งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Learning Outcome ด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้กรอบ TQF ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Learning Outcome ด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้กรอบ TQF ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Learning Outcome ด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้กรอบ TQF ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร

3 ศาสตร์กิจการนิสิต (Sciences of Student Affairs) ศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนา “ชีวิตผู้เรียน” ในสถาบัน ศาสตร์แห่งการประสมประสานความรู้ (ปรัชญา การศึกษา จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ)

4 Management System Money Machines Materials ผู้บริหาร นิสิต Globalization Wind of Change มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5 ทิศทางการพัฒนานิสิต เพื่อรองรับสถานการณ์ ปัจจุบันและอนาคต สังคมไทยในวิถีประชาธิปไตย (พลเมืองไทยที่ดี พลโลกที่ดี)

6 จุดเพิ่มเติมคุณลักษณะบัณฑิตในอนาคต ดำรงตนบนความพอเพียง ดำรงตนบนความพอเพียง ความสามารถในการปรับตัว ความสามารถในการปรับตัว พึ่งตนเอง พึ่งตนเอง จิตสาธารณะ จิตสาธารณะ ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง Global View Global View Creative View Creative View

7 นิสิตยุคใหม่ ต้องใช้ความรู้ที่หลากหลายและ ประสบการณ์รอบด้านมากกว่าอดีต ต้องใช้ความรู้ที่หลากหลายและ ประสบการณ์รอบด้านมากกว่าอดีต สมรรถนะในตัวนิสิต คือ ความจำเป็น ที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นใน สมรรถนะในตัวนิสิต คือ ความจำเป็น ที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นใน

8 วิธีคิดเปลี่ยน ตัวตั้งทางความคิด * ลักษณะนิสิต * แนวทางการจัดการศึกษา ตัวตั้งทางความคิด * ลักษณะนิสิต * แนวทางการจัดการศึกษา ผลที่ควรจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา * มองดูที่คะแนนเฉลี่ยสะสม พัฒนาไปสู่ มองดูผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลที่ควรจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา * มองดูที่คะแนนเฉลี่ยสะสม พัฒนาไปสู่ มองดูผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

9 บัณฑิต 2557 ต้องการคุณลักษณะที่สูงกว่าปัจจุบัน ต้องการคุณลักษณะที่สูงกว่าปัจจุบัน เน้น “ความรู้” “สมรรถนะ” ควบคู่ “การมีภูมิคุ้มกันตนเอง” เน้น “ความรู้” “สมรรถนะ” ควบคู่ “การมีภูมิคุ้มกันตนเอง” หลากหลายความสามารถ หลากหลายความสามารถ พร้อมทำงาน พร้อมทำงาน พร้อมทุกสถานการณ์ พร้อมทุกสถานการณ์

10 ประเด็นอนาคต การสร้างคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมืออนาคต ให้มีความรู้ ทักษะที่เพียงพอ ให้มีความรู้ ทักษะที่เพียงพอ ให้มีพลังความคิด ให้มีพลังความคิด ให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยดี ให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยดี ให้มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ให้มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง

11 การศึกษา การศึกษา คือ กระบวนการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนสู่ การมีคุณลักษณะที่มุ่งหวัง. การศึกษา คือ กระบวนการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนสู่ การมีคุณลักษณะที่มุ่งหวัง.

12 The Altimate Aim of Education is Characteristics Building การศึกษา คือ การพัฒนาอุปนิสัย

13 Characteristics ที่มุ่งหวัง Characteristics ที่มุ่งหวัง คุณลักษณะความเป็นนักวิชาชีพ คุณลักษณะที่แสดงความพร้อมในการ เป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

14 การศึกษา สร้าง Turning Point แก่ ผู้เรียน Student Outcome

15 Student Characteristics ( บุคลิกอุปนิสัย ) ความหมาย Student Characteristics ( บุคลิกอุปนิสัย ) ความหมาย ลักษณะบุคลิกของนิสิตที่แสดงออกมา เป็นประจำ / สม่ำเสมอ ลักษณะบุคลิกของนิสิตที่แสดงออกมา เป็นประจำ / สม่ำเสมอ สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ ธรรมชาติ หรือ ความเป็นตัวตนของนิสิตคนนั้น * นิสิตอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ * อาจจะมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีก็ได้ สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะ ธรรมชาติ หรือ ความเป็นตัวตนของนิสิตคนนั้น * นิสิตอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ * อาจจะมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีก็ได้

