งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ  ลักษณะโครงการที่สามารถเข้าร่วมได้  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการและสนับสนุน  ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 2 เนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ  ลักษณะโครงการที่สามารถเข้าร่วมได้  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการและสนับสนุน  ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 2 เนื้อหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ  ลักษณะโครงการที่สามารถเข้าร่วมได้  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการและสนับสนุน  ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 2 เนื้อหา

3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือ กลุ่มสหกรณ์ ซึ่งมีการจด ทะเบียนเป็นนิติบุคคล กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กลุ่มผู้สนใจ อาทิเช่น อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส. พน.) เครือข่ายภาคประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นิคม สร้างตนเอง หรือพื้นที่พิเศษที่ได้รับผลกระทบจากการ พัฒนาพลังงาน โดยจะต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ ชุมชน หรือ นิติบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง 3 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

4 ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีพื้นที่โครงการที่มีแหล่ง ทรัพยากรพลังงานทดแทนภายในชุมชนเพียงพอ สำหรับการดำเนินโครงการในระยะยาว สามารถจัดหา ทรัพยากรได้โดยง่าย ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความพร้อมในด้านการลงทุน สามารถแสวงหาแหล่งทุนอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุน นอกเหนือจากเงินสนับสนุนจากกองทุนฯได้ 4 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

5 ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ เมื่อโครงการดำเนินการก่อสร้างและทดสอบเดินระบบ ผลิตพลังงานทดแทนแล้วเสร็จจะต้องสามารถเป็น แหล่งเรียนรู้ดูงานให้แก่ผู้สนใจหรือชุมชนอื่นๆได้ 5 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

6 เป็น “โครงการที่สามารถผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทน ได้” โดยมีแหล่งพลังงานทดแทนภายในชุมชนของตนเอง คือ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และน้ำ ไม่จำกัดรูปแบบของระบบหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนรูปพลังงาน และ จะต้องสามารถเปลี่ยนรูปพลังงานทดแทนมาให้อยู่ในรูป พลังงานเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้แก่ พลังงานความร้อนหรือพลังงาน ไฟฟ้าได้ ลักษณะโครงการที่สามารถเข้าร่วมได้ 6

7 พลังงานทดแทน แสงอาทิตย์ ไฟฟ้าความร้อน ลม ไฟฟ้า ชีวมวล ไฟฟ้าความร้อน ก๊าซชีวภาพ ไฟฟ้าความร้อน ขยะ ก๊าซชีวภาพไฟฟ้าความร้อน น้ำ ไฟฟ้า 7

8 เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะต้องสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายให้แก่ชุมชน โดยจะต้องมีการบริหารการ จัดการรายได้ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชน ลักษณะโครงการที่สามารถเข้าร่วมได้ 8

9 9 วิสาหกิจชุมชน ก. (ข้อมูลสมมุติ) ข้อมูลทั่วไป o มีครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ประมาณ 50 ครัวเรือน o มูลวัวทำให้เกิดปัญหามลภาวะทางกลิ่น + แมลงวันรบกวน การแก้ไข o นำมูลวัวไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ o ต่อท่อก๊าซชีวภาพจ่ายให้กับครัวเรือนทั้ง 50 ครัวเรือนภายในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ตัวอย่างโครงการ 1 : การผลิตก๊าซชีวภาพใช้ทดแทน LPG

10 10 วิสาหกิจชุมชน ก. รับงินค่า ก๊าซชีวภาพ ผลิตก๊าซชีวภาพ จ่ายเงินค่า มูลสัตว์ เกษตกรผู้เลี้ยงวัวมีรายได้ จากการขายมูลสัตว์ และ เงินปันผล ตัวอย่างโครงการ 1 : การผลิตก๊าซชีวภาพใช้ทดแทน LPG ชุมชนใกล้เคียงซื้อก๊าซ ชีวภาพมาใช้ทดแทน LPG จ่ายก๊าซ ชีวภาพให้ เกษตรกรใช้ ทดแทน LPG ค่าดูแล + บำรุงรักษา

