งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Portfolio Balance Wealth Credit Availability Expectations Open Economy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Portfolio Balance Wealth Credit Availability Expectations Open Economy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Portfolio Balance Wealth Credit Availability Expectations Open Economy
บทที่ 5 MonetaryTransmission Mechanisms and the Channels of Menetary Influence Portfolio Balance Wealth Credit Availability Expectations Open Economy

2 Transmission Mechanism
Keynes Inside Money Radcliffe Report Rational Expectation Mundel-Fleming Tobin-Yale Outside Money (1959) Lucas (1976) Expectation Friedman Portfolio Portfolio Adjustment Wealth Credit Availability Expectation Open Economy rb, re, p Portfolio Subs. of Foreign Asset for Domestic One affect availability of loanable funds Changed S and D condition Asset prices rise Increased wealth raises expend. on gds. Borrow to buy gds. and services Pe on C, I Bus. Confidence Substitution to newly produced gds. Asset Market Interest rate and valuation eff. on expenditure Goods Market Portfolio Adjustment Money Market Price Output Employment ZERO Operational Effect

3 Portfolio Balance(3) กลุ่มทรัพย์สินและหนี้สินที่มีผลตอบแทน
ความเสี่ยง อายุ และลักษณะอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน ทฤษฎีการบริหารสินทรัพย์อธิบาย พฤติกรรมของกองสินทรัพย์รายบุคคล ความเสี่ยง อายุ และลักษณะอื่น ๆ ต่าง ๆ กัน และของระบบเศรษฐกิจโดยรวม

4 Portfolio Balance (2) ทฤษฎีดุลยภาพกองสินทรัพย์
- องค์ประกอบของกองสินทรัพย์จะขึ้นกับ ลักษณะทรัพย์สิน และหนี้สิน โดยเฉพาะ ผลตอบแทน ความเสี่ยง อายุ และความชอบของเจ้าของสินทรัพย์

5 Portfolio Balance (3) การปรับองค์ประกอบของกองสินทรัพย์
- การเปลี่ยนแปลงในสภาวะของตลาด เช่น ลักษณะของทรัพย์สิน ขนาดของกองสินทรัพย์ และความชอบของเจ้าของ

6 Transmission Mechanism
Keynes Insdide Money Radcliffe Report Rational Expectation Mundel-Fleming Tobin-Yale Outside Money (1959) Lucs (1976) Expectation Friedman Portfolio Portfolio Adjustment Wealth Credit Availability Expectation Open Economy rb, re, p Portfolio Subs. of Foreign Asset for Domestic One affect availability of loanable funds Changed S and D condition Asset prices rise Increased wealth raises expend. on gds. Borrow to buy gds. and services Pe on C, I Bus. Confidence Substitution to newly produced gds. Asset Matket Interest rate and valuation eff. on expenditure Goods Market Portfolio Adjustment Money Market Price Output Employment ZERO Operational Effect

7 Tobin -Yale

8 Monetarists พิจารณาอัตราผลตอบแทนและของทรัพย์สิน น้อยชนิดเกินไป
- วิจารณ์ Keynes และ Tobin ว่า พิจารณาอัตราผลตอบแทนและของทรัพย์สิน น้อยชนิดเกินไป

9 Transmission Mechanism
Keynes Insdide Money Radcliffe Report Rational Expectation Mundel-Fleming Tobin-Yale Outside Money (1959) Lucs (1976) Expectation Friedman Portfolio Portfolio Adjustment Wealth Credit Availability Expectation Open Economy rb, re, p Portfolio Subs. of Foreign Asset for Domestic One affect availability of loanable funds Changed S and D condition Asset prices rise Increased wealth raises expend. on gds. Borrow to buy gds. and services Pe on C, I Bus. Confidence Substitution to newly produced gds. Asset Matket Interest rate and valuation eff. on expenditure Goods Market Portfolio Adjustment Money Market Price Output Employment ZERO Operational Effect

10 Wealth Transmission Mechanism
- เงินเป็นความมั่งคั่งสุทธิหรือไม่ - เงินภายนอก (Outside Money) (เงินที่ไม่หนุนหลัง ด้วยภาระหนี้ของบุคคลอื่นในระบบเศรษฐกิจ) เป็น net wealth Gurley และ Shaw (1960) fiat currency จึงเป็น net wealth เพราะหนุนด้วยหลักทรัพย์รัฐบาล ทองหรือสำรองเงินตรา ตปท

11 Wealth Transmission Mechanism (2)
- เงินภายใน (Inside Money) (เงินที่หนุนหลัง ด้วยภาระหนี้ที่เท่ากันของบุคคลอื่นในระบบเศรษฐกิจ) ไม่เป็น net wealth คำถามสำคัญ - ถ้าเงินเป็น net weallth การเพิ่มของเงิน หมายถึงการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งหรือไม่

