งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์. COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์. COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์

2 COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร. วาธิสลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร. ชัชชัย คุณ บัว โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรมาตร เอนกประสงค์

3 OUTLINE  เกี่ยวกับระบบโทรมาตร อเนกประสงค์  แสดงโหมดการทำงาน  แผนงานในอนาคต  สรุปผลการดำเนินการ

4 เกี่ยวกับระบบโทรมาตร เอนกประสงค์  อุปกรณ์ตรวจวัดค่า  เครือข่าย GSM  Library ในการเรียกใช้

5 โหมดการทำงาน  Maual Mode  Plain Text  Some Mobile  ASCII Code

6 SMS : PDU Mode  What is PDU Mode?  PDU compressing  PDU decompressing  Receiving a message  Building and sending a message

7 What is PDU Mode?  By default most phones and modems using a PDU- mode ( Protocol Data Unit )  The default GSM alphabet uses 7 bits to represent characters.

8 Compression/Decompression Ascii PDU Sender PDU Ascii Receiver Concept Tools 7 bit default alphabet www.dreamfabric.com/sms/default_alphabet.html

9 ASCII Table

10 PDU Compressing “hello”

11 PDU Decompressing

12 Receiving a message  AT+CMGR=42  +CMGR: 0,,42  0791446742949940040ED0C5BAFC2D0ED3CB00 005040623194914019E8329BFD06B540A06B10 EA2A56A54F61905A740D9F4D  OK

13 Receiving a message

14

15 Building and sending a message

16  AT+CMGS = 18  >0011000A9174214365870000AA05E8329BFD06 //SMS string to send

17 SMS Packet ข้อมูลรูปแบบคำอธิบาย XX กำหนดให้เป็น Key ของ SMS Packet 0, 1 โหมดการทำงาน 0, 1 โหมดการทำงานเกี่ยวกับเวลา 00:00 ระบุเวลาสำหรับ Microcontroller XX0000:00 Packet ที่ส่งจากผู้ใช้ไปยัง Mobile ของ Microcontroller

18 SMS Packet (Cont.) 21/0900:00 ข้อมูลรูปแบบคำอธิบาย 21/09 วันที่ ณ ขณะทำการอ่าน 00:00 เวลา ณ ขณะทำการอ่าน 0x3FF ข้อมูล Sensors ตัวที่ 1 - 16 Packet ที่ส่งจาก Mobile ของ Microcontroller ไปยัง Mobile ของผู้ใช้งาน

19 การทำงานเบื้องต้น Start Incoming SMS Read to buffer and delete SMS Detect Mode Set Time Mode Detect Time Mode No Yes 1 0 1 0

20 การทำงานเบื้องต้น ( ต่อ ) Detect Mode Set Time Mode Detect Time Mode 1 Time == True Interval TimeFix Time Send Sensor Data To Mobile Yes No 0

21 อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ  PIC16F877A & CCS Compiler & PCW Editor

22 อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ ( ต่อ )  Nokia 3220 & Data Link (DKU-5) & LCD16x2

23 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่าน มา  ออกแบบการต่อวงจรและการ ทำงานเบื้องต้น  ทดสอบ SMS ควบคุม microcontroller  ทดสอบส่ง packet ต้นแบบออกไป ยัง mobile

24 แผนที่จะดำเนินการต่อไป  การเพิ่มส่วนของ Sensor  ออกแบบและสร้าง Library ในการดึง ข้อมูล  ออกแบบการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่  บรรจุเคสในการติดตั้งนอกสถานที่

25 Q&A ..Thank you …


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์. COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google