งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 Content ระบบคอมพิวเตอร์ (An Overview of the Computer System)
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 2.1 Hardware Software 2.3 Peopleware Data / Information 2.5 Procedure Data Communication การนำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน ประเภทของคอมพิวเตอร์

3 คอมพิวเตอร์เครื่องมือสารพัดประโยชน์ ( The Multipurpose Tool )
คอมพิวเตอร์คืออะไร? A computer is a machine for manipulating data according to a list of instructions. เป็นเครื่องมือทาง electronic ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ช่วยให้การทำงานเป็นไปรวดเร็ว ถูกต้อง มากยิ่งขึ้น Speed Reliability Accurate Storage Communication

4

5 การทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
Storage Input Processing Output

6 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
Hardware Software Peopleware Data / Information Procedure Data communication

7 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware

8 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ตัวเครื่องแบบ Desktop
ตัวเครื่อง (Case) ตัวเครื่องแบบ Desktop ตัวเครื่องแบบ Tower

9 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก
Monitor แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ Cathode ray tube (CRT) Flat-panel display

10 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก
จอภาพ (Monitor) จอภาพแบบ CRT จอภาพแบบ LCD

11 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก
แป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด (Keyboard) คีย์บอร์ดชนิด PS/2 หัวต่อแบบ PS/2 และ USB

12 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก
เม้าท์ (Mouse) หัวต่อแบบ PS/2 และ USB เม้าท์ชนิด USB

13 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก
เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix เครื่องพิมพ์แบบ Laser

14 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก
Plotter เป็นอุปกรณ์พิเศษสำหรับการพิมพ์ภาพที่มีขนาดใหญ่มากๆ เช่นวิศวกรอาจใช้สำหรับการพิมพ์แปลนบ้าน เป็นต้น

15 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) เครื่องสำรองไฟ

16 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก
ลำโพง (Speaker)

17 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก
กล้องวีดีโอ รับภาพจาก PC video camera เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้สำหรับ Video Conferencing PC video camera จะเปลี่ยนสัญญาณภาพที่ได้ให้อยู่ในรูปของ Pixel (จุด) และบีบอัดให้ไฟล์ที่ได้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะส่งผ่านระบบเครือข่ายได้ Video Card ทำให้ผู้ใช้สามารถนำไฟล์จาก VCR หรือ Camcorders เข้าสู่เครื่อง PC และในทางกลับกันได้

18 อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก
กล้องวีดีโอ

19 อุปกรณ์ภายในตัวเครื่อง

20 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง
แผงวงจรหลัก (Mainboard)

21 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

22 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง
หน่วยความจำหลัก (Main Memory)

23 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง
จานแม่เหล็กบันทึกข้อมูลชนิดแข็ง (Hard Disk)

24 Hard Disks

25 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง
เครื่องอ่านแผ่นดิสก์ (Floppy Drive)

26 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง
เครื่องอ่านหรือบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD (CD Drive) ชนิดของเครื่องอ่าน - CD ROM - CD Writer - DVD ROM - CD Combo - DVD Writer

27 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง
อุปกรณ์กำเนิดเสียง (Sound Card)

28 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง
อุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลทางจอภาพ (Display Controller Card)

29 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง
แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (Power Supply)

30 อุปกรณ์ที่อยู่ภายในตัวเครื่อง
อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลสำหรับต่อพ่วงภายใน (Internal Communication Device)

31 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Hardware
คือลักษณะทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่สำคัญคือ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง

32 Buses Buses are electronic paths that data travels around on a computer system. Internal buses move data around within the CPU. Expansion buses establish links with peripheral devices. ISA, PCI, AGP, USB, FireWire.

33 Ports Connectors to which devices can be attached. Common ports:
Keyboard Mouse Monitor Modem MIDI IrDA Game Serial Parallel SCSI USB FireWire Network

34 องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
หน่วยความจำรอง Communication Devices หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยแสดงผล Control Unit ALU หน่วยความจำหลัก

35 หน่วยประมวลผลกลาง Processor
เสมือนเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการสั่งงาน ควบคุมให้ส่วนอื่นๆทำงานตามคำสั่งที่ได้รับ ประกอบด้วยส่วนย่อยๆเรียก Transistor ขนาดประมาณ ไมครอน จำนวน ล้านตัว หน่วยประมวลผลกลาง ก็คือ CPU (Central Processing Unit) ) หรือ Processors CPU ประกอบด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit : CU) หน่วยคำนวณ/ตรรกะ (Arithmetic Logic Unit : ALU) ปัจจุบันมีผู้ย่อหน่วยนี้ลงบนแผ่นวงจรเล็กๆ (Chip) และเรียกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor)

