งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์. COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์. COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์

2 COE สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข นายศุภชัย ทองสุข อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร. วาธิสลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล ดร. ชัชชัย คุณ บัว โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทรมาตร เอนกประสงค์

3 OUTLINE  เกี่ยวกับระบบโทรมาตร อเนกประสงค์  แสดงโหมดการทำงาน  แผนงานในอนาคต  สรุปผลการดำเนินการ

4 เกี่ยวกับระบบโทรมาตร เอนกประสงค์  อุปกรณ์ตรวจวัดค่า  เครือข่าย GSM  Library ในการเรียกใช้

5 โหมดการทำงาน  Maual Mode  Plain Text  Some Mobile  ASCII Code

6 SMS : PDU Mode  What is PDU Mode?  PDU compressing  PDU decompressing  Receiving a message  Building and sending a message

7 What is PDU Mode?  By default most phones and modems using a PDU- mode ( Protocol Data Unit )  The default GSM alphabet uses 7 bits to represent characters.

8 Compression/Decompression Ascii PDU Sender PDU Ascii Receiver Concept Tools 7 bit default alphabet

9 ASCII Table

10 PDU Compressing “hello”

11 PDU Decompressing

12 Receiving a message  AT+CMGR=42  +CMGR: 0,,42  ED0C5BAFC2D0ED3CB E8329BFD06B540A06B10 EA2A56A54F61905A740D9F4D  OK

13 Receiving a message

14

15 Building and sending a message

16  AT+CMGS = 18  > A AA05E8329BFD06 //SMS string to send

17 SMS Packet ข้อมูลรูปแบบคำอธิบาย XX กำหนดให้เป็น Key ของ SMS Packet 0, 1 โหมดการทำงาน 0, 1 โหมดการทำงานเกี่ยวกับเวลา 00:00 ระบุเวลาสำหรับ Microcontroller XX0000:00 Packet ที่ส่งจากผู้ใช้ไปยัง Mobile ของ Microcontroller

18 SMS Packet (Cont.) 21/0900:00 ข้อมูลรูปแบบคำอธิบาย 21/09 วันที่ ณ ขณะทำการอ่าน 00:00 เวลา ณ ขณะทำการอ่าน 0x3FF ข้อมูล Sensors ตัวที่ Packet ที่ส่งจาก Mobile ของ Microcontroller ไปยัง Mobile ของผู้ใช้งาน

19 การทำงานเบื้องต้น Start Incoming SMS Read to buffer and delete SMS Detect Mode Set Time Mode Detect Time Mode No Yes

20 การทำงานเบื้องต้น ( ต่อ ) Detect Mode Set Time Mode Detect Time Mode 1 Time == True Interval TimeFix Time Send Sensor Data To Mobile Yes No 0

21 อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ  PIC16F877A & CCS Compiler & PCW Editor

22 อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ ( ต่อ )  Nokia 3220 & Data Link (DKU-5) & LCD16x2

23 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่าน มา  ออกแบบการต่อวงจรและการ ทำงานเบื้องต้น  ทดสอบ SMS ควบคุม microcontroller  ทดสอบส่ง packet ต้นแบบออกไป ยัง mobile

24 แผนที่จะดำเนินการต่อไป  การเพิ่มส่วนของ Sensor  ออกแบบและสร้าง Library ในการดึง ข้อมูล  ออกแบบการเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่  บรรจุเคสในการติดตั้งนอกสถานที่

25 Q&A ..Thank you …


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างพื้นฐานสำหรับโทร มาตรเอนกประสงค์. COE2010-24 สมาชิกในกลุ่มนายวิศัลย์ ประสงค์สุข 503040260-6 นายศุภชัย ทองสุข 503040263-0 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการดร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google