งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MG415 Current Issues in Modern Management บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ บทที่ 2 ประเภทของเครื่องมือการจัดการ บทที่ 3 เครื่องมือการจัดการในสากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MG415 Current Issues in Modern Management บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ บทที่ 2 ประเภทของเครื่องมือการจัดการ บทที่ 3 เครื่องมือการจัดการในสากล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MG415 Current Issues in Modern Management บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ บทที่ 2 ประเภทของเครื่องมือการจัดการ บทที่ 3 เครื่องมือการจัดการในสากล บทที่ 4 หน่วยงานที่มีบทบาทในการผลักดันการใช้เครื่องมือการจัดการ บทที่ 5 เครื่องมือการจัดการของไทย ส่วนที่หนึ่ง : แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการและเครื่องมือการจัดการสากล ส่วนที่สอง : บริบทการใช้เครื่องมือการจัดการในประเทศไทย

2 บทที่ 6 ธรรมาภิบาล บทที่ 7 การกำกับดูแลกิจการ บทที่ 8 ความรับผิดชอบต่อสังคม บทที่ 9 เครื่องมือการจัดการทางด้านการวางแผนและการประเมินผล บทที่ 10 เครื่องมือการจัดการทางด้านกระบวนการทำงาน บทที่ 11 เครื่องมือการจัดการทางด้านความรู้ บทที่ 12 เครื่องมือการจัดการทางด้านการเงิน บทที่ 13 เครื่องมือการจัดการด้านการจัดการคุณภาพ บทที่ 14 เครื่องมือการจัดการทางด้านการเปลี่ยนแปลง ส่วนที่สาม : แนวคิดด้านธรรมาภิบาล ส่วนที่สี่ : เครื่องมือการจัดการที่ใช้ในประเทศไทย

3 บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ Strategic Planning/ CRM Customer Segmentation/ Benchmarking Mission and Vision Statements/ Core Competencies / Outsourcing Business Process Reengineering Scenario and Contingency Planning Knowledge Management / Strategic Alliances / Supply Chain Management / Balance Scorecard Growth Strategy Tools / Total Quality Management Share Service Centers / Lean OperationsCollaborative Innovations / Loyalty Management Tools Mergers and Acquisitions/ Six Sigma / Offshoring Consumer Ethnography / Corporate Blogs/ RFID


ดาวน์โหลด ppt MG415 Current Issues in Modern Management บทที่ 1 แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ บทที่ 2 ประเภทของเครื่องมือการจัดการ บทที่ 3 เครื่องมือการจัดการในสากล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google