36 หน่วยประมวลผลกลาง Processor
ถ้า CPU ทำงานได้เร็วเท่าไร ก็จะทำให้การทำงานของ คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีความเร็วสูงด้วย โดยการทำงานของChip Microprocessors นี้ จะ ทำงานตามจังหวะเวลาที่แน่นอน เมื่อมีการเคาะจังหวะ 1 ครั้ง ก็จะเกิดกิจกรรมใน CPU 1 ครั้ง เราเรียกหน่วยที่ ใช้ในการวัดความเร็วของซีพียูว่า "เฮิร์ท" (Hertz) หมายถึงการทำงานได้กี่ครั้ง ใน 1 วินาที

37 หน่วยประมวลผลกลาง Processor
CPU ในปัจจุบันมีความเร็วสูงมากตั้งแต่ประมาณ ล้านครั้งต่อวินาที เราจะเรียก CPU นั้นว่าเป็น CPU ที่มีความเร็ว เท่ากับ MHz เช่น Intel Pentium IV 1 GHz จะหมายถึง CPU ของบริษัท Intel รุ่น Pentium Four ที่มีความเร็วในการทำงาน 1000 ล้านครั้งต่อวินาที เป็นต้น

38 องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
หน่วยความจำรอง Communication Devices หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยแสดงผล Control Unit ALU หน่วยความจำหลัก

39 หน่วยความจำหลัก Main Memory
เป็นสมองของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ จำข้อมูลหรือคำสั่ง ทั้งก่อนและหลังการประมวลผล ตามสถาปัตยกรรมในการออกแบบคอมพิวเตอร์ CPU จะประมวลผลข้อมูลหรือคำสั่งที่อยู่ใน Memory เท่านั้น ดังนั้นก่อนการประมวลผล Data หรือ Program ต้องถูกนำมาไว้ในหน่วยความจำก่อนเสมอ หรือเรียกว่า Random Access Memory (RAM)

40 หน่วยความจำหลัก Main Memory
ใช้เก็บข้อมูล และคำสั่ง(โปรแกรม) และผลลัพธ์ มี 3 ชนิด ROM (Read Only Memory) ใช้บันทึกคำสั่งไว้ อย่างถาวร อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขได้ RAM (Random Access Memory) ใช้บันทึกข้อมูล และคำสั่งขณะที่เราทำงาน สามารถ อ่านหรือเขียนข้อมูลได้ แต่ข้อมูลเหล่านี้จะหายไป เมื่อมีการรับข้อมูลใหม่ หรือปิดเครื่อง Cache เป็นหน่วยความจำที่ใช้บันทึกเก็บข้อมูลชั่วคราวก่อนส่งให้คอมพิวเตอร์ใช้และช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็ว

41 หน่วยวัดความจุของ RAM
1 Byte = 1 ตัวอักษร = 8 Bit เช่น =‘A’ Kilobyte (KB) = 1024 Bytes Megabyte (MB) = 1024 Kilobytes Gigabyte (GB) = 1024 Megabytes Terabyte (TB) = 1024 Gigabytes

42 องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
หน่วยความจำรอง Communication Devices หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยแสดงผล Control Unit ALU หน่วยความจำหลัก

43 หน่วยความจำรอง Storage

44 หน่วยความจำรอง Storage
หน้าที่ จำข้อมูลหรือคำสั่งได้ (เหมือนกับ Memory) แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยง ข้อแตกต่างระหว่าง storage and memory: สามารถจำข้อมูลหรือคำสั่งได้ แม้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปมีขนาดในการเก็บข้อมูลใหญ่กว่า เช่น Storage = 80 GB = 80,000 MB Memory = 256 MB ราคาต่อหน่วยถูกกว่า Storage = 80 GB = 80,000 MB = บาท, Memory = 256 MB = 1000 บาท

45 1. Access Time 2. Capacity 3. Speed 4. Cost
Memory VS Storage ความเร็วในการทำงาน RAM Hard disk COMPACT DISC FLOPPY DISC TAPE เร็ว ราคา แพง ช้า ถูก ช้า 1. Access Time Capacity Speed Cost

46 องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
หน่วยความจำรอง Communication Devices หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยแสดงผล Control Unit ALU หน่วยความจำหลัก

47 หน่วยรับข้อมูล

48 องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
หน่วยความจำรอง Communication Devices หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยแสดงผล Control Unit ALU หน่วยความจำหลัก

49 ชุดคำสั่ง โปรแกรม Software
เป็นชุดคำสั่งที่จะสั่งงานให้ computer ทำงาน ซอฟต์แวร์ระบบ System Software ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Application Software

