งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของการศึกษาด้านสมุทรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของการศึกษาด้านสมุทรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ของการศึกษาด้านสมุทรศาสตร์
ความเป็นมา ของการศึกษาด้านสมุทรศาสตร์ History of Oceanographic Study

2 History of Oceanographic Study
ทำไมมนุษย์สนใจที่จะศึกษาทะเล ? หาอาหาร สำรวจและทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับโลก ท่องเที่ยว, ผจญภัย, การค้า, ล่าอาณานิคม การสงคราม วิทยาศาสตร์ หาแหล่งทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและผลกระทบ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ฯลฯ History of Oceanographic Study

3 ประวัติการศึกษาทางด้านสมุทรศาสตร์
1. ยุคอารยธรรมโบราณ 2. ยุคแห่งการบุกเบิกทะเลโดยชาวยุโรป 3. ยุคการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ ช่วงก่อนศตวรรษที่ 20 4. ศตวรรษที่ 20 History of Oceanographic Study

4 History of Oceanographic Study
ยุคอารยธรรมโบราณ ~ 3000 B.C. to 600 A.D. Polynesians - central Pacific - one of four cultures inhabiting some of the islands in the Pacific from New Zealand to Hawaii, from Fiji to Easter Island. 700 B.C. Greeks, traveling routinely to as far north as Iceland, were among the first mariners to use stars to determine latitude. History of Oceanographic Study

5 History of Oceanographic Study
ยุคอารยธรรมโบราณ (2) 500 B.C. Pamenides พบว่าโลกกลม 400 B.C. Pythaes พบว่าการขึ้นลงของน้ำทะเลเกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ 250 B.C. Erathosthenes นักคณิตศาสตร์ชาวกรีก ใช้เทคนิคทาง ตรีโกณมิติ วัดเส้นรอบวงของโลกได้ใกล้เคียงความจริงมาก History of Oceanographic Study

6 การหาความยาวเส้นรอบวงของโลก
ของ Erathosthenes History of Oceanographic Study

7 History of Oceanographic Study
ยุคแห่งการบุกเบิกทะเลโดยชาวยุโรป :Vikings 1400's : Latin Exploration mainly Portuguese ships- Sailed around Africa to reach the East Indies 1492 : Columbus first European to reach the Caribbean : Ferdinando Magellan circumnavigates the world. Takes nearly 3 years for his crew to complete the mission. History of Oceanographic Study

8 History of Oceanographic Study
เส้นทางการเดินเรือรอบโลกของ Magellan History of Oceanographic Study

9 History of Oceanographic Study
ยุคการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ 1768 : James Cook - (Endeavour) - probably the first true ocean going marine scientist, explored and charted much of the Pacific. - Endeavour, Resolution, Adventure, and Discovery also took samples of ocean floor sediments, plants, and animals History of Oceanographic Study

10 History of Oceanographic Study
ยุคการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ (2) : Benjamin Franklin สร้างแผนที่แสดงตำแหน่งกระแสน้ำ Gulf Stream จากการสังเกตระยะเวลาที่เรือขนไปรษณีย์ภัณฑ์เดินทาง ระหว่างฝั่งทางอเมริกาและอังกฤษ เขาพบว่ากระแสน้ำนี้ ทำให้เรือที่เดินทางจากอเมริกาไปยุโรป เร็วกว่าการเดินทาง จากยุโรปมาอเมริกา History of Oceanographic Study

11 History of Oceanographic Study
แผนที่กระแสน้ำ Gulf stream โดย Benjamin Franklin History of Oceanographic Study

12 History of Oceanographic Study
ยุคการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ (3) : Beagle - crew included a young scientist - Charles Darwin - Goal of the expedition was to complete a survey of Patagonia and Tierra del Fuego, South America. - studies conducted by Darwin inspired his theory on evolution and the publication of Origin of Species History of Oceanographic Study

13 History of Oceanographic Study
ยุคการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ (4) : Edward Forbes - เก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในทะเล Aegean พบว่ายิ่งเก็บตัวอย่าง ในที่ลึกลงไป ก็ยิ่งทำให้พบสิ่งมีชีวิตน้อยลง - จึงตั้งทฤษฎี Azoic Zone ไว้ว่า ที่ที่น้ำลึกกว่า 300 fathoms (540 m) จะไม่มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดอาศัยอยู่ได้ เพราะขาดแสง และมีความกดดันสูงมาก - เพราะมีชื่อเสียงและมีลูกศิษย์มาก จึงทำให้มีคนเชื่อถือกันมาก ภายหลังมีผู้พิสูจน์ได้ว่า ทฤษฎีนี้ ผิด History of Oceanographic Study