16 Student Characteristics ( บุคลิกอุปนิสัย ) ตัวอย่าง Student Characteristics ( บุคลิกอุปนิสัย ) ตัวอย่าง ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ ใจกว้าง / ใจแคบ ใจกว้าง / ใจแคบ กล้าหาญ / ขี้ขลาด กล้าหาญ / ขี้ขลาด ขยันบากบั่น / ขี้เกียจ ขยันบากบั่น / ขี้เกียจ ประหยัด / สุรุ่ยสุร่าย ประหยัด / สุรุ่ยสุร่าย

17 Student Characteristics ( บุคลิกอุปนิสัย ) ตัวอย่าง Student Characteristics ( บุคลิกอุปนิสัย ) ตัวอย่าง มีจิตอาสา มีจิตอาสา รักสันติวิธี รักสันติวิธี มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม เคารพในสิทธิมนุษยชน เคารพในสิทธิมนุษยชน สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดการภาวะอารมณ์ จัดการภาวะอารมณ์ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

18 Character is Destiny (บุคลิกอุปนิสัย คือ ชะตากรรม) ตัวตัดสินความเป็นไปของชีวิต ประสบความสำเร็จ / ล้มเหลว

19 ตัวอย่าง Characteristics ความเป็นบัณฑิตตามแนวศึกษิต Educated Man - ประพฤติดี - วาจาดี Educated Man - ประพฤติดี - วาจาดี - คิดตรึกตรองดี - คิดตรึกตรองดี - ภาษาดี - ภาษาดี - รสนิยมดี - รสนิยมดี - ความรู้ดี - ความรู้ดี

20 งานกิจการนิสิตยุคใหม่ มุ่งเน้นพัฒนานิสิต

21 พัฒนานิสิต = ทำให้นิสิตเกิดพัฒนาการ พัฒนาการรอบด้านของความเป็นมนุษย์ - พัฒนาการทางการเรียนรู้ - พัฒนาการทางความคิด - พัฒนาการทางสติปัญญา - พัฒนาการทางอารมณ์ - พัฒนาการทางบุคลิกภาพ - พัฒนาการทางจิตสำนึกรับผิดชอบ - พัฒนาการทางสังคม พัฒนาการรอบด้านของความเป็นมนุษย์ - พัฒนาการทางการเรียนรู้ - พัฒนาการทางความคิด - พัฒนาการทางสติปัญญา - พัฒนาการทางอารมณ์ - พัฒนาการทางบุคลิกภาพ - พัฒนาการทางจิตสำนึกรับผิดชอบ - พัฒนาการทางสังคม

22 การศึกษายุคใหม่ มุ่งผลสัมฤทธิที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน ที่สามารถวัดได้ มุ่งผลสัมฤทธิที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน ที่สามารถวัดได้ สถาบันการศึกษาต้องชี้ให้เห็นได้ เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน สถาบันการศึกษาต้องชี้ให้เห็นได้ เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน กิจการนักศึกษา เป็นกลไกหนึ่งของ สถาบันในการพัฒนาสมรรถนะของ ผู้เรียน กิจการนักศึกษา เป็นกลไกหนึ่งของ สถาบันในการพัฒนาสมรรถนะของ ผู้เรียน

23 สรุป สรุป Characteristics คือ ลักษณะอุปนิสัย Characteristics คือ ลักษณะอุปนิสัย Characteristics Building คือ การ พัฒนาลักษณะอุปนิสัยที่พึงประสงค์ Characteristics Building คือ การ พัฒนาลักษณะอุปนิสัยที่พึงประสงค์ Characteristics ที่ต้องการให้เกิดขึ้น คือ อะไร (ต้องคิดให้เป็น Character) Characteristics ที่ต้องการให้เกิดขึ้น คือ อะไร (ต้องคิดให้เป็น Character)