11 11 การบริหารจัดการ o รายรับ => รับเงินค่าก๊าซชีวภาพจากเกษตรผู้เลี้ยงวัว => รับเงินค่าก๊าซชีวภาพจากชุมชนใกล้เคียง o รายจ่าย => จ่ายเงินค่าซื้อมูลสัตว์จากเกษตรผู้เลี้ยงวัว 50 ครัวเรือน => จ่ายเงินค่าจ้างคนงานดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพ => จ่ายเงินค่าบำรุงรักษาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ o กำไรต่อปี => เงินปันผลภายให้กับสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ตัวอย่างโครงการ 1 : การผลิตก๊าซชีวภาพใช้ทดแทน LPG

12 12 วิสาหกิจชุมชน ข. (ข้อมูลสมมุติ) o เกษตรกรปลูกพืชพลังงาน เช่น หญ้าเนเปียร์ เป็นต้น o นำพืชพลังงานที่เก็บเกี่ยวได้มาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อปั่นไฟส่งขาย ให้กับการไฟฟ้า o ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่ออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ขายให้เกษตรต่อไป ตัวอย่างโครงการ 2 :การผลิตก๊าซชีวภาพใช้ทดแทนไฟฟ้า วิสาหกิจชุมชน ข. รับซื้อพืช พลังงานจาก เกษตรกร ขายไฟให้ การไฟฟ้า ผลิตก๊าซชีวภาพ ขายปุ๋ยให้ เกษตรกร

13 13 การบริหารจัดการ o รายรับ => รับเงินค่าขายไฟจากการไฟฟ้า => รับเงินค่าปุ๋ยอินทรีย์จากเกษตรกร o รายจ่าย => จ่ายเงินค่าพืชพลังงานให้เกษตรกร => จ่ายเงินค่าจ้างคนงานดูแลระบบผลิตก๊าซชีวภาพ => จ่ายเงินค่าบำรุงรักษาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ o กำไรต่อปี => เงินปันผลภายให้กับสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ตัวอย่างโครงการ 2 :การผลิตก๊าซชีวภาพใช้ทดแทนไฟฟ้า

14 14 วิสาหกิจชุมชน ค. (ข้อมูลสมมุติ) o มีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ เศษไม้ ซังข้าวโพด ฯลฯ o นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิต กระแสไฟฟ้า o ไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่งขายให้กับการไฟฟ้า ตัวอย่างโครงการ 3 : การผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล วิสาหกิจชุมชน ค. รับซื้อชีวมวล จากเกษตรกร ขายไฟให้ การไฟฟ้า

15 15 การบริหารจัดการ o รายรับ => รับเงินค่าขายไฟจากการไฟฟ้า o รายจ่าย => จ่ายเงินค่าเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับเกษตรกร => จ่ายเงินค่าจ้างคนงานดูแลระบบไฟฟ้าจากชีวมวล => จ่ายเงินค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจากชีวมวล o กำไรต่อปี => เงินปันผลภายให้กับสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ตัวอย่างโครงการ 3 : การผลิตกระแสไฟฟ้าจากชีวมวล

16 16 วิสาหกิจชุมชน ง. (ข้อมูลสมมุติ) o มีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ เศษไม้ ซังข้าวโพด ฯลฯ o นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง o เชื้อเพลิงอัดแท่งที่ผลิตได้ขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณ ใกล้เคียงเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตภายใน โรงงานต่อไป o ษ ตัวอย่างโครงการ 4 : การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากชีวมวล วิสาหกิจชุมชน ง. รับซื้อชีวมวล จากเกษตรกร ผลิตเชื้อเพลิง อัดแท่งส่ง โรงงาน

17 17 การบริหารจัดการ o รายรับ => รับเงินค่าขายเชื้อเพลิงอัดแท่งจากโรงงานต่างๆ o รายจ่าย => จ่ายเงินค่าเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับเกษตรกร => จ่ายเงินค่าจ้างคนงานดูแลระบบผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง => จ่ายเงินค่าบำรุงรักษา ระบบผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง o กำไรต่อปี => เงินปันผลภายให้กับสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน ตัวอย่างโครงการ 4 : การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากชีวมวล

18 18 ตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนด้านพลังงานทดแทน 1 วิสาหกิจชุมชนแม่คำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  เป็นพื้นที่ป่าชุมชนต้นน้ำ  ได้รับการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน  เดิมไม่มีระบบไฟฟ้าใช้ในชุมชน แต่ปัจจุบันมีไฟฟ้าเข้าบางส่วน  มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำเพื่อใช้ในชุมชน