14 History of Oceanographic Study
ยุคการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ (5) : Challenger Expedition Four year expedition sponsored by the Royal Society of London (inspired by Darwin's work) - First Devoted Scientific Ocean Expedition - study “Everything about the Sea” - 492 deep soundings - 155 open water trawls - Recorded water temperatures, salinity, and currents - Collected sediment samples from the ocean bottom History of Oceanographic Study

15 กับการสำรวจทางสมุทรศาสตร์
HMS Challenger กับการสำรวจทางสมุทรศาสตร์ ในทะเลทั่วโลก History of Oceanographic Study

16 History of Oceanographic Study
ยุคการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ (6) Primary scientific achievements of Challenger Expedition 1. Identified more than 4,717 new species of marine life 2. found that life existed in the deep ocean (Forbes was proved resoundingly wrong 3. Mapped the ocean floor by measuring water depth. Found the deepest depth “Challenger deep” 11,022 km. 4. 23 years for writing 50-volume reports History of Oceanographic Study

17 History of Oceanographic Study
ยุคการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ (7) : Fridtjof Nansen - มีแนวคิดว่าก้อนน้ำแข็งในเขตขั้วโลก จะลอยไปยังบริเวณขั้วโลกได้ - ทดลองโดยให้เรือ “Fram” ติดอยู่กับน้ำแข็ง เริ่มเดินทางจาก กรุง Oslo โดยหวังว่าน้ำแข็งจะพาเรือไปที่ขั้วโลก - 35 เดือนผ่านไปก็ยังห่างจากขั้วโลกอยู่ 300 ไมล์ จึงไปต่อด้วยเลื่อน แต่ก็ไปไม่ถึงจึงคิดกลับ - ทีมสำรวจอื่นมาพบและพากลับถึง Norway ในเดือน สิงหาคม ปี 1896 History of Oceanographic Study

18 History of Oceanographic Study
ยุคการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ (8) ผลที่ได้จากการสำรวจของ Nansen - ขั้วโลกเหนือเป็นบริเวณที่ไม่มีแผ่นดิน (Arctic sea) - Arctic sea มีความลึกมาก (>3,000 m) - ตรวจวัดค่าอุณหภูมิอากาศ, อุณหภูมิน้ำ, และลักษณะทางเคมี ของน้ำทะเลบริเวณนั้น - พบการเกิด bloom ของ plankton อย่างมาก - เขาได้ทำการประดิษฐ์กระบอกเก็บน้ำทะเลที่ใช้กันมาจนถึง ปัจจุบัน เรียกว่า “Nansen bottle” History of Oceanographic Study

19 History of Oceanographic Study
Nansen bottle History of Oceanographic Study

20 History of Oceanographic Study
ศตวรรษที่ 20 1925 : Meteor Expedition 2 major achievements: 1. mapped the depth and contours of the seafloor, using a new instrument known as Echo Sounder 2. By measuring temperature and salinity, scientists were able to map the vertical distribution of water masses, finding that the water column consisted of several physically and chemically distinct layered water masses. History of Oceanographic Study

21 History of Oceanographic Study
ศตวรรษที่ 20 (2) : Glomar Challenger - In a consortium of oceanographic institutions and the National Science Foundation, commission a drilling ship which they name the Challenger. - The main objective : test a radical new theory of Plate tectonics. - The ship was capable of drilling the ocean floor, and recover complete cores from water depths as great as 6000 m . - Other important contributions to understanding Ocean History (paleoclimates), evolution History of Oceanographic Study

22 History of Oceanographic Study
Glomar Challenger History of Oceanographic Study

23 History of Oceanographic Study
ในสมัยก่อนนักเดินเรือเขาหาตำแหน่งเดินเรือกันอย่างไร ? ละติจูด ในการหาตำแหน่งละติจูด จะใช้ เครื่องมือที่เรียกว่า Sextant ในการ หามุมระหว่างแนวระดับของ ตำแหน่งที่อยู่กับดาวเหนือ ยิ่งเข้าใกล้ซีกโลกเหนือมากเท่าไหร่ มุมที่กระทำก็ยิ่งโตขึ้นมากเท่านั้น History of Oceanographic Study

24 History of Oceanographic Study
ในสมัยก่อนนักเดินเรือเขาหาตำแหน่งเดินเรือกันอย่างไร ? (2) ลองจิจูด ในการหาตำแหน่งลองจิจูด จะใช้ การเทียบเวลาเที่ยงระหว่างตำบล ที่อยู่ กับเวลาเที่ยงที่เมือง กรีนิช เวลาที่เหลื่อมไป สามารถนำมา คำนวณหาตำแหน่งลองจิจูดได้ เครื่องมือบอกเวลาชื่อ Chronometer History of Oceanographic Study


ดาวน์โหลด ppt ของการศึกษาด้านสมุทรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google