24 แนวคิดการเสริมสร้าง คุณลักษณะความเป็นบัณฑิต Input Process Output นิสิต กำหนดองค์ประกอบความเป็น บัณฑิต และ Character ที่มุ่งหวัง สร้าง กระบวนการเรียนรู้ เพื่อการ พัฒนาผ่าน * กระบวนการเรียนการสอน * กิจกรรมเสริมหลักสูตร * กิจกรรมนักศึกษา * การเรียนรู้ผ่านสื่อ * ซึมซับ Role Model อาจารย์ * ซึมซับ Role Model สถาบัน * กระบวนการสร้างแรงจูงใจ นิสัยฝังลึก (TQF + 3 D + อัตลักษณ์ สถาบัน แสดงออกให้เห็น ทางท่าทางและ พฤติกรรม

25 อดีตที่ผ่านมา ผลวิจัยพบว่า คุณภาพบัณฑิตในภาพรวมลดลง มีความแตกต่างด้านคุณภาพบัณฑิต ระหว่างสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ เน้นคุณภาพ ทางด้านวิชาการ สถานประกอบการเรียกร้องการสร้างบัณฑิต ที่มีคุณภาพ

26 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ Thailand Qualification Framework in Higher Education (TQF) 2 กรกฏาคม 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ

27 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา Thailand Qualification Framework for Higher Education กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome) ของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาทุกระดับ กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome) ของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาทุกระดับ ประกันมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต ของ สถาบันอุดมศึกษา ประกันมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต ของ สถาบันอุดมศึกษา เป็นกรอบอ้างอิงในการประกันคุณภาพการศึกษา ( การตรวจสอบมาตรฐานคุณวุฒิ ) เป็นกรอบอ้างอิงในการประกันคุณภาพการศึกษา ( การตรวจสอบมาตรฐานคุณวุฒิ ) เป็นกรอบเพื่อการเทียบเคียง เทียบโอนนักศึกษา ระหว่างสถาบัน เป็นกรอบเพื่อการเทียบเคียง เทียบโอนนักศึกษา ระหว่างสถาบัน

28 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความรู้ ทักษะเชาวน์ปัญญา ทักษะเชาวน์ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร ข้อกำหนดเกี่ยวกับความคาดหวังที่จะให้ บัณฑิตได้เรียนรู้และสามารถทำได้หลัง สำเร็จการศึกษาแล้ว

29 Learning Outcome คุณธรรม จริยธรรม (Ethical and Moral Development) การพัฒนาลักษณะนิสัย * ประพฤติดี * มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม * ปรับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสมท่ามกลาง ความขัดแย้งทางค่านิยม * มีหลักคิดเชิงคุณธรรม ( ทั้งส่วนตัวและสังคม ) การพัฒนาลักษณะนิสัย * ประพฤติดี * มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม * ปรับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสมท่ามกลาง ความขัดแย้งทางค่านิยม * มีหลักคิดเชิงคุณธรรม ( ทั้งส่วนตัวและสังคม )

30 Learning Outcome ความรู้ (Knowledge) * ความรู้บนพื้นฐานข้อเท็จจริง * นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริง * เข้าใจหลักการ แนวคิด ทฤษฏี

31 Learning Outcome ทักษะเชาวน์ปัญญา (Cognitive Skill) * การมีทักษะการคิด * สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ * สามารถประยุกต์ความรู้ แนวคิด หลักการ ทฤษฏี เพื่อใช้คิดเพื่อ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

32 Learning Outcome ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ (Interpersonal Skill and Responsibility) * การสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น * สามารถทำงานเป็นทีม * มีความสามารถใช้ภาวะผู้นำ * รู้จักวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้ ของตน

33 Learning Outcome ทักษะวิเคราะห์และการสื่อสาร (Analytical & Communication Skill) * สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( การพูดและการเขียน ) * สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ * สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์และสถิติ

