งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีการเงินสมัย คลาสสิกใหม่ New Classical Theory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีการเงินสมัย คลาสสิกใหม่ New Classical Theory."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีการเงินสมัย คลาสสิกใหม่ New Classical Theory

2 Robert Lucus, Franco Modigliani Review of the Keynesian Position – อุปสงค์และอุปทานรวมคงที่ในระยะสั้น และขึ้นกับค่าของระดับราคาที่คาดคะเน ( P e ) ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาในอดีตและไม่ เปลี่ยนแปลงโดยนโยบายในปัจจุบัน – ในระยะยาว ?? Rational Expectation – เหตุใดหน่วยเศรษฐกิจจึงคาดคะเนระดับ ราคาโดยขึ้นกับระดับราคาในอดีต – หน่วยเศรษฐกิจน่าจะมีการคาดคะเนอย่าง มีเหตุผล

3 Rational Expectation การคาดคะเนถูกสร้างมาบนรากฐาน ของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องที่ สามารถหามาได้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัว แปรที่จะทำนาย แต่ละบุคคลใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มา อย่างชาญฉลาด = เข้าใจวิถีทางที่ บรรดาตัวแปรที่สังเกตจะส่งผลกระทบ ต่อตัวแปรที่ทำการทำนาย

4 Real Business Cycle Model ความผันผวนของการผลิตและการจ้าง งาน – สิ่งที่เกิดขึ้นจากการ เปลี่ยนแปลงในโอกาสที่แท้จริงของ ระบบเศรษฐกิจภาคเอกชน ปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง – การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาวะ แวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของราคาที่ แท้จริงของวัตถุดิบนำเข้า การ เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี แบบจำลองอย่างง่าย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อ เทคโนโลยี นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง คำถามต่างๆและข้อวิจารณ์

5 ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีการเงินสมัย เคนส์ใหม่ New Keynesian Theory

6 การนำรูปแบบของตลาดแข่งขันไม่ สมบูรณ์มาใช้กับตลาดผลผลิต มุ่งไปที่ความคงตัวของราคาผลผลิต แทนที่จะเป็นค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน ตัวแปรที่เป็นตัวเงินคงตัว แบบจำลองราคาคงที่ ( Sticky Price or Menu Cost Model ) แบบจำลองอัตราค่าจ้างที่มี ประสิทธิภาพ ( Efficiency Wage Model ) แบบจำลองบุคคลภายใน – บุคคลภายนอก ( Insider – Outsider Model )

7 ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีการเงินแบบใหม่

8 แนวความคิดทฤษฎีสินค้าคง คลัง William Baumol and James Tobin การถือเงิน VS การถือพันธบัตร และ การแปลงรูปแบบ ผลตอบแทนที่ได้จากพันธบัตร ต้นทุนจากการแปลงรูปแบบ

9

10

11 แนวความคิดการถือกลุ่ม สินทรัพย์ James Tobin – The Portfolio Approach to Money Demand Theory Maximize Utility from Holding Asset Avoiding Risk

12 U3U3 U2U2 U1U1 U0U0 W W0W0 W 0 (1+i 0 ) R Max R i0i0 O A

13 SD C U1U1 U3U3 U2U2 H E Return R1R1 R*R* O B*B* B1B1 Bond SD 1 SD * B M*M*

14 SD C(r 1 ) U1U1 U3U3 U2U2 G E Return R0R0 O B1B1 Bond B M0M0 F R2R2 R1R1 C(r 0 ) B2B2 B0B0 Wh C(r 2 )


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีและนโยบาย การเงิน Monetary Theory and Policy ทฤษฎีการเงินสมัย คลาสสิกใหม่ New Classical Theory.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google