช. การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกัน แบบแถวหน้า กระดาน รูปที่ 11 การจัดวางโต๊ะทำงานเรียงกันแบบ แถวหน้า กระดานและมีช่องว่างระหว่างแถว คนเดินสวน กันได้ K H O N K A E N UNIV.

15 การเว้นช่องว่างระหว่างผนังกำแพง ก. การเว้นช่องว่างระหว่างผนัง กำแพง K H O N K A E N UNIV. รูปที่ 12 ช่องว่างระหว่างผนังกำแพงที่มีคน ยืนหันหลัง ชนผนังกำแพงและอีกคนเดินผ่านได้

16 ข. การเว้นช่องว่างให้คนยืนด้านหน้าชิดผนัง กำแพงและด้านหลังชิด ผนังกำแพง หรือตะแคง ตัวเดินได้ ช่องว่าง ระหว่างผนังกำแพง จะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 35 เซนติเมตร K H O N K A E N UNIV. รูปที่ 13 ช่องว่างระหว่างผนังกำแพงที่คนตะแคงตัวเดินได้

17 ค. การเว้นช่องว่างระหว่างผนังกำแพง ให้มีพื้นที่ ว่างพอสำหรับให้คน เดินผ่านได้ ช่องว่าง ระหว่างผนังกำแพงจะต้อง ห่างกันไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร K H O N K A E N UNIV. รูปที่ 14 ช่องว่างระหว่างผนังกำแพงที่คน เดินผ่านได้

18 สรุป หลักการจัดพื้นที่สำนักงานจะแบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ ขนาดของพื้นที่ห้อง การจัดวางโต๊ะทำงาน การเว้นช่องว่างระหว่างผนังกำแพง สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งสำนักงานเก่า และ สำนักงานใหม่ กรณีสำนักงานเก่าก็จะช่วยให้เกิดความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ส่วนสำนักงานใหม่ก็สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การ นำเอาหลักการจัดพื้นที่สำนักงานไป พิจารณาร่วมในการวางแผนออกแบบ ห้องทำงานของพนักงานทุกระดับ เมื่อได้ ห้อง ทำงานที่เหมาะสมเป็นไปตาม มาตรฐานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาปรับปรุง ห้องทำงานใหม่อีก ซึ่งจะช่วยประหยัด งบประมาณในการปรับปรุงห้องทำงานได้ เป็นอย่างมาก K H O N K A E N UNIV.

19 เอกสารอ้างอิง ณรงค์ โมกขวิสุทธิ์. 2529. การจัดพื้นที่ สำนักงาน. จุลสารเทคโนโลยีประยุกต์, คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอม เกล้าพระนครเหนือ. 7 (1) เดือน กันยายน - ตุลาคม, หน้า 6-12. ณรงค์ โมกขวิสุทธิ์ และ ยรรยง ศรีสม. 2542. การจัดพื้นที่สำนักงาน. วารสารวิชาการพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ. 9 (1) เดือนกุมภาพันธ์ 2542 http://202.28.17.1/article/atc42/atc00237.html http://202.28.17.1/article/atc42/atc00237.html Alvin E. Palmer and M. Susan Lewis. 1977. Planning the Office Landscape. New York : McGraw-Hill Book Company, Michael Saphier. 1968. Office Planning and Design. New York : McGraw-Hill Company. K H O N K A E N UNIV.


ดาวน์โหลด ppt Lecture 3 การจัดสำนักงาน ( Office Accommodation) รศ. มาลี กาบมาลา 412 421 Office Management System หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google