34 วิเคราะห์แนวคิด TQF Thailand Qualification Framework of Higher Education

35 Concept การพัฒนานิสิต ตามกรอบ TQF จปฐ. (ความจำเป็นพื้นฐาน) ของคุณลักษณะความเป็นบัณฑิต ที่บัณฑิตทุกสาขาต้องมี จปฐ. (ความจำเป็นพื้นฐาน) ของคุณลักษณะความเป็นบัณฑิต ที่บัณฑิตทุกสาขาต้องมี

36 Concept การพัฒนานิสิต ตามกรอบ TQF มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม (Wholistic View) คิดแบบองค์รวม ดำเนินงานแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม (Wholistic View) คิดแบบองค์รวม ดำเนินงานแบบบูรณาการ

37 Concept การพัฒนานิสิต ตามกรอบ TQF มุ่งเน้นกรอบทิศทางการพัฒนานิสิต มุ่งเน้นกรอบทิศทางการพัฒนานิสิต มุ่งกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นกับบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษา มุ่งกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นกับบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษา

38 Concept การพัฒนานิสิต ตามกรอบ TQF มุ่งเน้นการดำเนินงานแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการดำเนินงานแบบบูรณาการ

39 แนวคิดการพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร หลักสูตร การเรียนการสอน การเรียนการสอน อาจารย์ อาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร สภาพแวดล้อมสถาบัน สภาพแวดล้อมสถาบัน หน่วยสนับสนุนการเรียนรู้ หน่วยสนับสนุนการเรียนรู้ กองกิจการนิสิต กองกิจการนิสิต บัณฑิตที่พึงประสงค์ บัณฑิตที่พึงประสงค์ Learning Outcome ขั้นต่ำที่มุ่งหวัง Learning Outcome ขั้นต่ำที่มุ่งหวัง

40 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความรู้ ทักษะเชาวน์ปัญญา ทักษะเชาวน์ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร หลักสูตร + การเรียนการสอน + กิจการนิสิต Learning Outcome ของนิสิต

41 มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบ TQF ผลลัพธ์การแสดงออกขั้นต่ำของนิสิต เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นบัณฑิต 5 ด้าน (Learning Outcome)

42 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความรู้ ทักษะเชาวน์ปัญญา ทักษะเชาวน์ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร หลักสูตร + การเรียนการสอน + กิจการนิสิต Learning Outcome ของนิสิต

43 สถานการณ์เปลี่ยนไป กิจการนิสิตต้องเปลี่ยนตาม

44 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความรู้ ทักษะเชาวน์ปัญญา ทักษะเชาวน์ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร กิจการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา + วินัยนักศึกษา + บริการ + กิจกรรมเสริมหลักสูตร Learning Outcome ของนิสิต

45 แนวคิดการเสริมสร้าง Student Characteristics กรอบ TQF Learning Outcome คุณธรรม ความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สื่อสาร อะไร คือ Character ที่มุ่งหวัง

46 แนวคิดการพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ TQF + 3 D + KASETSART CHARACTER TQF + 3 D + KASETSART CHARACTER

47 คุณลักษณะบัณฑิต มก. คุณธรรม - มีวินัยในตนเอง - ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ - ซื่อสัตย์สุจริต - การหลีกหนีอบายมุข - สำนึกเพื่อส่วนรวมและสังคม คุณธรรม - มีวินัยในตนเอง - ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ - ซื่อสัตย์สุจริต - การหลีกหนีอบายมุข - สำนึกเพื่อส่วนรวมและสังคม ความรู้ - ประยุกต์ความรู้เป็น - รู้เท่าทันความเคลื่อนไหว ความรู้ - ประยุกต์ความรู้เป็น - รู้เท่าทันความเคลื่อนไหว เจตคติ - พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง - ศรัทธาในวิถีประชาธิปไตย - ยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เคารพศักดิศรีความเป็นมนุษย์ - พึ่งตนเอง เจตคติ - พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง - ศรัทธาในวิถีประชาธิปไตย - ยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - เคารพศักดิศรีความเป็นมนุษย์ - พึ่งตนเอง