19 19 ตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนด้านพลังงานทดแทน 2 วิสาหกิจชุมชนบ้านผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง  มีเครือยข่ายวิสาหกิจชุมชนย่อยๆ 15 วิสาหกิจร่วมกัน  มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง => หน่วยอำนวยการบริหารจัดการ  วิสาหกิจชุมชนผาปัง => เชื่อมโยงเครือข่ายทั้ง 15 วิสาหกิจ  คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนผาปัง => กำกับทิศทางการพัฒนา เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้งระบบ

20 20 ตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนด้านพลังงานทดแทน 2 วิสาหกิจชุมชนบ้านผาปัง อ.แม่พริก จ.ลำปาง  ปลูกไผ่เพื่อนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ไผ่ ตะเกียบ ไม้จิ้มฟัน ไม้เสียบ ไม้ก้านธูป นำมาฆ่าเชื้อโดย ระบบอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ ตะเกียบส่งขาย Hot Pot และวิสาหกิจครัวชุมชน ข้อไผ่ + ขี้เลื่อย ถ่านอัดแท่ง เศษตะเกียบ เชื้อเพลิงผลิต Gasificationไฟฟ้า

21 21 ตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนด้านพลังงานทดแทน 3 วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่ป่าคา อ.ป่าซาง จ.ลำพูน  ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว  การทดลองปลูกพืชพลังงานชนิดทานตะวัน ตั้งเป้าเพื่อผลิตไบโอ ดีเซลออกมาใช้  ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำบาดาลเก็บไว้ในถัง เก็บ ก่อนส่งเข้าเครื่องผลิตน้ำ และน้ำในขั้นตอนสุดท้ายจะถูกนำมา ขายผ่านตู้ขายแบบหยอดเหรียญในชุมชน  นำพลังงานชีวมวล หรือพลังงานจากของเหลือในอุตสาหกรรมและ ชุมชน มาใช้จ่ายความร้อนให้แก่เครื่องอบลำไยแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม มูลวัว ก๊าซชีวภาพ (40 ลบ.ม. ต่อวัน) LPG/ก๊าซหุง ต้ม 18 กก. กระแสไฟฟ้า ปั๊มน้ำประชา หมู่บ้าน 4-5 ชม.

22 หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 22 100 คะแนน การประเมินทางด้านเทคนิค 35 คะแนน เทคโนโลยีที่เลือกใช้ ในโครงการ 15 คะแนน ศักยภาพพลังงาน 20 คะแนน การประเมินทางด้าน ศักยภาพการลงทุน 65 คะแนน แหล่งเงินทุน 30 คะแนน ด้านเศรษฐศาสตร์ 35 คะแนน

23 การประเมินทางด้านเทคนิค 23 การประเมินทาง ด้านเทคนิค 35 คะแนน เทคโนโลยีที่เลือกใช้ ในโครงการ 15 คะแนน ศักยภาพพลังงาน 20 คะแนน

24 เทคโนโลยีที่เลือกใช้ในโครงการ (15 คะแนน) จะพิจารณาจาก ร้อยละของ มูลค่าอุปกรณ์ที่ สามารถผลิตได้ในประเทศไทย ต่อ มูลค่าอุปกรณ์ ทั้งหมด 24 80%

25 เทคโนโลยีที่เลือกใช้ในโครงการ (15 คะแนน) ตัวอย่าง เช่น เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 25 อุปกรณ์แหล่งผลิตมูลค่า (บาท) คอนกรีตผสมเสร็จ ไทย 44,000 เหล็กกล่อง ไทย 1,000 ท่อเหล็ก ไทย 5,725 เหล็กแบน ไทย 3,500 ประตูเครื่องอบ ไทย 3,000 ชั้นวางผลิตภัณฑ์ ไทย 36,500 พัดลมระบายอากาศขนาดเล็ก ไทย 3,465 พัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไทย 7,600 แผ่นโพลีคาร์บอเนต ต่างประเทศ 24,500 รวม129,290 เทคโนโลยีนี้ ใช้อุปกรณ์จากไทยทั้งหมด 104,790 บาท คิดเป็น 81% ได้ 15 คะแนน

26 การประเมินทางด้านเทคนิค 26 การประเมินทาง ด้านเทคนิค 35 คะแนน เทคโนโลยีที่เลือกใช้ ในโครงการ 15 คะแนน ศักยภาพพลังงาน 20 คะแนน

