งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Multiple Document Interface (MDI) การประสานเอกสาร หลายรูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Multiple Document Interface (MDI) การประสานเอกสาร หลายรูปแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 The Multiple Document Interface (MDI) การประสานเอกสาร หลายรูปแบบ

3 MDI เป็นการออกแบบโปรแกรม ให้สามารถแสดงสารสนเทศ ของ งานที่กำลังทำอยู่ได้มากกว่าหนึ่ง งาน ทำให้เกิดความสะดวกในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างงานได้ ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ที่งานใน ลักศณะนี้คือ โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด โปรแกรม เพาเวอร์พอยต์ เป็นต้น

4 โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด

5 เอกสารหลายรูปแบบ ประกอบด้วย แบบฟอร์มแม่ (Parent Form) ในหนึ่งโปรแกรมจะมี แบบฟอร์มนี้เพียงแบบเดียว โดย ปกติ จะเป็นที่พักของ แบบฟอร์มลูกจะไม่มีการนำวัตถุ ควบคุมใด ๆ มาวางลง คงมีได้ เฉพาะเมนูเท่านั้น แบบฟอร์มลูก (Child Form ) มี ได้ตั้งแต่ 1 แบบฟอร์ม ขึ้นไป เป็นที่วางวัตถุควบคุม ต่าง ๆ และอาจมีเมนูของ ตัวเองก็ได้

6 ชื่อ แบบฟอร์ม แม่ ชื่อบบ ฟอร์มลูก เมนู แบบฟอร์มแม่

7 ขั้นตอนการสร้าง MDI

8 ดับเบิลคลิก

9 ขั้นตอนการเพิ่มแบบฟอร์มแม่ และแบบฟอร์มลูก

10

11

12 แบบฟอร์ม ลูกทุกฟอร์ม ต้องกำหนด คุณสมบัติ MDIChild ให้เป็น True

13 ก่อนสั่ง Run โปรแกรมครั้ง แรก ต้องสั่งให้เริ่มทำงานที่ MDIForm1 ตามขั้นตอน ต่อไปนี้

14 คลิกเมนู Project แล้วคลิก Project Properties…. คลิกหัวลูกศร แล้วคลิก MDIForm1 คลิก OK

15 คุณสมบัติสำหรับจัด แบบฟอร์มลูก ค่าคงที่ ค่า ความหมาย vbCascade 0 วางซ้อนกัน vbHorizontal 0 วางเรียงตาม แนวนอน vbVertical 0 วางเรียงกัน ตามแนวตั้ง

16 กล่องสนทนาสำหรับสร้าง เมนู

17 Caption สำหรับตั้ง ชื่อเมนู ชื่อนี้จะปรากฎ ตรงแถบเมนู ถ้า ต้องการกดแป้นอักษร ตัวหนึ่งใดของชื่อแทน การคลิกชื่อ ให้ใส่ & หน้าอักษรตัวนั้น Name ชื่อเมนูที่จะ นำไปใช้ในการเขียน โปรแกรม ShortCut เลือกแป้นควบคุมสำหรับเมนูนี้ HelpContextID กำหนดหมายเลข เพื่อไป หาข้อความในแฟ้มขอความช่วยเหลือ

18 NegotiatePosition เลือกตำแหน่งที่จะให้ แสดงชื่อเมนูวนั้น Checked ให้มี เครื่องหมายถูกอยู่ที่ หน้าชื่อหรือไม่ Enabled ยอมให้ชื่อ เมนูตอบสนองต่อ เหตุการณ์ เช่น ให้ เลือน หรือเรียกใช้ งานไม่ได้ เป็นต้น Visible ให้ชื่อเมนูปรากฎให้เห็นหรือไม่

19 เลื่อนชื่อไป ทางซ้าย 1 ระดับ เลื่อนชื่อไป ทางขวา 1 ระดับ เลื่อนชื่อลง 1 ระดับ เลื่อนชื่อขึ้น 1 ระดับ Next เพื่มชื่อต่อจาก ชื่อเดิม Insert แทรกชื่อ Delete ลบชือ WindowList ให้แสดงรายการฟอร์มลูกที่เปิด อยู่

20 คำสั่งให้นำแบบฟอร์มลูกเข้าและ ออกจากหน่วยความจำ รูปแบบ Load FormName Unload FormName ตัวอย่าง Load Form1 Unload Form1

21 คำสั่งให้แสดงและซ่อนแบบฟอร์ม รูปแบบ FormName.Show FormName.Hide Me.Hide ตัวอย่าง Load Form1 Unload Form1

22 การสร้างเมนู 3 ระดับ

23 คลิกเมนู Tools และ Menu Editor

24 กำหนดเมนูระดับ 1 ชื่อ File ชื่อในโปรแกรม MnuFile เมนูระดับ 2 ภายใต้ เมนู File ชื่อ Open ชื่อในโปรแกรม MnuOpen

25 เมนูระดับ 3 ภายใต้เมนู Open ชื่อ ชื่อ ในโปรแกรม Open Form1 MnuOpenForm1 Open Form2 MnuOpenForm2 Open Form1 MnuOpenForm3 Open All MnuOpenAll

26 เมนูระดับ 2 ภายใต้เมนู File ชื่อ Close ชื่อในโปรแกรม MnuClose เมนูระดับ 3 ภายใต้ Close ชื่อ ชื่อ ในโปรแกรม Close Form1 MnuCloseForm1 Close Form2 MnuCloseForm2 Close Form1 MnuCloseForm3 Close All MnuCloseAll

27 เมนูระดับ 2 ภายใต้ เมนู File ชื่อ Exit ชื่อในโปรแกรม MnuExit เมนูระดับ 1 ชื่อ Window ชื่อใน โปรแกรม MnuWin ต้องคลิกที่ WindowList เพื่อให้ แสดงชื่อและสถานะ ของแบบฟอร์มลูก

28 เมนูระดับ 2 ภายใต้ Window ชื่อ ชื่อในโปรแกรม Cascade MnuCascade TileHorizontally MnuTileHor TileVertically MnuTileVer

29 เขียนโปรแกรมให้ MDIForm และเมนู

30

31

32

33

34 ทดลอง Run โปรแกรม

35 คลิกเมนู File และ Open

36 คลิกเมนู File และ Close

37 คลิกเมนู File, Open และ OpenForm1

38 คลิกเมนู File, Open และ OpenAll คลิกเมนู Window คลิก TileHorizontally

39

40

41


ดาวน์โหลด ppt The Multiple Document Interface (MDI) การประสานเอกสาร หลายรูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google