งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กล่องข่าวสาร (Message Box) สำหรับสื่อสารระหว่าง ผู้ใช้ โปรแกรมกับคอมพิวเตอร์ เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ โปรแกรม เตือนเมื่อเกิด ข้อผิดพลาด และมีข้อความให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กล่องข่าวสาร (Message Box) สำหรับสื่อสารระหว่าง ผู้ใช้ โปรแกรมกับคอมพิวเตอร์ เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ โปรแกรม เตือนเมื่อเกิด ข้อผิดพลาด และมีข้อความให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กล่องข่าวสาร (Message Box) สำหรับสื่อสารระหว่าง ผู้ใช้ โปรแกรมกับคอมพิวเตอร์ เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ โปรแกรม เตือนเมื่อเกิด ข้อผิดพลาด และมีข้อความให้ เลือกว่าจะทำอย่างไรต่อไป เช่น Yes, No, OK, Cancel เป็นต้น กล่องข่าวสารนี้ไม่มีวัตถุให้เลือก ตอนออกแบบโปรแกรม (Design Time) แต่สั่งให้ทำงานได้เมื่อ โปรแกรมทำงาน (Run Time)

3 รูปแบ บ MsgBox “ Any text “ การแสดงข่าวสารอย่างง่าย

4 ตัวอย่างโปรแกรมให้แสดง ข่าวสารอย่างง่าย ให้รับข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้นทาง กล่องเอกสาร ถ้าคีย์ตัวเลขลงไป จะแสดงข้อความ “ ถูกต้อง ” แต่ถ้าคีย์ อย่างอื่น จะแสดงข้อความ “ ต้องเป็น ตัวเลขเท่านั้น ” ที่กล่องข่าวสาร

5 กำหนดวัตถุ

6 ชื่อโดยปริยาย ชื่อที่ตั้ง ข้อความ เทกซ์ ข้อความแคพชัน Text1 Text1 Text1 Command1 cmdStart เริ่ม Command2 cmdExit เลิก กำหนดคุณสมบัติให้ วัตถุ

7 เขียนโปรแกรมให้วัตถุ ควบคุม

8 สั่ง Run โปรแกรม กด “ เริ่ม ” คีย์เลข 12345 ที่ กล่อง ข้อความ แล้วกด Enter จะ เห็นกล่อง ข่าวสาร

9 เมื่อคีย์ข้อมูล ที่ไม่ใช่ ตัวเลข ทั้งหมด

10 การแสดงข่าวสารที่ ซับซ้อนขึ้น รูปแบ บ v = MsgBox( prompt,button,title, helpfile, context ) v เป็นตัวแปรสำหรับเก็บตัวเลือกที่ผู้ใช้ โปรแกรมเลือกตอบ ทำให้สามารถเขียน คำสั่งตรวจสอบค่าของตัวแปรนี้ว่า จะ ให้ไปทำงานอะไรต่อไป prompt เป็นข้อความที่ต้องการให้แสดงเป็น ข่าวสารออกมา

11 button เป็นค่าที่จะกำหนดว่าจะใช้ ปุ่ม สัญรูป และปุ่มใดเป็นค่าโดย ปริยาย title เป็นชื่อที่จะกำหนดให้กับกล่อง ข่าวสารนี้ ซึ่งจะแสดงที่แถบ ขอบบนสุด ถ้าไม่ระบุ จะนำชื่อของ โปรแกรมมานี้มาใส่แทน helpfile เป็นชื่อแฟ้มขอความช่วยเหลือ context เป็นหมายเลขที่ใช้อ้างอิงข้อความ ความช่วยเหลือในแฟ้มความ ช่วยเหลือ v = MsgBox( prompt,button,title, helpfile, context )

12 ค่าและความหมาย ของปุ่ม Constant Value Description vbOKOnly0Display OK button only vbOKCancel1Display OK and Cancel buttons vbAbortRetryIgnore2Display Abort, Retry and ignore buttons vbYesNoCancel3Display Yes, No and Cancel buttons vbYesNo4Display Yes and No buttons vbRetryCancel5Display Retry and Cancel Buttons

13 ประเภทของสัญรูป Constant Value Description vbCritical16Display critical message icon vbQuestion32Display warning query icon vbExclamation48Display warning message icon vbInformation64Display Information message icon

14 ปุ่มที่เป็นค่าปริยาย (Default) Constant Value Description vbDefaultButton10First button is default vbDefaultButton2 256Second button is default vbDefaultButton3512Third button is default

15 ตัวอย่างโปรแกรม ให้แสดงกล่องข่าวสาร “ คุณต้องการ ทำต่อหรือไม่ ? “ พร้อมตัวเลือกคือ Yes, No และ Cancel ( ปุ่ม VbYesNoCancel) ใช้สัญรูปวิกฤติ (VbCritical) ต้องการให้ปุ่มที่สอง เป็นค่าโดยปริยาย (VbDefaultButton2) เมื่อเลือก ตัวเลือกใด ให้นำตัวเลือกนั้นไป แสดงที่แถบข้อความ

