งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ 503040250- 9 นายวสุ ขาวดี 503040257-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ 503040250- 9 นายวสุ ขาวดี 503040257-5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ 503040250- 9 นายวสุ ขาวดี 503040257-5

2 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ  หลักการและเหตุผล  ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชัน  ปัญหาและอุปสรรค  สรุป

4 หลักการและเหตุผล  เฟซบุ๊กเป็นสังคมเครือข่ายที่มีการใช้กันอย่าง แพร่หลาย  เฟซบุ๊กสามารถนำไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์ เช่น การใช้เฟซบุ๊กเพื่อประชาสัมพันธ์ การค้นหา และการวิเคราะห์ข้อมูล  แนวคิดในการพัฒนาเฟซบุ๊กให้ตอบสนอง ผู้ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

5 ฟังก์ชันการทำงาน ของ แอปพลิเคชัน

6

7 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ ( 1/4 )

8 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ ( 2/4 )

9 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ ( 3/4 )

10 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ (4/4 )  การบันทึกเพจที่ชอบ หรือต้องการโพสต์ บ่อยๆ

11 การโพสต์ข้อความไปที่เพจเพื่อน หลายคน (1/3)

12 การโพสต์ข้อความไปที่เพจเพื่อน หลายคน (2/3)

13 การโพสต์ข้อความไปที่เพจเพื่อน หลายคน (3/3)

14 สารบัญโน้ตของเพจ (1/3)  แบบฟอร์มในการใส่ชื่อเพื่อนหรือชื่อเพจ และการค้นหาจากชื่อเรื่อง

15 สารบัญโน้ตของเพจ ( 2/3)  ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อใส่ชื่อเพจ thaibreastfeeding

16 สารบัญโน้ตของเพจ ( 3/3)  ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อใส่ชื่อเพจ thaibreastfeeding และคำค้นหาว่า “ ข้อดี ”

17 การเก็บและค้นหาโพสต์ที่ชอบ (1/2)  แบบฟอร์มการค้นหาโพสต์ และข้อมูลของ โพสต์จากฐานข้อมูล

18 การเก็บและค้นหาโพสต์ที่ชอบ (2/2)  ตัวอย่างการค้นหาจากชื่อผู้โพสต์และ เดือนที่โพสต์

19 การจัดอันดับความนิยมเพจของ ไทย (1/3)  การแสดงผลของการจัดอันดับ 10 อันดับ แรก

20 การจัดอันดับความนิยมเพจของ ไทย (2/3)  การแสดงผลของอันดับอื่นๆ

21 การจัดอันดับความนิยมเพจของ ไทย (3/3)  กล่องข้อความสำหรับให้ผู้ใช้เพิ่มชื่อเพจ เข้าในฐานข้อมูล

22 การดูข้อมูลกลุ่มและสมาชิกใน กลุ่ม (1/3) • สนับสนุนการดูข้อมูลแบบ AJAX

23 การดูข้อมูลกลุ่มและสมาชิกใน กลุ่ม ( 2/3 )  แสดงผู้ก่อตั้งกลุ่ม และข้อความล่าสุดใน กลุ่ม

24 การดูข้อมูลกลุ่มและสมาชิกใน กลุ่ม ( 3/3 )  แสดงสมาชิกของกลุ่ม

25 การดูข้อมูลของเพื่อน (1/2)  เลือกเงื่อนไขข้อมูลเพื่อน

26 การดูข้อมูลของเพื่อน ( 2/2 )  แสดงข้อมูลเพื่อนตามเงื่อนไข

27 ปัญหาและอุปสรรค  ข้อจำกัดของ Facebook API  ความไม่เสถียรของการเชื้อมต่อระหว่าง แอปพลิเคชัน เซิร์ฟเวอร์และเซิร์ฟเวอร์ของเฟซบุ๊ก  การใช้งานเซิร์ฟเวอร์

28 สรุป  แอปพลิเคชันที่พัฒนานี้ช่วยให้การใช้งาน เฟซบุ๊กสะดวกขึ้น และใช้งานได้ หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะแฟนเพจ และกลุ่มที่คนนิยมใช้กันมากขึ้น  สามารถนำแอปพลิเคชันนี้ช่วยบุคลากรใน สถาบันการศึกษาประชาสัมพันธ์ ค้นหา และวิเคราะห์ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ 503040250- 9 นายวสุ ขาวดี 503040257-5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google