งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การเตรียมความพร้อม สำหรับผู้สนใจเข้าร่วม โครงการนำร่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การเตรียมความพร้อม สำหรับผู้สนใจเข้าร่วม โครงการนำร่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การเตรียมความพร้อม สำหรับผู้สนใจเข้าร่วม โครงการนำร่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน”

2 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทีมงานอนุรักษ์พลังงาน และผลงาน ข้อมูลทั่วไปของโรงงานข้อมูลการใช้พลังงานย้อนหลังมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ การใช้งานและวิธีการควบคุมอุปกรณ์ก่อนดำเนิน มาตรการอนุรักษ์พลังงาน แผนการตรวจวัด วิธีการตรวจวัด เครื่องมือตรวจวัด และ ผลการตรวจวัด มาตรฐานการตรวจวัดผลประหยัดที่คาดว่าจะได้รับและระยะเวลาคืนทุนแผนการดำเนินงานเพื่อให้มาตรการเป็นจริง

3 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานผู้บริหารจะต้องมีนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุน นโยบาย ชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์ และสนับสนุน นโยบาย อนุรักษ์พลังงานไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงและเป็น อนุรักษ์พลังงานไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงและเป็น วัฒนธรรมของสถานประกอบการ วัฒนธรรมของสถานประกอบการ

4 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ ทีมงานอนุรักษ์พลังงาน และผลงาน ได้แก่ การแต่งตั้งทีมงานอนุรักษ์พลังงาน ผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานการกำหนดตัวผู้ประสานงาน - เข้าใจการทำงานโดยเฉพาะเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ - เข้าใจวิธีการตรวจวัด - มีวิธีการสื่อสารกับทีมงานที่ทำการตรวจวัดได้อย่างเข้าใจ - มีลักษณะที่เป็นมิตรในการติดต่อประสานงาน - หากมีหลายมาตรการควรมีผู้ช่วยผู้ประสานงาน ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง - ควรมีช่องทางการสื่อสารมากกว่า 1 ช่องทาง เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เนต เป็นต้น เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เนต เป็นต้น

5 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ได้แก่สถานที่ตั้ง อาคาร หรือ โรงงาน กระบวนการผลิต และ พลังงานที่ใช้ กำลังการผลิตวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ระยะเวลาการเปิดทำการอัตราภาษีของสถานประกอบการ

6 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการข้อมูลการใช้พลังงานย้อนหลัง ได้แก่ใบเสร็จ หรือ ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า ใบเสร็จค่าถ่านหินและค่าความร้อนใบเสร็จค่าน้ำมันเตาและค่าความร้อน ใบเสร็จค่าก๊าซ LPG และค่าความร้อน ใบเสร็จค่าความร้อนจากไอน้ำ และ Enthalpy ของไอน้ำที่รับและน้ำร้อนที่จ่ายกลับคืน Enthalpy ของไอน้ำที่รับและน้ำร้อนที่จ่ายกลับคืน ใบเสร็จค่าชีวมวล และค่าความร้อน (กรณีอื่นๆ เช่น น้ำมันร้อน น้ำร้อน น้ำเย็น ที่ทำการซื้อขาย) ผลผลิตรายเดือนในหนึ่งปีระยะเวลาการใช้งานต่อปีวัตถุดิบรายเดือนในหนึ่งปี

7 มาตรการที่เข้าข่ายการขอรับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี มาตรการที่ดำเนินการจะต้องไม่ได้รับหรืออยู่ระหว่าง การพิจารณาการสนับสนุนจากโครงการอื่นๆ ภายใต้ กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มาตรการที่ดำเนินการต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเพิ่มขึ้น หรือเกิดมลภาวะเกินกว่าค่ามาตรฐาน เช่น การปล่อย ก๊าซเรือนกระจก การปล่อยน้ำเสีย ต้องการลดการใช้พลังงานเดิม หรือลดค่าความ ต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด หรือทดแทนการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงหรือไฟฟ้า ในกรณีที่มาตรการมีผลให้การผลิตมีการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตลดลง หรือมี ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