16 เลือกวัตถุ

17 ชื่อโดยปริยาย ชื่อที่ตั้ง ข้อความ เทกซ์ ข้อความแคพชัน Label1 lblDisplay Label1 Command1 cmdStart เริ่ม Command2 cmdExit เลิก กำหนดคุณสมบัติให้ วัตถุ

18 เขียนโปรแกรมให้กับ วัตถุควบคุม

19 วัตถุควบคุมพื้นฐานสำหรับรับ ข้อมูล

20 การรับข้อมูลทำได้ 2 วิธีคือ จากแป้นอักษร โปรแกรมแสดงข้อมูลให้ เลือก

21 วัตถุควบคุมให้รับข้อมูลจากแป้น อักษร กล่องรับข้อมูล (InputBox) กล่องข้อความ (TextBox)

22 รับข้อมูลจากกล่องรับ ข้อมูล รูปแบ บ v = InputBox(promt,title,xpos,ypos,hehpfile,context) v เป็นตัวแปรอักขระสำหรับเก็บ ข้อมูล prompt เป็นข้อความที่ต้องการให้ อธิบายข้อมูลที่จะนำเข้า title เป็นข้อความที่ต้องการให้แสดงที่ แถบหัวเรื่อง

23 v = InputBox(promt,title,xpos,ypos,hehpfile,context) xpos เป็นระยะที่กล่องรับข้อมูลห่าง จากขอบซ้ายของจอภาพ มี หน่วยเป็นทวิพ ypos เป็นระยะที่กล่องรับข้อมูลห่าง จากขอบบนของจอภาพ มี หน่วยเป็นทวิพ helpfile เป็นชื่อของแฟ้มขอความ ชาวยเหลือ context เป็นหมายเลขที่ใช้อ้างถึง ข้อความในแฟ้มขอความ ช่วยเหลือ

24 ตัวอย่างโปรแกรม รับข้อความจากกล่องรับข้อมูล กล่องนี้จะปรากฎให้เห็นที่ตำแหน่ง 3000, 2400 เมื่อรับข้อความแล้ว จะนำข้อความไปแสดงที่แถบ ข้อความ

25 เลือกวัตถุ

26 ชื่อโดยปริยาย ชื่อที่ตั้ง ข้อความ เทกซ์ ข้อความแคพชัน Label1 lblDisplay Label1 Command1 cmdStart เริ่ม Command2 cmdExit เลิก กำหนดคุณสมบัติให้ วัตถุ

27 เขียนโปรแกรมให้ วัตถุควบคุม

28 สั่ง Run โปรแกร ม จะ ปรากฎ กล่องรับ ข้อมูล

29 คีย์ ข้อความ “ ทดลอง คีย์ข้อมูล ” แล้วกด Enter

30 ข้อความที่ คีย์ จะไป แสดงออก ที่แถบ ข้อความ ส่วนกล่อง รับข้อมูล จะหายไป

31 ใช้กล่องนี้ทำงานร่วมกับ เหตุการณ์ KeyPress สามารถ รับ และตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลได้ รับข้อมูลจากกล่อง ข้อความ

32 เหตุการณ์ณ์ KeyPress มีรูปแบบดังนี้ Private Sub object_KeyPress (Index as Integer, keyascii as Integer)

33 Object เป็นวัตถุควบคุมใด ๆ ที่ สามารถรับเหตุการณ์ KeyPress ได้ index เป็นเลขจำนวนเต็มบอก ลำดับของวัถุควบคุม ถ้า วัตถุนั้น ได้รับการตั้งชื่อแบบอะเรย์ ถ้าไม่มี การตั้งชื่อวัตถุควบคุมเป็นอะเรย์ ไม่ต้องมี index ก็ได้ keyasscii เป็นเลขจำนวนเต็ม แสดงหัสแอสกีของอักขระที่ แป้นอักษรนั้นถูกกด

34 ตัวอย่างโปรแกรมรับข้อมูล จากกล่องข้อความ รับข้อมูลจากกล่องข้อความแล้ว แสดงผลออกทางแถบข้อความ

35 เลือกวัตถุ

36 ชื่อโดยปริยาย ชื่อที่ตั้ง ข้อความ เทกซ์ ข้อความแคพชัน Text1 Text1 Text1 Label1 lblDisplay Label1 Command1 cmdStart เริ่ม Command2 cmdExit เลิก กำหนดคุณสมบัติให้ วัตถุ

37 เขียนโปรแกรมให้ วัตถุควบคุม

38 Run โปรแกรม แล้วกด “ เริ่ม ” กล่องข้อความ พร้อมที่จะรับข้อมูล

39 คีย์ข้อความ “ ทดลองรับข้อมูลจากกล่องข้อความ ” กด Enter จะเห็น ข้อความดังกล่าว ปรากฏที่แถบ ข้อความ


ดาวน์โหลด ppt กล่องข่าวสาร (Message Box) สำหรับสื่อสารระหว่าง ผู้ใช้ โปรแกรมกับคอมพิวเตอร์ เช่น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ โปรแกรม เตือนเมื่อเกิด ข้อผิดพลาด และมีข้อความให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google