งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวอภิพร เดชเพิ่มสุข 5310901001 นายฐิติวิชญ์ ช้างเทศ 5410900120 นางสาวจิดาภาอัญญะโพธิ์ 5410900464 นางสาวชิตสุดา อุ่นประเสริฐ 5410900570 นาวสาวชุลียา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวอภิพร เดชเพิ่มสุข 5310901001 นายฐิติวิชญ์ ช้างเทศ 5410900120 นางสาวจิดาภาอัญญะโพธิ์ 5410900464 นางสาวชิตสุดา อุ่นประเสริฐ 5410900570 นาวสาวชุลียา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางสาวอภิพร เดชเพิ่มสุข 5310901001 นายฐิติวิชญ์ ช้างเทศ 5410900120 นางสาวจิดาภาอัญญะโพธิ์ 5410900464 นางสาวชิตสุดา อุ่นประเสริฐ 5410900570 นาวสาวชุลียา พรหมบุตร 5410900588 นางสาวฐิตา อิทธิรัตน์ชัย 5410900596 นายธีร์ดนัย วงศ์สุริย์ฉาย 5410900766 นายพงศ์วุฒิ บุตรสันเทียะ 5410900855 นายวัชรพงค์ ม่วงสวนขวัญ 5410900995 นางสาววัลย์วิณี อาจวิชัย 5410901011

3 Positive symptoms  Hallucination  Delusion  Disorganized speech  Disorganized behavior Negative symptoms  Alogia  Affective flattening  Avolition  Asociality

4 Positive-like symptoms  Extreme fear  Very aggressive Negative-like symptoms  Separation  Anxiety  Sleeping too much and too long

5 ที่มา : http://www.youtube.com/watch?v=fjaNwXm0MIg

6  สมมติฐานโดปามีน (Dopamine)  สมมติฐานเซโรโทนิน (Serotonin)  สมมติฐานกลูตาเมต (Glutamate)  สมมติฐานกาบา (GABA)  สมมติฐานปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารสื่อประสาท สาเหตุด้านพยาธิสรีรวิทยา (Pathophysiology)

7 จากการชันสูตรสมองของผู้ป่วย พบว่า  ปริมาตรของสมอง (Brain volume) ลดลงแบบสมมาตร  ความหนาแน่นของ neuron, axon และ dendrite ลดลง สาเหตุด้านประสาทพยาธิวิทยา (Neuropathology) สาเหตุเกิดจาก Neuronal degeneration มากกว่าปกติ

8 จากข้อมูลทางสถิติของความเสี่ยงในการเกิดโรคในคน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  พันธุกรรม  สภาพแวดล้อม  เพศและอายุ  การใช้สารต่างๆ

9

10 เป็นสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับ  Locomotion activity  Cognition  Emotion  Positive reinforcement

11 ที่มา :http://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?133813947119882/hsa04728.args

12 เป็นตัวรับชนิด G-protein couple receptor

13  D1 – like family ประกอบด้วย D1, D5 receptor พบได้บน postsynaptic neuron ทำหน้าที่ให้เกิดการหลั่ง DA ที่มา :http://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?133813947119882/hsa04728.args

14  D2 – like family ประกอบด้วย D2, D3, D4 receptor พบได้บน presynaptic neurons ทำหน้าที่เป็น autoreceptor และ พบได้บน postsynaptic neuron ทำหน้าที่กระตุ้นการเกิด การหลั่ง DA ที่มา :http://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway?133813947119882/hsa04728.args

15

16 ที่มา : http://psychopharmacologyinstitute.com/antipsychotics-videos/dopamine-pathways-antipsychotics-pharmacology/ Mesolimbic pathway Mesocortical pathway Nigrostriatal pathway Tuberoinfundibular pathway

