งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 MonetaryTransmission Mechanisms and the Channels of Menetary Influence Portfolio Balance Wealth Credit Availability Expectations Open Economy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 MonetaryTransmission Mechanisms and the Channels of Menetary Influence Portfolio Balance Wealth Credit Availability Expectations Open Economy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 MonetaryTransmission Mechanisms and the Channels of Menetary Influence Portfolio Balance Wealth Credit Availability Expectations Open Economy

2 Transmission Mechanism Portfolio Adjustment WealthCredit Availability ExpectationOpen Economy Inside Money Outside Money Keynes Tobin-Yale Friedman Radcliffe Report (195 9) Rational Expectation Lucas (1976) Mundel-Fleming Expectation Portfolio Asset Market Goods Market Money Market Price Output Employment ZERO Operational Effect r b, r e, p Substitution to newly produced gds. Portfolio Subs. of Foreign Asset for Domestic One P e on C, I Bus. Confidence Portfolio Adjustment Asset prices rise Interest rate and valuation eff. on expenditure Increased wealth raises expend. on gds. Borrow to buy gds. and services Changed S and D condition affect availability of loanable funds

3 Portfolio Balance(3) กองสินทรัพย์ (portfolio) คือ ความเสี่ยง อายุ และลักษณะอื่น ๆ ต่าง ๆ กัน กลุ่มทรัพย์สินและหนี้สิน ที่มีผลตอบแทน ความเสี่ยง อายุ และ ลักษณะอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน ทฤษฎีการบริหารสินทรัพย์อธิบาย พฤติกรรมของกองสินทรัพย์ รายบุคคล และของระบบเศรษฐกิจโดยรวม

4 Portfolio Balance (2) - องค์ประกอบของกอง สินทรัพย์จะขึ้นกับ ลักษณะทรัพย์สิน และหนี้สิน อายุ และความชอบของ เจ้าของสินทรัพย์ ทฤษฎีดุลยภาพกองสินทรัพย์ โดยเฉพาะ ผลตอบแทน ความ เสี่ยง

5 Portfolio Balance (3) - การเปลี่ยนแปลงในสภาวะของตลาด เช่น ลักษณะของทรัพย์สิน ขนาดของกองสินทรัพย์ และความชอบของเจ้าของ การปรับองค์ประกอบ ของกองสินทรัพย์

6 Transmission Mechanism Portfolio Adjustment WealthCredit Availability ExpectationOpen Economy Insdide Money Outside Money Keynes Tobin-Yale Friedman Radcliffe Report (195 9) Rational Expectation Lucs (1976) Mundel-Fleming Expectation Portfolio Asset Matket Goods Market Money Market Price Output Employment ZERO Operational Effect r b, r e, p Substitution to newly produced gds. Portfolio Subs. of Foreign Asset for Domestic One P e on C, I Bus. Confidence Portfolio Adjustment Asset prices rise Interest rate and valuation eff. on expenditure Increased wealth raises expend. on gds. Borrow to buy gds. and services Changed S and D condition affect availability of loanable funds

7 Tobin -Yale

8 Monetarists พิจารณาอัตราผลตอบแทน และของทรัพย์สิน - วิจารณ์ Keynes และ Tobin ว่า น้อยชนิดเกินไป

9 Transmission Mechanism Portfolio Adjustment WealthCredit Availability ExpectationOpen Economy Insdide Money Outside Money Keynes Tobin-Yale Friedman Radcliffe Report (195 9) Rational Expectation Lucs (1976) Mundel-Fleming Expectation Portfolio Asset Matket Goods Market Money Market Price Output Employment ZERO Operational Effect r b, r e, p Substitution to newly produced gds. Portfolio Subs. of Foreign Asset for Domestic One P e on C, I Bus. Confidence Portfolio Adjustment Asset prices rise Interest rate and valuation eff. on expenditure Increased wealth raises expend. on gds. Borrow to buy gds. and services Changed S and D condition affect availability of loanable funds

10 Wealth Transmission Mechanism - เงินเป็นความมั่งคั่งสุทธิหรือไม่ - เงินภายนอก (Outside Money) ( เงินที่ไม่หนุนหลัง Gurley และ Shaw (1960) fiat currency จึงเป็น net wealth ด้วยภาระหนี้ของบุคคลอื่นในระบบเศรษฐกิจ ) เป็น net wealth เพราะหนุนด้วยหลักทรัพย์รัฐบาล ทองหรือสำรองเงินตรา ตปท

11 Wealth Transmission Mechanism (2) - เงินภายใน (Inside Money) ( เงินที่หนุนหลัง ด้วยภาระหนี้ที่เท่ากันของบุคคลอื่นในระบบเศรษฐกิจ ) ไม่เป็น net wealth - ถ้าเงินเป็น net weallth การเพิ่มของเงิน หมายถึงการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งหรือไม่ คำถามสำคัญ