48 คุณลักษณะบัณฑิต มก. ทักษะเชาวน์ปัญญา - ทักษะการแสวงหาความรู้ - ทักษะการเรียนรู้ ทักษะเชาวน์ปัญญา - ทักษะการแสวงหาความรู้ - ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - การแสดงออกที่เหมาะสม ( มนุษยสัมพันธ์ ภาวะ อารมณ์ สัมมาคารวะ กาลเทศะ ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - การแสดงออกที่เหมาะสม ( มนุษยสัมพันธ์ ภาวะ อารมณ์ สัมมาคารวะ กาลเทศะ ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร - การสื่อข้อความ ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร - การสื่อข้อความ สุขภาพ - สุขภาพกายที่ดี - สุขภาพจิตที่ดี สุขภาพ - สุขภาพกายที่ดี - สุขภาพจิตที่ดี

49 องค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิต มก. เปรียบเทียบกับ กรอบ TQF ของ สกอ. คุณธรรม คุณธรรม ความรู้ ความรู้ ทักษะเชาวน์ปัญญา ทักษะเชาวน์ปัญญา ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร เจตคติ เจตคติ สุขภาพ สุขภาพ

50 Nine Character of KU Students K (keep on learning) ใฝ่เรียนรู้ K (keep on learning) ใฝ่เรียนรู้ A (Adapability) สามารถปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ A (Adapability) สามารถปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ S (Sufficiency) ดำรงตนบนความพอเพียง S (Sufficiency) ดำรงตนบนความพอเพียง E (Emotional) มีความสามารถจัดการภาวะอารมณ์ E (Emotional) มีความสามารถจัดการภาวะอารมณ์ T (Teamwork) สามารถทำงานเป็นทีม T (Teamwork) สามารถทำงานเป็นทีม S (Smart) บุคลิกภาพดูดี S (Smart) บุคลิกภาพดูดี A (Active) มีความคล่องตัว A (Active) มีความคล่องตัว R (Responsible) มีความรับผิดชอบต่อสังคม R (Responsible) มีความรับผิดชอบต่อสังคม T (Traditional) เป็นคนรักษ์วัฒนธรรมของชาติ T (Traditional) เป็นคนรักษ์วัฒนธรรมของชาติ

51 Learning Outcome คือ อะไร Outcome = ผลที่เกิดขึ้น / ผลลัพธ์ Outcome = ผลที่เกิดขึ้น / ผลลัพธ์ Learning = การเรียนรู้ Learning = การเรียนรู้ Learning Outcome = ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ = การแสดงออกให้เห็นทางด้านพฤติกรรม ทัศนคติ จิตสำนึก หรือการมีทักษะปฏิบัติ ของนิสิต Learning Outcome = ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ = การแสดงออกให้เห็นทางด้านพฤติกรรม ทัศนคติ จิตสำนึก หรือการมีทักษะปฏิบัติ ของนิสิต

52 Learning Outcome คือ อะไร ข้อความ / ประเด็นความมุ่งหวัง - มุ่งพรรณนาผลที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน - มุ่งเน้นสัมฤทธิผลที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ข้อความ / ประเด็นความมุ่งหวัง - มุ่งพรรณนาผลที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน - มุ่งเน้นสัมฤทธิผลที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียน

53 Learning Outcome ลักษณะผลลัพธ์การเรียนรู้ ข้อความเข้าใจง่าย ชัดเจน ข้อความเข้าใจง่าย ชัดเจน ระบุสิ่งซึ่งนักศึกษาถูกมุ่งหวังให้สามารถ แสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม ระบุสิ่งซึ่งนักศึกษาถูกมุ่งหวังให้สามารถ แสดงออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม สิ่งซึ่งมุ่งหวังสามารถวัดได้ สิ่งซึ่งมุ่งหวังสามารถวัดได้

54 การระบุ Learning Outcome แสดงออกซึ่งความเข้าใจ แสดงออกซึ่งความเข้าใจ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่มุ่งหวัง แสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่มุ่งหวัง แสดงออกซึ่งการมีทักษะ แสดงออกซึ่งการมีทักษะ เกิดทัศนคติ ความตระหนัก เกิดทัศนคติ ความตระหนัก ทำได้-ทำเป็น / ปฏิบัติได้-ปฏิบัติเป็น ทำได้-ทำเป็น / ปฏิบัติได้-ปฏิบัติเป็น ได้คิด ฉุกคิด ย้อนคิด ได้คิด ฉุกคิด ย้อนคิด มองเห็นลู่ทาง มองเห็นลู่ทาง

