งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Experiment 4 The Reaction Rate of Ethyl Acetate and Hydroxyl ion Laboratory in Physical Chemistry II 01403243.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Experiment 4 The Reaction Rate of Ethyl Acetate and Hydroxyl ion Laboratory in Physical Chemistry II 01403243."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Experiment 4 The Reaction Rate of Ethyl Acetate and Hydroxyl ion Laboratory in Physical Chemistry II 01403243

2 Reaction 2 nd order reaction  Rate

3 Chemicals & Instruments Chemicals  NaOH 0.2 M ปริมาตรที่ใช้รวม ? mL  CH 3 COOC 2 H 5 0.2 M ปริมาตรที่ใช้ รวม ? mL Instruments  Conductometer วิธี Calibrate เครื่อง วิธีวัดค่าที่ต้องการ ( ปริมาณ / หน่วย ) วิธีดูแลรักษาเครื่องมือ  Magnetic Stirrer

4 Experiments อ่านค่า  ของ NaOH เตรียมสารละลายใน flask อ่านค่า  ของสารละลายผสมทุก ๆ 2 นาที หา [NaOH] โดยการไทเทรต #CH 3 COOC 2 H 5 NaOHDI water 150 mL - 225 mL50 mL25 mL 350 mL25 mL

5 Calculation ความสัมพันธ์ระหว่าง x และ   ค่า  ขึ้นกับ [OH - ]  C คือ [OH - ] ทั้งหมดที่ทำปฏิกิริยาได้ (limiting reagent)  x คือ [OH - ] ที่เกิดปฏิกิริยาที่เวลาใด ๆ  a คือ [CH 3 COOC 2 H 5 ] 0  b คือ [OH - ] 0

6 Plotting Graphs หาค่า  0 จากกราฟระหว่าง t และ  หาค่า k 2 ของแต่ละการทดลอง จากกราฟ  ถ้า a = b  ถ้า a > b  ถ้า a < b


ดาวน์โหลด ppt Experiment 4 The Reaction Rate of Ethyl Acetate and Hydroxyl ion Laboratory in Physical Chemistry II 01403243.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google