งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทความเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย บนเว็บไซต์ คณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรียบเรียงโดย อ. พลอยชนก ปทุมานนท์ คณะการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทความเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย บนเว็บไซต์ คณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรียบเรียงโดย อ. พลอยชนก ปทุมานนท์ คณะการแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทความเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย บนเว็บไซต์ คณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรียบเรียงโดย อ. พลอยชนก ปทุมานนท์ คณะการแพทย์ แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา

2 พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ภาพพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี ๒๕๕๓ ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ. ศ. ๒๕๕๓

3 ความสำคัญของวัฒนธรรมไหว้ครู  ศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวง แก้ว กล่าวถึงวัฒนธรรมของการไหว้ครูว่า “ สิ่งของและความหมายในการทำพิธี ไหว้ครูแต่ละชนิดมีอิทธิพลต่อ “ จิต วิญญาณ ” หรือขวัญของคน เป็นการ สร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งของจิต วิญญาณระหว่างครูและศิษย์ ” ( อ้างอิง จาก : เอกสารการสอนชุดวิชานวดแผน ไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บทที่ ๑๕ หน้า ๔๖๙ )

4 วัตถุประสงค์ของการไหว้ครู  เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ ต่อครูอาจารย์ ผู้ สั่งสอนและ ประสิทธิ์ประสาทวิชา ตามธรรมเนียม ปฏิบัติด้านพิธีกรรมของไทยที่มีมาแต่ โบราณ  เป็นการระลึกถึงครูอาจารย์ที่ล่วงลับ และ ให้ท่านมาปกปักรักษาคุ้มครองตัวเรา  เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนาย เวรของคนไข้ที่เราไปทำการรักษา

5  เป็นขวัญ และกำลังใจในการประกอบ อาชีพ โดยปกติมักจะจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี ระหว่างเดือน ๖ - ๙ ( เดือนที่มี ความอุดมสมบูรณ์ )  เป็นการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ระหว่างครูและศิษย์ รุ่นพี่กับ รุ่นน้อง

6 เครื่องบูชาพิธีไหว้ครู  อาหารคาว - หวาน ผลไม้ ดอกไม้ : ถือว่า เป็นการทำให้วิชาชีพเจริญขึ้น ความรู้ เพิ่มพูนแตกฉาน มีชื่อเสียงที่ดี ( ผู้ร่วมพิธี มักจะกินอาหาร ผลไม้ที่ใช้ในพิธี เนื่องจากเชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธ์ และ เป็นยา )  เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านการแพทย์ ได้แก่ ตำรา สมุดข่อย มีดหมอ หินบดยา ข้าวตอก ดอกไม้ ยา : เป็นสิ่งจำเป็นที่ ต้องมี ต้องใช้ในทางปฏิบัติ

7 พิธีการไหว้ครูแพทย์แผนไทย  ครูนำประกอบพิธีไหว้ครู จากนั้นศิษย์ ใหม่จะถือพานหรือจานที่ใส่ดอกไม้ ธูป เทียน พร้อมเงินบูชาครู ๖ บาท มอบให้ ครู  เมื่อครูรับพานแล้วก็จะเจิมหน้าผาก เพื่อ ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและอาชีพ

8  สำหรับศิษย์เก่า เมื่อครูผู้นำประกอบพิธี ไหว้ครูแล้ว ศิษย์เก่าจะนำดอกไม้ ธูป เทียน เงินบูชาครู ๑๒ บาท มอบให้ครู  เมื่อครูรับพานบูชาแล้วก็จะเจิมหน้าผาก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  จากนั้นครูจะมอบตำราให้ โดยศิษย์ จะต้องระวังไม่ทำตำราหลุดมือ ( เป็นการ ประกาศถึงความสืบทอดวิชาต่อไป )


ดาวน์โหลด ppt บทความเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย บนเว็บไซต์ คณะการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรียบเรียงโดย อ. พลอยชนก ปทุมานนท์ คณะการแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google