8 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการการชี้แจงให้ชัดเจนถึงสถานภาพและปัญหาอันเป็นที่มาของมาตรการพลังงานทดแทนเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าของอุปกรณ์เดิมเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เดิม ลดการเดินตัวเปล่า (เดินเครื่องตามภาระ) โดยการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นออกเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยไม่เปลี่ยนคุณภาพของวัตถุดิบและผลผลิต รวมอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันเดียวกันให้ทำงาน Master/Slave รวมอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันต่างกันให้ทำงานร่วมกัน เดินเบาขณะที่ Hold ฟังก์ชันหนึ่งๆไว้

9 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ การใช้งานและวิธีการควบคุมอุปกรณ์ก่อนดำเนินมาตรการ อนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต (Process) ใช้เป็นสาธารณูปโภค (Utility) แผนผังการควบคุม (Control Diagram) Automatic ON/OFF Manual ON/OFF Manual SET/RESET PID control Set Point สภาพการใช้งานจริงสภาพแวดล้อม

10 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ แผนการตรวจวัด วิธีการตรวจวัด เครื่องมือตรวจวัด และ ผลการตรวจวัด ได้แก่วันและเวลาที่เริ่มทำการวัด ระยะเวลาที่ทำการวัด เน้นความเป็นตัวแทนของทั้งปีจำนวนอุปกรณ์ที่จะทำการวัดวิธีตรวจวัดที่เป็นสากลวินัยในการจดบันทึกเครื่องมือวัดที่ได้รับการรับรองและมีจำนวนครบถ้วนในการวัดผลการตรวจวัดที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของมาตรการ พลังงานที่ใช้ (ที่สูญเสีย) ต่อปริมาณผลผลิตที่ได้ (วัตถุดิบที่ป้อน) พลังงานที่ใช้ (ที่สูญเสีย) ต่อปริมาณผลผลิตที่ได้ (วัตถุดิบที่ป้อน) พลังงานที่ใช้ (ที่สูญเสีย) ต่อระยะเวลา หรือ กำลัง พลังงานที่ใช้ (ที่สูญเสีย) ต่อระยะเวลา หรือ กำลังผลการตรวจวัดที่เป็นตัวแทนของอุปกรณ์ทุกตัวได้ผลการตรวจวัดที่เป็นตัวแทนของทั้งปีได้ เงื่อนไขก่อนตรวจวัด ทั้งก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง ต้องมีการบำรุงรักษาที่ดี

11 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการมาตรฐานการตรวจวัด International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) ข้อกำหนดวิธี IPMVP เป็นแนวทางในการกำหนด วิธีการและรูปแบบในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการ ประหยัดพลังงาน (M&V Options) ของมาตรการ อนุรักษ์พลังงาน

12 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการมาตรฐานการตรวจวัด รูปแบบ A. การตรวจวัดเพียงบางส่วนแยกตาม มาตรการที่ปรับปรุง (Partially Measured Retrofit Isolation) ทำการตรวจวัดการใช้พลังงานเพียงบางส่วนตาม มาตรการที่ทำการปรับปรุงโดยการตรวจวัดเฉพาะจุด เป็นช่วงเวลาสั้นๆ หรือแบบต่อเนื่องก็ได้ จากนั้นจึงนำ ค่าที่ได้มาคำนวณผลการประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ส่วนที่ ทำการตรวจวัดนี้จะแยกออกจากการใช้พลังงานในส่วน อื่นๆ ของสถานประกอบการอย่างชัดเจน

13 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการมาตรฐานการตรวจวัด รูปแบบ B.การตรวจวัดตามมาตรการที่ปรับปรุง (Retrofit Isolation) ทำการตรวจวัดการใช้พลังงานแยกตามมาตรการที่ทำการ ปรับปรุงซึ่งแยกออกจากการใช้พลังงานในส่วนอื่นๆ ของสถาน ประกอบการ จากนั้นจึงนำค่าพลังงานที่ได้มาคำนวณผลการ ประหยัดพลังงาน เน้นการตรวจวัดเต็มที่ โดยการตรวจวัดจะเป็น แบบต่อเนื่อง หรือวัดในช่วงสั้นเวลาสั้นๆต่อเนื่องกัน