27 ศักยภาพพลังงาน (20 คะแนน) จะพิจารณาจาก ร้อยละของ ปริมาณของวัตถุดิบที่มี ในพื้นที่ ต่อ ขนาดของระบบที่ต้องการขอรับเงิน สนับสนุน 27 0%40%60%80%100%

28 ศักยภาพพลังงาน (20 คะแนน) ตัวอย่างการคำนวณ 1 เชื้อเพลิงชีวมวล(กรณีใช้เป็นความร้อน) ปริมาณ 10,000 กิโลกรัมต่อปี ค่า ความร้อน 10 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ประสิทธิภาพการเผาไหม้ 70% ในหนึ่งวัน ระบบทำงาน 8 ชั่วโมงและเดินระบบทุกวัน ขนาดสูงสุดที่โครงการสามารถติดตั้งได้ คือ 28 กำลังการผลิต = ปริมาณต่อปี x ค่าความร้อน x ประสิทธิภาพการเผาไหม้ 3.6 x จำนวนวันเดินระบบในหนึ่งปี x จำนวนชั่วโมงเดินระบบต่อวัน กำลังการผลิต = 10,000 x 10 x 0.7 = 6.6 กิโลวัตต์ 3.6 x 365 x 8 ถ้าเสนอระบบขนาด 6 กิโลวัตต์ ศักยภาพพลังงานคือ 110% ได้รับ 20 คะแนน ถ้าเสนอระบบขนาด 10 กิโลวัตต์ (นำชีวมวลมาจากพื้นที่อื่นเพิ่มเติม) ศักยภาพพลังงานคือ 66% ได้รับ 10 คะแนน

29 ศักยภาพพลังงาน (20 คะแนน) ตัวอย่างการคำนวณ 2 ชุมชนเลี้ยงวัว จำนวน 60 ตัว ซึ่งมูลวัวรวมทั้งหมดสามารถนำมาผลิต ก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน 29 ถ้าเสนอระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร/วัน ศักยภาพพลังงานคือ 80% ได้รับ 15 คะแนน ถ้าเสนอระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร/วัน ศักยภาพพลังงานคือ 100 % ได้รับ 20 คะแนน

30 การประเมินทางด้านศักยภาพการลงทุน 30 การประเมินทางด้าน ศักยภาพการลงทุน 65 คะแนน แหล่งเงินทุน 30 คะแนน ด้านเศรษฐศาสตร์ 35 คะแนน สัดส่วนเงินสนับสนุน ต่อมูลค่าของโครงการ 15 คะแนน ระยะคืนทุน (Payback Period : PB) 10 คะแนน อัตราผลตอบแทน ภายในจากการลงทุน (IRR) 10 คะแนน

31 แหล่งเงินทุน (30 คะแนน) 31 เงินทุนของตนเองหรือจาก การสนับสนุนของ หน่วยงานต่างๆ เงินทุนจากการกู้ยืม เงินลงทุน

32 แหล่งเงินทุน (30 คะแนน) 32  หากอยู่ระหว่างการอนุมัติเงินกู้ 5 คะแนน  หากยังไม่ได้ดำเนินการกู้ยืม/ยังไม่มีแหล่งเงินทุน 0 คะแนน

33 การประเมินทางด้านศักยภาพการลงทุน 33 การประเมินทางด้าน ศักยภาพการลงทุน 65 คะแนน แหล่งเงินทุน 30 คะแนน ด้านเศรษฐศาสตร์ 35 คะแนน สัดส่วนเงินสนับสนุน ต่อมูลค่าของโครงการ 15 คะแนน ระยะคืนทุน (Payback Period : PB) 10 คะแนน อัตราผลตอบแทน ภายในจากการลงทุน (IRR) 10 คะแนน

34 สัดส่วนเงินที่ขอรับการสนับสนุน 15 คะแนน 34 จะพิจารณาจาก สัดส่วนของ ร้อยละของเงินที่ขอรับ การสนับสนุน ต่อ ร้อยละของวงเงินสูงสุดที่กำหนด ไว้

