งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MG415 Current Issues in Modern Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MG415 Current Issues in Modern Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MG415 Current Issues in Modern Management
ส่วนที่หนึ่ง : แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการและเครื่องมือการจัดการสากล บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ บทที่ 2 ประเภทของเครื่องมือการจัดการ บทที่ 3 เครื่องมือการจัดการในสากล ส่วนที่สอง : บริบทการใช้เครื่องมือการจัดการในประเทศไทย บทที่ 4 หน่วยงานที่มีบทบาทในการผลักดันการใช้เครื่องมือการจัดการ บทที่ 5 เครื่องมือการจัดการของไทย

2 ส่วนที่สาม : แนวคิดด้านธรรมาภิบาล
บทที่ 6 ธรรมาภิบาล บทที่ 7 การกำกับดูแลกิจการ บทที่ 8 ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนที่สี่ : เครื่องมือการจัดการที่ใช้ในประเทศไทย บทที่ 9 เครื่องมือการจัดการทางด้านการวางแผนและการประเมินผล บทที่ 10 เครื่องมือการจัดการทางด้านกระบวนการทำงาน บทที่ 11 เครื่องมือการจัดการทางด้านความรู้ บทที่ 12 เครื่องมือการจัดการทางด้านการเงิน บทที่ 13 เครื่องมือการจัดการด้านการจัดการคุณภาพ บทที่ 14 เครื่องมือการจัดการทางด้านการเปลี่ยนแปลง

3 บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ
Strategic Planning / Outsourcing / CRM Customer Segmentation / Benchmarking Mission and Vision Statements / Core Competencies Business Process Reengineering / Strategic Alliances Scenario and Contingency Planning / Balance Scorecard Knowledge Management / Supply Chain Management Growth Strategy Tools / Total Quality Management Share Service Centers / Loyalty Management Tools Collaborative Innovations / Lean Operations Mergers and Acquisitions / Six Sigma / Offshoring Consumer Ethnography / Corporate Blogs / RFID


ดาวน์โหลด ppt MG415 Current Issues in Modern Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google