55 บัณฑิตยุคใหม่ กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องแสดงออกมา ทำอะไรเป็นบ้าง ทำอะไรได้บ้าง ( ทักษะ ) ทำอะไรเป็นบ้าง ทำอะไรได้บ้าง ( ทักษะ ) ลักษณะนิสัยอะไรบ้าง ที่ต้องแสดงให้เห็น ( วินัยนักศึกษา ) ลักษณะนิสัยอะไรบ้าง ที่ต้องแสดงให้เห็น ( วินัยนักศึกษา ) พฤติกรรมจริยธรรมอะไรที่ต้องแสดงออกมา ( คุณธรรม ) พฤติกรรมจริยธรรมอะไรที่ต้องแสดงออกมา ( คุณธรรม ) บุคลิกลักษณะอะไรที่ต้องแสดงออกมา ( บุคลิกภาพ ) บุคลิกลักษณะอะไรที่ต้องแสดงออกมา ( บุคลิกภาพ )

56 ระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ Learning Outcome Level ระดับชาติ (สกอ.) ระดับชาติ (สกอ.) ระดับ มหาวิทยาลัย ระดับ มหาวิทยาลัย ระดับ หน่วยงาน ระดับ หน่วยงาน ระดับ กิจกรรม / โครงการ ระดับ กิจกรรม / โครงการ

57 Learning Outcome ระดับชาติ ผลลัพธ์ของอุดมศึกษาไทยในภาพรวม ควรสร้างบัณฑิตไทยให้มีสมรรถนะอย่างไร คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความรู้ ทักษะเชาวน์ปัญญา ทักษะเชาวน์ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร

58 Learning Outcome ระดับสถาบัน ผลลัพธ์ของสถาบันในภาพรวม ควรสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะอย่างไร โจทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - การดำเนินภารกิจการผลิตบัณฑิต ของสถาบันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ การเรียนรู้แก่นิสิตอย่างไร โจทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - การดำเนินภารกิจการผลิตบัณฑิต ของสถาบันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ การเรียนรู้แก่นิสิตอย่างไร

59 Learning Outcome มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Learning Outcome มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณธรรม คุณธรรม ความรู้ ความรู้ ทักษะเชาวน์ปัญญา ทักษะเชาวน์ปัญญา ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร เจตคติ เจตคติ สุขภาพ สุขภาพ

60 Learning Outcome ระดับหน่วยงาน ผลลัพธ์ของหน่วยงานในภาพรวม ควรสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะอย่างไร โจทย์กองกิจการนิสิต - การดำเนินภารกิจของกองกิจการนิสิต จะก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้แก่นิสิต อย่างไร โจทย์กองกิจการนิสิต - การดำเนินภารกิจของกองกิจการนิสิต จะก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้แก่นิสิต อย่างไร

61 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต คุณธรรม จริยธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความรู้ ทักษะเชาวน์ปัญญา ทักษะเชาวน์ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร สุขภาพ สุขภาพ เจตคติ เจตคติ กิจการนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ กิจกรรมนิสิต + บริการ + แนะแนว + พัฒนานิสิต Learning Outcome ของนิสิต

62 Learning Outcome ระดับหน่วยงานย่อย ผลลัพธ์ของหน่วยงานในภาพรวม ควรสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะอย่างไร โจทย์หน่วยงานย่อยกองกิจการนิสิต - การดำเนินภารกิจของหน่วยงานย่อย กองกิจการนิสิต จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ การเรียนรู้แก่นิสิตอย่างไร โจทย์หน่วยงานย่อยกองกิจการนิสิต - การดำเนินภารกิจของหน่วยงานย่อย กองกิจการนิสิต จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ การเรียนรู้แก่นิสิตอย่างไร

