งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผล การเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Respond System for Students' Grades Notification ผู้จัดทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์ กันพานิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผล การเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Respond System for Students' Grades Notification ผู้จัดทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์ กันพานิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผล การเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Respond System for Students' Grades Notification ผู้จัดทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์ กันพานิชย์ 473040581-3 2. นายวิทวัฒน์ วะสุรี 473040613-6 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว

2 2 หัวข้อที่จะนำเสนอ • ที่มาและเป้าหมายของโครงการ • โครงสร้างของระบบ • เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา • การออกแบบระบบตอบรับอัตโนมัติ • การออกแบบฐานข้อมูลฝั่งระบบตอบรับอัตโนมัติ • การออกแบบเว็บเซอร์วิสเพื่อดึงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลของสำนักทะเบียน • ความคืบหน้าของโครงการ • ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข • แผนการดำเนินงานต่อไป

3 ที่มาและเป้าหมายของโครงการ 3 ฐานข้อมูลผลการเรียนฝั่ง สำนักทะเบียน ฐานข้อมูลผลการเรียนฝั่งระบบ ตอบรับอัตโนมัติ

4 โครงสร้างของระบบ 4 USER IVR ฐานข้อมูลฝั่งระบบ ตอบรับอัตโนมัติ ฐานข้อมูลฝั่งสำนัก ทะเบียน TTS Web Services

5 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา •Trixbox 2.2.4 (Open Source) –Asterisk โอเพนซอร์ส IP PBX ซอฟต์แวร์ –freePBX หน้าเว็บที่เป็นเครื่องมือสำหรับ ผู้ใช้งาน trixbox •X-Lite 3.0 for Windows (Free Software) •MySQL Database Server (Open Source) •Vaja Web Services •Festival (Open Source) 5

6 การออกแบบระบบตอบรับอัตโนมัติ 6 Start โทรศัพท์ เข้ามาที่ ระบบ รับสาย เลือก ภาษา กด 1 ใช้งานเป็น ภาษาไทย yes ใช้งานเป็น ภาษาอังกฤ ษ no A

7 การออกแบบระบบตอบรับอัตโนมัติ 7 ป้อนรหัส นักศึกษาและ วันเดือนปี เกิด ดึง ข้อมูล นักศึก ษา ตรวจส อบ พบ ผู้ใช้งา น no เข้าสู่ ระบบ yes A B

8 การออกแบบระบบตอบรับอัตโนมัติ 8 B กด 1 ฟังผลการ เรียนเทอม ล่าสุด yes C กด 2 no ฟังผลการ เรียน ตามปี การศึกษา และภาค เรียน yes D กด 0 no B ออกจาก ระบบ yes G เลือกเมนู ฟังผลการ เรียน

9 ลำดับการทำงานและเมนูของระบบ ตอบรับอัตโนมัติ 9 DC ป้อนปี การศึกษา และภาค เรียน ดึงข้อมูล ผลการ เรียน แปลงข้อมูล ผลการเรียน เป็นเสียง ส่งเสียงให้ผู้ ที่ โทรศัพท์เข้า มาฟัง F E

10 การออกแบบระบบตอบรับอัตโนมัติ 10 กด 2 กลับสู่เมนู หลัก yes B กด 0 no ออกจาก ระบบ yesno กด 1 ฟังซ้ำ yes no F E เลือกเมนู ทำงาน ต่อไป G

11 การออกแบบระบบตอบรับอัตโนมัติ 11 วางสาย G Stop

12 การออกแบบฐานข้อมูลในฝั่งของ ระบบตอบรับอัตโนมัติ 12 •ER-Diagram ของ stdgrade

13 การออกแบบฐานข้อมูลในฝั่งของ ระบบตอบรับอัตโนมัติ •Database Layout ของ stdgrade 13

14 การออกแบบเว็บเซอร์วิสเพื่อดึงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลของสำนักทะเบียน •get_student ร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับ นักศึกษาจะเรียกใช้ปีการศึกษาละครั้งหลัง เปิดภาคเรียนแรก 1 เดือน •get_course ร้องขอรายละเอียดของวิชา ที่เปิดสอนจะเรียกใช้ภาคการศึกษาละครั้ง หลังเปิดภาคเรียน 1 เดือน •get_grade ร้องขอเกรดของนักศึกษาแต่ ละคน โดยมีเวลาของเกรดออกเป็น ตัวกำหนดเงื่อนไขในการเรียกใช้ 14

15 15 ความคืบหน้าของโครงการ

16 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข • ปัญหาที่พบ – ยังไม่สามารถเรียกวาจาเว็บเซอร์วิสได้ สมบูรณ์ – ไม่สามารถติดตั้ง Oracle Database Server บนลีนุกซ์ CentOS ได้ • แนวทางแก้ไข – ส่งอีเมลไปสอบถามปัญหาที่วาจาเว็บเซอร์วิส ทำงานได้ไม่สมบูรณ์ – เปลี่ยนไปติดตั้ง MySQL Database Server แทน 16

17 17 แผนการดำเนินงานต่อไป • ตรวจสอบการทำงานซอฟต์แวร์ที่จะใช้ใน การพัฒนาระบบ • ศึกษาฐานข้อมูลที่ได้รับมาจากสำนัก ทะเบียน • พัฒนาเว็บเซอร์วิสที่ใช้ร้องขอข้อมูลจาก สำนักทะเบียน • พัฒนาระบบตอบรับอัตโนมัติตามที่ได้ ออกแบบไว้

18 18 คำถามและข้อเสนอแนะ

19 19 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบตอบรับอัตโนมัติเพื่อแจ้งผล การเรียนของนักศึกษา Interactive Voice Respond System for Students' Grades Notification ผู้จัดทำโครงการ 1. นายธนวัฒน์ กันพานิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google