17 การกระทำได้รับรางวัล ได้รับบทลงโทษ พึงพอใจ ก้าวร้าว/กลัว

18  Limbic system อารมณ์ การเรียนรู้แบบมีเงื่อนไข NAc A PFC VTA  Rewarding effect แสดงความพึงพอใจ แสดงความกลัว/ก้าวร้าว “ Positive symptoms ” การเพิ่มขึ้นของระดับโดปามีนใน Mesolimbic pathway  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม / การตอบสนอง ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ มากขึ้น  ทำให้สัตว์รู้ว่าสิ่งเร้า คือ รางวัล หรือบทลงโทษ

19  Working memory PFC VTA  Social cognition  Decision making “ Negative symptoms ” การลดลงของระดับโดปามีนใน Mesocortical pathway

20 Pituitary gland H Basal ganglia SN  ควบคุมการเคลื่อนไหว  ควบคุมการหลั่ง Prolactin

21 ปัจจัยจากสารสื่อประสาท  Serotonin  GABA  Glutamate  Amphetamine  Nitric oxide

22 1. ขัดขวางการทำงานของ DAT ในการดูดกลับ DA 2. ขัดขวางการเก็บ DA ใน DA vesicles ภายในเซลล์ 3. ยับยั้งการทำงาน ของเอนไซม์ MAO ในการทำลาย DA

23 1. กระตุ้นการสร้าง cGMP เพื่อเปิด Ca 2+ channel เกิดการหลั่ง DA 2. ยับยั้งการทำงานของ DAT ในการดูดกลับ DA 3. ปฏิกิริยา NO-mediated oxidation ทำให้เกิดการ ทำลาย DA ที่ synaptic cleft

24 VTAPFC DR NAc DR GABAGABAergic neuronDopamineDopaminergic neuron GABA R.

25 Cortex VTANAc GABA R.DR NMDA R. Mesolimbic PW. Dopamine GlutamateGABAGABAergic neuronDopaminergic neuron Glutamatergic neuron

26 Cortex VTAPFC DRNMDA R. Mesocortical PW. Dopamine GlutamateDopaminergic neuron Glutamatergic neuron

27 Receptor สัมพันธ์ต่อการทำงานของ Dopamine ได้แก่  กระตุ้นการหลั่ง DA : 5HT 1A, 5HT 3  ยับยั้งการหลั่ง DA : 5HT 2A, 5HT 2C  ควบคุมระดับ DA ให้ปกติ : 5HT 1B, 5HT 1D ควบคุมการทำงานใน Mesolimbic pathway และ Nigrostriatal pathway

28 Raphe nuclei PFC VTA Limbic DR 1B 1D 1B 1D DR 1D 1B SerotoninDopamineDopaminergic neuronSerotoninergic neuron ควมคุมระดับ DA ให้ปกติ Raphe nuclei PFC VTA Limbic DR 2c3 3 3 Raphe nuclei PFC VTA Limbic DR 2A 2D 2A กระตุ้นการหลั่ง DAยับยั้งการหลั่ง DA

29 Dopamine NO Amphetamine Serotonin Glutamate GABA Dopamine Increased DA level Decreased DA level Mesocortical pathway Mesolimbic pathway

30 1. การวินิจฉัยในสัตว์อาศัยการสังเกตพฤติกรรม 2. การตรวจโดย Positron emission tomography scan (PET scan)

31 ยาต้านอาการโรคจิต (Antipsychotic drug) แบ่งเป็น กลุ่มเก่า (Typical)กลุ่มใหม่ (Atypical) ยับยั้งการทำงาน D 2 receptor Haloperidol, Fluphenazine Extrapyramidal syndromes จากผลของยาใน Nigrostriatal pathway และ Tuberoinfundibular pathway ยับยั้งการทำงาน D 2 receptor และ5-HT 2 receptor Clozapine, Risperidone เกิดผลข้างเคียงน้อย

32


ดาวน์โหลด ppt นางสาวอภิพร เดชเพิ่มสุข 5310901001 นายฐิติวิชญ์ ช้างเทศ 5410900120 นางสาวจิดาภาอัญญะโพธิ์ 5410900464 นางสาวชิตสุดา อุ่นประเสริฐ 5410900570 นาวสาวชุลียา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google