12 Wealth Transmission Mechanism (3) Pesek และ Saving (1967): เงินภายนอกเป็นทรัพย์สิน สุทธิ ของผู้ถือ แต่เป็นหนี้สินของผู้ออกเงิน ( รัฐบาล ) Gurley และ Shaw (1969): เงินเป็นทรัพย์สินสุทธิของ เอกชน ถึงแม้เงินจะเป็นหนี้สินของรัฐบาล เพราะ รัฐบาลไม่รู้สึกแย่หรือเป็น หนี้ เพราะสามารถออกพันธบัตร ใช้หนี้ต่อไปเรื่อย ๆ

13 Wealth Transmission Mechanism (4) - Barro (1974) พูดถึง Gov ’ t Bond ว่าไม่เป็น net wealth (Ricardo ’ s Equivalence Theorem) - เงินจะเป็น net wealth หรือไม่จึงขึ้นกับ ความเป็นจริงในขณะนั้นว่า รัฐบาล ก่อหนี้ไว้มากหรือไม่ - Gov ’ t Bond เทียบได้กับเงิน ที่สะสมหรือถืออยู่

14 Wealth Transmission Mechanism (5) - ถ้าก่อหนี้มากก็จะเก็บภาษีจากประชาชนมากขึ้น ก็ไม่ใช่ความมั่งคั่งทั้งนั้น เมื่อรัฐบาลมีหนี้มาก เพื่อมาชำระหนี้ที่ก่อไว้ แสดงว่า ไม่ว่าเงินหรือ Bond

15 Transmission Mechanism Portfolio Adjustment WealthCredit Availability ExpectationOpen Economy Insdide Money Outside Money Keynes Tobin-Yale Friedman Radcliffe Report (195 9) Rational Expectation Lucs (1976) Mundel-Fleming Expectation Portfolio Asset Matket Goods Market Money Market Price Output Employment ZERO Operational Effect r b, r e, p Substitution to newly produced gds. Portfolio Subs. of Foreign Asset for Domestic One P e on C, I Bus. Confidence Portfolio Adjustment Asset prices rise Interest rate and valuation eff. on expenditure Increased wealth raises expend. on gds. Borrow to buy gds. and services Changed S and D condition affect availability of loanable funds

16 Credit Availability Transmission Mechanism - Radcliffe Report (1959) สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ต้นทุนของเงินกู้ แต่เป็นสินเชื่อที่หาได้ง่าย - M s เพิ่มทำให้ธนาคารต้องปล่อยกู้เพิ่ม ทำให้ Supply of Loan เพิ่มทุกระดับอัตราดอกเบี้ย

17 Credit Availability Transmission Mechanism (2) ๐ Loanable Fund SL 0 SL 1 DL 0 Interest on Loanable Fund i0i0 q0q0 q1q1 q3q3

18 Credit Availability Transmission Mechanism (3)

19 Transmission Mechanism Portfolio Adjustment WealthCredit Availability ExpectationOpen Economy Insdide Money Outside Money Keynes Tobin-Yale Friedman Radcliffe Report (195 9) Rational Expectation Lucs (1976) Mundel-Fleming Expectation Portfolio Asset Matket Goods Market Money Market Price Output Employment ZERO Operational Effect r b, r e, p Substitution to newly produced gds. Portfolio Subs. of Foreign Asset for Domestic One P e on C, I Bus. Confidence Portfolio Adjustment Asset prices rise Interest rate and valuation eff. on expenditure Increased wealth raises expend. on gds. Borrow to buy gds. and services Changed S and D condition affect availability of loanable funds

20 Expectation Transmission Mechanism - อุปทานของเงินและการคาดการณ์ ราคาเพิ่มติดต่อกัน จะทำให้ผู้คน ปรับการคาดการณ์ด้านราคา - การคาดการณ์ และตัวแปรเป้าหมาย หากมีการคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น ด้านการบริโภค

21 Expectation Transmission Mechanism อาจเร่งให้ผู้บริโภคบริโภค ก่อนที่ราคาจะขึ้น หรือ อาจเร่งให้ผู้บริโภคออมเงินมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อรักษาระดับการบริโภคในอนาคต - Lucas (1976) พูดถึงการคาดการณ์ด้านราคา ต่อการทำงาน และการลงทุน

22 Expectation Transmission Mechanism (2) Monetary B-C (Lucas 1976) Price Change %General %Specific Temporary Permanent works more investment unchanged work the same or less investment increases no change in hrs worked or investment

23

24 Open Economy Transmission Mechanism - Money to exchange rate Portfolio Adjustment Expectation

25 Open Economy Transmission Mechanism (2) - Exchange rate to macrovariables สินค้านำเข้า วัตถุดิบการ ผลิตนำเข้า

26 Open Economy Transmission Mechanism (3) การจ้าง งาน ถ้าผลส่วนใหญ่ตกกับราคา ผลส่วนน้อย ก็จะตกกับความสามารถในการแข่งขัน และผลผลิต รวมถึงการจ้างงาน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 MonetaryTransmission Mechanisms and the Channels of Menetary Influence Portfolio Balance Wealth Credit Availability Expectations Open Economy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google