งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาการหาเส้นทางเดินรถระหว่าง มหาวิทยาลัยในรูปแบบการแก้ปัญหาการ เดินทางของพนักงานขาย กรณีศึกษา เส้นทางเดินรถระหว่างมหาวิทยาลัย 29 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาการหาเส้นทางเดินรถระหว่าง มหาวิทยาลัยในรูปแบบการแก้ปัญหาการ เดินทางของพนักงานขาย กรณีศึกษา เส้นทางเดินรถระหว่างมหาวิทยาลัย 29 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาการหาเส้นทางเดินรถระหว่าง มหาวิทยาลัยในรูปแบบการแก้ปัญหาการ เดินทางของพนักงานขาย กรณีศึกษา เส้นทางเดินรถระหว่างมหาวิทยาลัย 29 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร Study to Find A Route Between The University In Travelling Salesman Problem; Case Study Between 29 Universities In Bangkok Pattanapong Ariyasit ariyasit@yahoo.com Charin Jitsawang ariyasit@yahoo.com Sripatum University

2 Objective  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาทัวร์การเดิน รถระหว่างมหาวิทยาลัย 29 แห่งในเขต กรุงเทพมหานครเพื่อเดินทางใน 1 วัน  ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย  Google Map  Storm  WINQSB  รถวิ่ง 60 กม./ ชม.  เวลาการเดินทางเมื่อรถวิ่งคงที่

3 Travelling Salesman Problem 4 Start End 1 2 3 TSP Start and The end

4 Travelling Salesman Problem 4 Start End 1 2 3 TSP Start and The end

5 Travelling Salesman Problem 4 Start End 1 2 3 Which Way Shortest Start and The end

6 Which Way Shortest

7 OD-Trip Start1234 1 2 3 4 ระยะ กระจัด ระยะทาง จริง ระยะระหว่างจุด 2 จุด ระยะทางจาก Google Map

8 Euclidean metric

9 ระยะกระจัด 4 Start End 1 2 3 TSP Start and The end

10 ระยะกระจัด 4 Start End 1 2 3 TSP Start and The end

11 Geographic Information Systems (GIS)

12 OD-Trip Start1234 1 2 3 4 นำข้อมูลไปคำนวณ

13 การคำนวณในปัญหา TSP • MATLB • Excell • Storm •WINQSB • Other ระยะทางหรือเวลา ถ้าคิดว่าคำตอบได้ ระยะทางที่เท่ากัน คำตอบเปลี่ยนมาดูที่ เวลา

14 TSP Tour ลำดับการเดินทางขึ้นกับจำนวนโหนด n! possible ways •Storm •WINQSB

15 Inspiration

16 1,904,711-city

17 Fly North Carolina 109 airports in North Carolina

18 Inspiration เข้าร่วมการนำเสนอ 1 กิจกรรมต่างๆการติดต่อกันระหว่างมหาวิทยาลัย 2 การนำข้อมูลทัวร์การเดินทางไปใช้ประโยชน์ 3 การทำวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย 4

19 29 University in BKK Storm - Best Traveling Salesperson’s Tour TSP Tour WINQSB - Branch and Bound - Nearest Neighbor Heuristic - Cheapest Insertion Heuristic

20 29 University in BKK

21 Conclusion จากการศึกษาการหาทัวร์เส้นทางเดินระหว่าง มหาวิทยาลัย 29 แห่งในกรุงเทพและปริมณฑล เดินทางด้วยความเร็วคงที่ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่หยุดรถ ใช้เวลาในการเดินทางอยู่ระหว่าง 5.22-6.43 ชั่วโมง ระยะทางอยู่ระหว่าง 313-385.80 กิโลเมตร

22 Conclusion มหาวิทยาลัยศรีปทุม - มหาวิทยาลัยเกริก - มหาวิทยาลัยนอร์ทก รุงเทพ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - สถาบันเทคโนโลยี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - สถาบัน บัณฑิตพัฒนาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง - มหาวิทยาลัยเกษมบันฑิต - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้า ธนบุรี - มหาวิทยาลัยสยาม - มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ - มหาวิทยาลัยมหิดล - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัย ศิลปากร - มหาวิทยาลัยหัวเฉียว - จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยชินวัตร - มหาวิทยาลัยปทุมธานี - มหาวิทยาลัยอิส เทอร์นเอเชีย - มหาวิทยาลัยรังสิต - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิ ราช - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ - มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอนห์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยศรีปทุม

23 www.iepattana.com


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาการหาเส้นทางเดินรถระหว่าง มหาวิทยาลัยในรูปแบบการแก้ปัญหาการ เดินทางของพนักงานขาย กรณีศึกษา เส้นทางเดินรถระหว่างมหาวิทยาลัย 29 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google