14 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการมาตรฐานการตรวจวัด รูปแบบ C.พิจารณาการใช้พลังงานโดยรวมของสถาน ประกอบการ (Whole facility) ทำการตรวจวัดการใช้พลังงานที่เครื่องวัดรวมของสถาน ประกอบการ ซึ่งอาจเป็นมิเตอร์เดียวหรือหลายมิเตอร์ก็ได้ การ ตรวจวัดอาจเป็นแบบช่วงเวลาสั้นๆ หรือแบบต่อเนื่องตลอด ระยะเวลาที่กำหนดหลังการปรับปรุง

15 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการมาตรฐานการตรวจวัด รูปแบบ D.การจำลองผล (Calibrated Simulation) (Calibrated Simulation) ปริมาณการใช้พลังงานได้จากการจำลองระบบที่ทำ การปรับปรุง ทั้งนี้รูปแบบดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ซอฟ์ท แวร์ที่ได้รับการยอมรับและต้องใช้ผู้มีความชำนาญสูง ในการจำลองระบบ

16 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการผลประหยัดที่คาดว่าจะได้รับและระยะเวลาคืนทุน การคาดคะเนผลประหยัดจากข้อมูลพื้นฐาน ก่อนทำการตรวจวัด ระยะเวลาคืนทุน = ผลประหยัดที่คาดว่าจะได้รับ (บาทต่อปี) ประมาณการเงินลงทุน (บาท)

17 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการแผนการดำเนินงานเพื่อให้มาตรการเป็นจริง - ให้สอดคล้องกับปีงบประมาณ และระยะเวลาของ โครงการ โครงการ - การดำเนินงานโดยบุคคลภายนอก เช่น ผู้รับเหมา บริษัท ในเครือ ในเครือ - การดำเนินงานโดยพนักงานของสถานประกอบการเอง - การรวบรวมใบเสนอราคาหรือใบเสร็จรายการค่าใช้จ่าย ของมาตรการ ของมาตรการ

18 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถาน ประกอบการ ส่วนที่ 2 ค่าปริมาณการใช้พลังงาน ส่วนที่ 3 การจัดการด้านพลังงานของ สถานประกอบการ ส่วนที่ 4 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการ อนุรักษ์พลังงาน รายละเอียดของใบสมัคร

19 คณะกรรมการฯ ดำเนิน มาตรการ อนุรักษ์ พลังงาน พิจารณาคุณสมบัติ ผู้ตรวจสอบ ตรวจสอบ ส่งใบสมัคร Auditor เห็นชอบการ ตรวจวัด ให้สิทธิประโยชน์ ตรวจสอบ Pre Audit Post Audit ส่งรายงาน ตอบรับและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ สถานประกอบการ /ผู้ตรวจวัด(M&V)

20 ส่วนที่ 3 การจัดการด้านพลังงานของสถานประกอบการ นโยบายด้านการประหยัดพลังงานของสถานระกอบการโครงสร้างทีมงานด้านพลังงานสถานภาพและปัญหาการใช้พลังงานในสภาวะปัจจุบันความพยายามและผลงานการอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)

21 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เป็นการสนับสนุนแบบคิดคำนวณสิทธิประโยชน์จาก ผลประหยัด (Performance-base Incentive) คือ “การนำผลประหยัดที่ตรวจวัดได้อย่างชัดเจนจาก การดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน มาคำนวณเป็น เงินสนับสนุนในอัตราภาษี (เช่น 30%) ของมูลค่า ผลประหยัดที่ได้” โดยสนับสนุนเป็นจำนวนเงินสูงสุดไม่ เกิน 2 ล้านบาทต่อสถานประกอบการ เงินสนับสนุน= ผลประหยัดที่ตรวจวัดได้จริงภายในปีภาษี x อัตราภาษี

22 ส่วนที่ 4วัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์ พลังงาน มาตรการอนุรักษ์พลังงานที่จะดำเนินการในโครงการฯ วิธีการ ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน ผลประหยัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

