งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ นางกาญจนา ทองย้อย หัวหน้าฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ ปฏิบัติราชการประจำที่ กลุ่มพัฒนา ระบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ นางกาญจนา ทองย้อย หัวหน้าฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ ปฏิบัติราชการประจำที่ กลุ่มพัฒนา ระบบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ นางกาญจนา ทองย้อย หัวหน้าฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ ปฏิบัติราชการประจำที่ กลุ่มพัฒนา ระบบริหาร

2 นางสาวรัชนีพร แสงไชย บุคลากร 7 ว รักษาการหัวหน้า ฝ่ายประเมินฯ

3 นางสาวอรพินธ์ พงษ์ พิศุทธ์สกุล บุคลากร 6 ว รับผิดชอบส่วนกลาง, สคร.1 - 4 นางชูชอบ เจียม สวัสดิ์พันธ์ บุคลากร 6 ว รับผิดชอบ สคร.5 - 7

4 นางสาวเกศินี เกียรติกุล บุคลากร 6 ว รับผิดชอบ สคร.8 - 10 นางสมฉัตร คำพรรณ์ บุคลากร 5 รับผิดชอบ สถาบันบำราศฯ, สถาบัน ราชประชาฯ, สคร 11-12

5 นางจิดาภา สุวิท ยะศิริ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 ธุรการฝ่าย

6 หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายประเมินผลการ ปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ มีหน้าที่รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย ใช้ระบบ Competency การลาตามระเบียบ การลาข้าราชการ ลูกจ้างและ พนักงานราชการ ( ยกเว้นลาศึกษา และฝึกอบรม ดูงาน ) การออกบัตรประจำตัวข้าราชการ ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ และลูกจ้าง การดำเนินการเกี่ยวกับประเมิน ประสิทธิภาพของข้าราชการและลูกจ้าง ( มาตรา 114,115 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2535) การพิจารณาความดีความชอบ และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ ข้าราชการและลูกจ้าง และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ ทางราชการ การบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ และการขอบำเหน็จลูกจ้าง


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ นางกาญจนา ทองย้อย หัวหน้าฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงานและ บำเหน็จความชอบ ปฏิบัติราชการประจำที่ กลุ่มพัฒนา ระบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google