50 ชุดคำสั่ง โปรแกรม Software
System Software (ซอฟแวร์ระบบ) เป็นชุดคำสั่งในการควบคุม สั่งงาน การทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ,ทั้งการสร้างระบบติดต่อกับผู้ใช้ (Interface), และจัดการกับซอฟแวร์ประยุกต์ที่กำลังทำงานอยู่ เช่น DOS, Windows 98 เป็นต้น Application Software (ซอฟแวร์ประยุกต์) เป็นชุดคำสั่งที่ได้รับการออกแบบให้ทำงานเน้นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเป็นหลัก เช่น การทำรายงาน เอกสาร (word processing software) หรือ การจัดการกับฐานข้อมูล (Database Management Software)

51 ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Peopleware
คนที่ใช้ computer จะเรียกอีกชื่อว่า End User. รวมทั้งบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ๆไม่ว่าด้านฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟแวร์ เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ ช่างซ่อม ฯลฯ

52 ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Peopleware
ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ เจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฯลฯ

53 ข้อมูลและสารสนเทศ Data ข้อมูลที่ดี = ถูกต้อง + เป็นปัจจุบัน + สมบูรณ์
Data/Information คือทรัพยากรที่สำคัญของหน่วยงานมีหลายลักษณะ ข้อมูลตัวเลข นำไปคำนวณได้ ข้อมูลข้อความ เช่น ชื่อ, ที่อยู่-ข้อมูลรูปภาพ เช่น ภาพบุคลากร ข้อมูลภาพลักษณ์ เช่น ข้อมูลภาพลักษณ์ เอกสารที่สะแกนเก็บไว้ใช้แสดงข้อมูล ข้อมูล หรือ Data หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจริง สารสนเทศ หรือ Information หมายถึง สิ่งที่ได้จากการนำข้อมูลไปผ่าน กระบวนการหนึ่งก่อน ข้อมูลที่ดี = ถูกต้อง + เป็นปัจจุบัน + สมบูรณ์

54 Procedures กระบวนการทำงาน หรือ Procedures หมายถึงขั้นตอนที่ผู้ใช้จะต้องทำตาม เพื่อให้ได้งานเฉพาะบางอย่างจากคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ในส่วนต่างๆ มักมีขั้นตอนสลับซับซ้อน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนด้วย

55 Data Communication การสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทอรนิกส์ ซึ่งเชื่อมต่อกันอยู่ด้วยสื่อกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง

56 การนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งาน
การนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ Business Medicine and Health Care Education Science Engineering Manufacturing Legal Practice Law Enforcement Government The Military Music Theater, Film, and Television Computer at Home

57 Science-การประยุกต์ใช้ด้านวิทยาศาสตร์

58 Science

59 Engineering Computer-Aid Design (CAD)

60 Theater, Film, and, Television
Special Effects-การประยุกต์ใช้ด้านบันเทิง เช่น ภาพยนต์ เพลง ผลิตสื่อต่างๆ เป็นต้น

61 ประเภทของคอมพิวเตอร์
Supercomputer Mainframe Minicomputer Microcomputer

62 Super Computer จัดเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เทียบได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นพันๆ เครื่อง ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมาก และต้องการประมวลผลที่เร็วมาก เช่น NASA, การพยากรณ์อากาศ,เป็นต้น ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้ข้อมูลหรือประมวลผลพร้อมกัน (ผ่าน Terminal) ได้เป็นพันๆเครื่อง ราคาประมาณ $20 million

63 Super Computer

64 Main Frame จัดเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพสูง
ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนมาก ต้องการการประมวลผลที่รวดเร็ว เช่น ในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารที่มีสาขาทั่วโลกหรือทั่วประเทศ ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้ข้อมูลหรือประมวลผลพร้อมกัน (ผ่าน Terminal) ได้เป็นพันๆเครื่อง ราคาประมาณ $300,000

65 Mainframe

66 MiniComputer จัดเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง ประสิทธิภาพอยู่ระหว่าง Mainframe และ PC Computer ใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่ต้องการประสิทธิภาพสูงกว่า PC เช่น องค์กรขนาดกลาง ไฟแนนซ์ มหาวิทยาลัย ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้ข้อมูลหรือประมวลผลพร้อมกัน (ผ่าน Terminal) ได้สูงประมาณ 4,000 เครื่อง Cost $5,000 to $150,000

67 MiniComputer

68 MicroComputer จัดเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ราคาถูก เหมาะในการใช้งานส่วนตัว ใช้ในสำนักงาน หรือองค์การขนาดเล็ก หรือเรียกว่า Personal Computer (PC) Microcomputer เครื่องแรก IBM-PC Macintosh is a microcomputer made from Apple Computer คอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดยลอกเลียนสถาปัตยกรรมของ IBM เรียกว่า IBM-Compatibles

69 MicroComputer

70 Desktop Model

71 Notebook Computer

72 Personal Digital Assistants (PDAs)

73 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google