63 Learning Outcome ระดับหน่วยงานย่อย ผลลัพธ์ของงานกิจกรรมนิสิต ควรสร้างนิสิตให้มีสมรรถนะอย่างไร โจทย์งานกิจกรรมนิสิต - การดำเนินภารกิจของงานกิจกรรมนิสิต - จะก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้แก่นิสิต ของมหาวิทยาลัยอย่างไร

64 วิธีคิดกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรม นักศึกษา Learning Outcome * คุณธรรม * ความรู้ * ทักษะเชาวน์ปัญญา * ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล * ทักษะการสื่อสาร

65 Learning Outcome กิจกรรมนักศึกษา : ผลลัพธ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นแก่นักศึกษา (Minimum Requirement) วิเคราะห์ตนเองเป็น วิเคราะห์ตนเองเป็น สมรรถนะในตนเองเพิ่มขึ้น - ความสามารถในการคิด สมรรถนะในตนเองเพิ่มขึ้น - ความสามารถในการคิด - ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น * มนุษยสัมพันธ์ * การสื่อสาร * การทำงานเป็นทีม - ความสามารถในการบริหารเวลา - ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น * มนุษยสัมพันธ์ * การสื่อสาร * การทำงานเป็นทีม - ความสามารถในการบริหารเวลา เขียนโครงการเป็น / บริหารโครงการเป็น เขียนโครงการเป็น / บริหารโครงการเป็น เกิดจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม เกิดจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม

66 Learning Outcome ระดับโครงการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ของหน่วยงานในภาพรวม ควรสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะอย่างไร โจทย์ - การดำเนินโครงการ / กิจกรรม จะก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ แก่นิสิตอย่างไร โจทย์ - การดำเนินโครงการ / กิจกรรม จะก่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ แก่นิสิตอย่างไร

67 การดำเนินงานตามกรอบ TQF “คิดให้ครบ จนจบเรื่อง” Learning Outcome ที่พึงเกิดขึ้นแก่นิสิต Learning Outcome ที่พึงเกิดขึ้นแก่นิสิต จะ Design กลไกพัฒนานักศึกษาอย่างไร จะ Design กลไกพัฒนานักศึกษาอย่างไร จะจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิด Learning Outcome ได้อย่างไร จะจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิด Learning Outcome ได้อย่างไร แนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ทำอย่างไร แนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ทำอย่างไร ระบบการดำเนินงานควรเป็นอย่างไร ระบบการดำเนินงานควรเป็นอย่างไร บทบาทบุคลากรพัฒนานิสิตควรเป็นอย่างไร บทบาทบุคลากรพัฒนานิสิตควรเป็นอย่างไร จะพัฒนาอะไรในตัวบุคลากรพัฒนานิสิต จะพัฒนาอะไรในตัวบุคลากรพัฒนานิสิต

68 Image กิจการนักศึกษาที่เปลี่ยนไป กิจการนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจการนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจการนักศึกษา เพื่อ นักศึกษาทุกคนในสถาบัน กิจการนักศึกษา เพื่อ นักศึกษาทุกคนในสถาบัน กิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา กิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา กิจการนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กิจการนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กิจการนักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง Learning Outcome ของนักศึกษา กิจการนักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง Learning Outcome ของนักศึกษา

69 สรุปวิธีคิด – วิธีทำงาน ด้านกิจการนักศึกษา เน้นนักศึกษาเป็นเป้าหมาย (Student Center) เน้นนักศึกษาเป็นเป้าหมาย (Student Center) ใช้วิธีคิดแบบ End – Mean (คิดเป้าหมาย – หาวิธีการสู่เป้าหมาย) ใช้วิธีคิดแบบ End – Mean (คิดเป้าหมาย – หาวิธีการสู่เป้าหมาย) คิดพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ดำเนินงาน อย่างบูรณาการ (Wholistic View – Integrated Work) คิดพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ดำเนินงาน อย่างบูรณาการ (Wholistic View – Integrated Work) คิดอย่างเป็นรูปธรรม วัดได้ ประเมินได้ Measurable คิดอย่างเป็นรูปธรรม วัดได้ ประเมินได้ Measurable

70 The End


ดาวน์โหลด ppt Learning Outcome ด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้กรอบ TQF ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google