23 การติดต่อประสานงานครั้งแรก (First Contact) ตรวจสอบการใช้พลังงานและวางแนวทางการตรวจวัดก่อนการปรับปรุง การตรวจสอบและรับรองผลการตรวจวัดก่อนการปรับปรุง รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการตรวจวัดก่อนการปรับปรุง วางแนวทางการตรวจวัดหลังการปรับปรุง ตรวจสอบและรับรองผลการตรวจวัดก่อนการปรับปรุง รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ สรุปขั้นตอนการดำเนินงานของที่ปรึกษาตรวจสอบ (Auditor)

24 สรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการ แยกตามกลุ่มมาตรการ ลำดับกลุ่มมาตรการ ผลประหยัด (บาท/ปี) จำนวน 1มาตรการเปลี่ยนเชื้อเพลิง227,196,099.489 2มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต78,918,405.8018 3 เปลี่ยน/ปรับปรุงประสิทธิภาพ Chiller 23,735,429.6111 4มาตรการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้17,493,605.267 5มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร/อุปกรณ์16,336,399.8510 6มาตรการติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ10,716,676.5816 7ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบปรับอากาศ9,450,447.293 8บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์5,978,373.9913 9มาตรการอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า3,875,941.864 10มาตรการหุ้มฉนวน3,527,914.278 11 มาตรการก๊าซชีวภาพ (Biogas) 1,847,223.322 12มาตรการย้ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อลดต้นทุน718,480.001 13โคมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง700,034.834 14 Heat Pump 692,453.151 15เปลี่ยนประเภทหลอดไฟส่องสว่าง348,569.132

25 ตัวอย่าง

26 บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประเภทธุรกิจ: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ประเภทสถานประกอบการ: โรงงานควบคุม สถานที่ตั้ง: 189 หมู่ 16 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น อ. บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เบอร์ติดต่อ: 035-258-666 บุคคลติดต่อ: คุณชัชวาล สมานสุข คุณกฤดา เชาว์วัฒนาพานิช คุณกฤดา เชาว์วัฒนาพานิช สถาบันที่รับผิดชอบ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27 บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ

28 กระบวนการผลิต เครื่องฉีดพลาสติก

29 กระบวนการผลิต Auto Cleaning M/C LPC, Manual Cleaning M/C Inspection Assembly C/R Class 100 C/R Class 1K C/R Class 10K & Packing Clean Room

30 ผลิตภัณฑ์ Latch

31 ผลิตภัณฑ์ Ramp

32 ผลิตภัณฑ์ Crash Stop

33 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด จะส่งเสริมและผลักดันให้มีการดำเนินกิจกรรม ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรต่างๆ ในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อให้มีการใช้งานอย่างมี ประโยชน์ คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกิจกรรมต่างๆ ด้านการอนุรักษ์พลังงานของทางราชการอย่างเคร่งครัด จะดำเนินการอบรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึก ให้แก่พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความร่วมมือ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ด้าน การอนุรักษ์พลังงานต่อองค์กร หน่วยงานรัฐบาล และสาธารณชนทั่วไป หมายเหตุ ทรัพยากร หมายถึง น้ำ กระดาษ วัตถุดิบ อุปกรณ์ และ เครื่องมือ เป็นต้น

34 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ ทีมงานอนุรักษ์พลังงาน ประธานนาย สุรพงษ์ ศุภจรรยา กรรมการฝ่ายบริหาร นาย ปรีดา ศรัณย์ชลผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นาย อนันต์ วุฒิอภิญญาผจก.ฝ่ายวิศวกรรม นาย สุวรรณ ตันติเจริญการผจก.ฝ่ายผลิต นาย นิพิฐพนธ์ ชื่นประดิษฐ์ผจก.ฝ่ายซ่อมบำรุง นาย ปรีชา มงคลสวัสดิ์ผจก.ฝ่ายประกันคุณภาพ นาย อนุชา งามมณีอุดมผจก.ฝ่ายบัญชีและการเงิน นาย จิตติ บุญยังผจก.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย สุขสันต์ ประสานเนตรรอง ผจก.ฝ่ายการตลาด นาย กมลพงศ์ วรสติบัณฑิตผจก.ฝ่ายควบคุมการผลิต