12 Wealth Transmission Mechanism (3)
Pesek และ Saving (1967): เงินภายนอกเป็นทรัพย์สิน สุทธิ ของผู้ถือ แต่เป็นหนี้สินของผู้ออกเงิน (รัฐบาล) Gurley และ Shaw (1969): เงินเป็นทรัพย์สินสุทธิของ เอกชน ถึงแม้เงินจะเป็นหนี้สินของรัฐบาล เพราะ รัฐบาลไม่รู้สึกแย่หรือเป็นหนี้ เพราะสามารถออกพันธบัตร ใช้หนี้ต่อไปเรื่อย ๆ

13 Wealth Transmission Mechanism (4)
- Barro (1974) พูดถึง Gov’t Bond ว่าไม่เป็น net wealth (Ricardo’s Equivalence Theorem) - Gov’t Bond เทียบได้กับเงินที่สะสมหรือถืออยู่ - เงินจะเป็น net wealth หรือไม่จึงขึ้นกับ ความเป็นจริงในขณะนั้นว่า รัฐบาล ก่อหนี้ไว้มากหรือไม่

14 Wealth Transmission Mechanism (5)
- ถ้าก่อหนี้มากก็จะเก็บภาษีจากประชาชนมากขึ้น เพื่อมาชำระหนี้ที่ก่อไว้ แสดงว่าไม่ว่าเงินหรือ Bond ก็ไม่ใช่ความมั่งคั่งทั้งนั้น เมื่อรัฐบาลมีหนี้มาก

15 Transmission Mechanism
Keynes Insdide Money Radcliffe Report Rational Expectation Mundel-Fleming Tobin-Yale Outside Money (1959) Lucs (1976) Expectation Friedman Portfolio Portfolio Adjustment Wealth Credit Availability Expectation Open Economy rb, re, p Portfolio Subs. of Foreign Asset for Domestic One affect availability of loanable funds Changed S and D condition Asset prices rise Increased wealth raises expend. on gds. Borrow to buy gds. and services Pe on C, I Bus. Confidence Substitution to newly produced gds. Asset Matket Interest rate and valuation eff. on expenditure Goods Market Portfolio Adjustment Money Market Price Output Employment ZERO Operational Effect

16 Credit Availability Transmission Mechanism
- Radcliffe Report (1959) สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ต้นทุนของเงินกู้ แต่เป็นสินเชื่อที่หาได้ง่าย - Ms เพิ่มทำให้ธนาคารต้องปล่อยกู้เพิ่ม ทำให้ Supply of Loan เพิ่มทุกระดับอัตราดอกเบี้ย

17 Credit Availability Transmission Mechanism (2)
Interest on Loanable Fund SL0 SL1 i0 DL0 q0 q1 q3 Loanable Fund

18 Credit Availability Transmission Mechanism (3)

19 Transmission Mechanism
Keynes Insdide Money Radcliffe Report Rational Expectation Mundel-Fleming Tobin-Yale Outside Money (1959) Lucs (1976) Expectation Friedman Portfolio Portfolio Adjustment Wealth Credit Availability Expectation Open Economy rb, re, p Portfolio Subs. of Foreign Asset for Domestic One affect availability of loanable funds Changed S and D condition Asset prices rise Increased wealth raises expend. on gds. Borrow to buy gds. and services Pe on C, I Bus. Confidence Substitution to newly produced gds. Asset Matket Interest rate and valuation eff. on expenditure Goods Market Portfolio Adjustment Money Market Price Output Employment ZERO Operational Effect

20 Expectation Transmission Mechanism
- อุปทานของเงินและการคาดการณ์ ราคาเพิ่มติดต่อกัน จะทำให้ผู้คน ปรับการคาดการณ์ด้านราคา - การคาดการณ์ และตัวแปรเป้าหมาย ด้านการบริโภค หากมีการคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น

21 Expectation Transmission Mechanism
อาจเร่งให้ผู้บริโภคบริโภคก่อนที่ราคาจะขึ้น หรือ อาจเร่งให้ผู้บริโภคออมเงินมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อรักษาระดับการบริโภคในอนาคต - Lucas (1976) พูดถึงการคาดการณ์ด้านราคา ต่อการทำงาน และการลงทุน

22 Expectation Transmission Mechanism (2)
Monetary B-C (Lucas 1976) Price Change %Specific %General Temporary Permanent no change in hrs worked or investment work the same or less investment increases works more investment unchanged

23

24 Open Economy Transmission Mechanism
- Money to exchange rate Portfolio Adjustment Expectation

25 Open Economy Transmission Mechanism (2)
- Exchange rate to macrovariables สินค้านำเข้า วัตถุดิบการผลิตนำเข้า

26 Open Economy Transmission Mechanism (3)
การจ้างงาน ถ้าผลส่วนใหญ่ตกกับราคา ผลส่วนน้อย ก็จะตกกับความสามารถในการแข่งขัน และผลผลิต รวมถึงการจ้างงาน


ดาวน์โหลด ppt Portfolio Balance Wealth Credit Availability Expectations Open Economy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google