35 การประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์ กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นรายปี (Cash Flow) 35 รายละเอียด ปีที่ 012345xx รายได้รายปี 1. ผลประหยัดที่เกิดขึ้น/รายได้จากการขาย พลังงาน xx เงินลงทุน 1. เงินลงทุน xx ค่าใช้จ่ายรายปี 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operation cost) xx 2. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost) xx 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ xx 4. ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง xx 5. ดอกเบี้ยธนาคาร xx รวมรายจ่ายทั้งหมด xx กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow) xx กระแสเงินสดสะสมxx คำนวณใน 2 กรณี คือ  ลงทุนเองทั้งหมด: เงินลงทุน = มูลค่าโครงการ  ได้รับการสนับสนุนบางส่วน:เงินลงทุน = มูลค่าโครงการ-วงเงินสนับสนุน ระยะเวลาคืนทุน และ IRR

36 ระยะคืนทุน (Payback Period : PB) 10 คะแนน หลังจากได้รับการสนับสนุนแล้ว 36 ระยะคืนทุนคะแนน น้อยกว่า 2 ปี 10 2 ปี – 4 ปี 8 4 ปี – 6 ปี 6 6 ปี – 8 ปี 4 มากกว่า 8 ปี 2 หากระยะคืนทุนเกินอายุการใช้งานระบบ จะไม่ได้รับคะแนน

37 อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) 10 คะแนน 37 การพิจารณาคะแนน IRR > r10 IRR = r5 IRR < r0 หลังจากได้รับการสนับสนุนแล้ว r หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่ต้องการเพื่อให้การดำเนินโครงการ คุ้มค่าต่อการลงทุน หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ IRR > 9%

38 38 1.ให้การ สนับสนุนไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าโครงการ หรือสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท 2.ไม่สนับสนุนในส่วนของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดหา วัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานทดแทน 3.การจ่ายเงินสนับสนุนจะจ่ายงวดเดียวเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเท่านั้น 4.การดำเนินงานของผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการตาม แผนงานที่กำหนดไว้ 5.ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด และจะต้องมีการเดินระบบเพื่อทดสอบการผลิตพลังงานทดแทนไม่ น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนที่จะขอเบิกจ่ายเงินสนับสนุนโครงการ หมายเหตุ : การพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการต่างๆให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะทำงานฯ คณะทำงานฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนตัวผู้รับการสนับสนุน กรณีที่ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือกไม่สามารถเริ่มดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนโครงการ

39 ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ : การสมัครเข้าร่วมโครงการ => การจ่ายเงินสนับสนุน 39

40 40 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ มช.ตรวจสอบความ ครบถ้วนของเอกสาร ติดต่อผู้สมัครเพื่อขอเอกสาร เพิ่มเติม ไม่ครบ ครบ มช. จัดส่งเอกสารเสนอต่อคณะทำงานฯ คณะทำงานฯ พิจารณาอนุมัติ โครงการ แจ้งผลต่อผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ ไม่ผ่าน ผ่าน มช.แจ้งผล+จัดทำบันทึกข้อตกลง ให้ผู้เข้าร่วมโครงการลงนาม ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน ขั้นตอนดำเนินงาน : การสมัครเข้าร่วมโครงการ มช.พิจารณากลั่นกรอง เอกสารเบื้องต้นและจัดทำ สรุปผลการคัดเลือก ตามลำดับคะแนนและ ประเภทพลังงาน

41 41 ผู้ร่วมโครงการดำเนินการตามแผนงาน พนจ. + มช. ติดตาม คืบหน้าและประเมินผล คณะทำงานฯ พิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินสนับสนุน มช.จัดทำสรุปผลการตรวจรับงาน เสนอต่อคณะทำงานฯ ขั้นตอนดำเนินงาน : การจ่ายเงินสนับสนุน ผู้ร่วมโครงการดำเนินงานแล้วเสร็จ + ทดสอบการใช้งานของระบบไม่น้อยกว่า 1 เดือน ผู้ร่วม โครงการ จัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน + หนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน สนย + พนจ + มช. ร่วมตรวจสอบหน้า งานเพื่อทำการตรวจ รับงาน สนย.ดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุน ให้ผู้ร่วมโครงการ

42 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ “โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน” ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-944904, 084-1775525 โทรสาร 053-217118 http://escofund.ete.eng.cmu.ac.th/http://escofund.ete.eng.cmu.ac.th/ www.ete.eng.cmu.ac.thwww.ete.eng.cmu.ac.th 42

43 43


ดาวน์โหลด ppt  คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ  ลักษณะโครงการที่สามารถเข้าร่วมได้  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการและสนับสนุน  ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 2 เนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google