35 ทีมงานอนุรักษ์พลังงาน ประธานนาย สุรพงษ์ ศุภจรรยา กรรมการฝ่ายปฏิบัติการ นาย สุวิทย์ มงคลวณิชยาผจก.แผนกทรัพยากรบุคคล นาย นเรศร์ ยิ่งยงวิศวกร นาย วีรวุฒิ ไทยวัฒน์รอง ผจก.ฝ่ายการตลาด นาย สมชาย อธิคมปัญญาวงศ์ผจก.ฝ่ายควบคุมการผลิต นาย มนัส เกตุวงษ์หัวหน้างานฝ่ายผลิต นาย ชัชวาล สมานสุขผู้ช่วย ผจก.ฝ่ายซ่อมบำรุง นาย กฤดา เชาว์วัฒนาพานิช วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง นาย พิเชษฐ์ จันทราธรกุลวิศวกรอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ นาย เกรียงไกร หงษ์หยกพนักงานอาวุโสส่วนคลังสินค้า นางสาว ชิสา วงศ์จันทาพนักงานส่วนส่งเสริมการลงทุน นางสาว บุปผา ปันเงินโปรแกรมเมอร์ นางสาว กรรณิการ์ สวนนุชพนักงานส่วนบริการลูกค้า นายพีระพงษ์ ตั้งวันเจริญพนักงานส่วนวางแผนการผลิต

36 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ อัตราภาษีของสถานประกอบการ

37 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการสถานภาพและปัญหาการใช้พลังงาน ผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างมาก และประกาศนโยบายที่ชัดเจน สถานประกอบการพยายามรักษา ระดับการใช้พลังงานให้อยู่ในระดับต่ำสุด เมื่อเทียบกับผลผลิตซึ่ง ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องจาก มาตรการต่างๆ ที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง...

38 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการผลงาน 1. มาตรการควบคุมการทำงานโดยใช้ Timer เช่น - Timer ของ Air Conditioning ที่ Canteen - Timer ของ MDB - Timer ของ AHU G-12 - Timer ของ Office ชั้นบน - Timer ของ Pantry ชั้นล่าง - Timer ของ TV ที่ Canteen - Timer ของ Air Curtain 2. มาตรการการควบคุมการทำงานของ Compressor ในระบบปรับอากาศ...

39 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ ข้อมูลการใช้พลังงานย้อนหลัง

40 มาตรการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มาตรการใช้ VSD ที่มอเตอร์ปั๊มน้ำ RO มาตรการหุ้มฉนวนที่เครื่องฉีดพลาสติก มาตรการติดตั้งปล่องระบายความร้อนจาก Condenser

41 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ แผนการดำเนินงานเพื่อให้มาตรการเป็นจริง

42 การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ แผนการดำเนินงานเพื่อให้มาตรการเป็นจริง

43 มาตรการใช้ VSD ที่มอเตอร์ปั๊มน้ำ RO สภาพเดิม: ปัจจุบันโรงงานควบคุมปริมาณน้ำเข้าสู่ ระบบ RO โดยใช้การหรี่วาล์ว สภาพเดิม: ปัจจุบันโรงงานควบคุมปริมาณน้ำเข้าสู่ ระบบ RO โดยใช้การหรี่วาล์ว การปรับปรุง: โรงงานจะทำการติดตั้ง VSD เพื่อลด ความเร็วรอบในการทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำ RO และ เปิดวาล์วสุด RO เพื่อลดแรงเสียดทานในท่อโดยการ เปิดวาล์วสุด โดยยังคงให้ Flow ของน้ำอยู่ในช่วงใช้ งาน

44 มาตรการใช้ VSD ที่มอเตอร์ปั๊มน้ำ RO

45

46 การตรวจวัด ตรวจวัดสภาพการหรี่วาล์วน้ำ การตรวจวัดและบันทึกกำลังไฟฟ้าที่ใช้ของมอเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์ Power Recorder ทั้งก่อนและหลังการ ปรับปรุง บันทึกอัตราการไหลของน้ำที่ผ่านปั๊มน้ำ RO เก็บรวบรวมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านปั๊มตลอดปี 2548 มาตรการใช้ VSD ที่มอเตอร์ปั๊มน้ำ RO

47 ผลการตรวจวัด Product Flow Meter Brine Flow Meter

48 ผลการตรวจวัด มาตรการใช้ VSD ที่มอเตอร์ปั๊มน้ำ RO การวัดกำลังไฟฟ้า เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าแบบ บันทึกค่าได้

49 ผลการตรวจวัด มาตรการใช้ VSD ที่มอเตอร์ปั๊มน้ำ RO

50 ผลการตรวจวัด

51 ผลการตรวจวัด

52 สรุปผลการตรวจวัดก่อนปรับปรุง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อน้ำที่สูบได้ ก่อนปรับปรุงเท่ากับ 1.243 kWh ต่อลบ.ม. ของน้ำ โดยมีค่าอัตราการไหลของน้ำเฉลี่ย 5,873 ลิตรต่อชั่วโมง ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านปั๊มในปี พ.ศ. 2548 เท่ากับ 42,924 ลูกบาศก์เมตร

53 ผลการตรวจวัดหลังปรับปรุง มาตรการใช้ VSD ที่มอเตอร์ปั๊มน้ำ RO วาล์วเปิด 100% VSD พร้อมตู้จ่ายไฟฟ้า

54 ผลการตรวจวัด มาตรการใช้ VSD ที่มอเตอร์ปั๊มน้ำ RO

55 ผลการตรวจวัดหลังปรับปรุง

56 ผลการตรวจวัดหลังปรับปรุง

57 สรุปผลการตรวจวัดหลังปรับปรุง อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อน้ำที่สูบได้ หลังปรับปรุงเท่ากับ 1.017 kWh ต่อลบ.ม. ของน้ำ โดยมีค่าอัตราการไหลของน้ำเฉลี่ย 5,990 ลิตรต่อชั่วโมง

58 การประเมินผลประหยัด มาตรการใช้ VSD ที่ปั๊มน้ำระบบ RO ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าต่อปี (กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี) = [ อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อน้ำที่สูบได้ก่อนปรับปรุง (กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อลูกบาศก์เมตร) (กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อลูกบาศก์เมตร) - อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อน้ำที่สูบได้หลังปรับปรุง - อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อน้ำที่สูบได้หลังปรับปรุง (กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อลูกบาศก์เมตร) ] (กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อลูกบาศก์เมตร) ] x ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านปั๊มในปี พ.ศ. 2548 (ลูกบาศก์เมตร) x ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านปั๊มในปี พ.ศ. 2548 (ลูกบาศก์เมตร) ผลประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปี (บาทต่อปี) = ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง) x ราคาค่าไฟฟ้า (บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง) x ราคาค่าไฟฟ้า (บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง)

59 การวิเคราะห์วงเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง มาตรการใช้ VSD ที่มอเตอร์ปั๊มน้ำ RO

60 การวิเคราะห์วงเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง อัตราภาษีของสถานประกอบการร้อยละ 30 รอบบัญชีงบประมาณ (รอบปีภาษี)1 มกราคม 2549 – 31 ธันวาคม 2549 วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ31 ตุลาคม 2548 ราคาค่าไฟฟ้า ณ วันที่สมัครเข้าร่วม2.484 บาท/kWh วันเริ่มใช้งานระบบหลังการปรับปรุง29 มกราคม 2549 ระยะเวลาคิดผลประหยัด337 วัน วงเงินภาษีสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติ232,066.50 บาท วงเงินภาษีสนับสนุนที่ได้รับการสนับสนุน6,674.49 บาท มาตรการใช้ VSD ที่มอเตอร์ปั๊มน้ำ RO

61 คำถามและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt “การเตรียมความพร้อม สำหรับผู้สนใจเข้าร่วม โครงการนำร่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการ อนุรักษ์พลังงาน”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google