งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 " ความหลากชนิดของพรรณไม้ยืนต้นและ สัตว์ป่าบริเวณป่าเขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา จังหวัดชลบุรี " สนามกีฬา เทศบาล ตำบล แหลมฉบัง เขาเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 " ความหลากชนิดของพรรณไม้ยืนต้นและ สัตว์ป่าบริเวณป่าเขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา จังหวัดชลบุรี " สนามกีฬา เทศบาล ตำบล แหลมฉบัง เขาเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 " ความหลากชนิดของพรรณไม้ยืนต้นและ สัตว์ป่าบริเวณป่าเขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา จังหวัดชลบุรี " สนามกีฬา เทศบาล ตำบล แหลมฉบัง เขาเกษตร โรงอาหาร

2 2 ความเป็นมา ของ โครงการ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมาย ให้ศึกษาสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติบริเวณ พื้นที่ภูเขาน้ำซับ หลังจากกรมป่าไม้ได้อนุญาต ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ประโยชน์พื้นที่ ภูเขาน้ำซับ เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ เมื่อ 14 มีนาคม 2548 ป้ายและรั้วกั้น ด้านหลังเขาเกษตร

3 3 " ความหลากชนิดของพรรณไม้ยืนต้นและสัตว์ป่าบริเวณป่า เขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี " วาง หมุดก ริด สัตว์ ป่า พรรณไม้ยืนต้น โครงสร้าง ทีมวิจัย รศ. ดร. ลภโชค ถาวรวงษ์ ภาควิชา วิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ อ. ประทีป ด้วงแค ภาควิชา ชีววิทยาป่า ไม้ คณะวน ศาสตร์ 1 2 1 อ. อรนุช ค้อ ไผ่ 2 อ. จรรยา เจตน์เจริญ คณะทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 3 นายกิตติศักดิ์ อิ่มสุด นักวิชาการโสต ฯ 4 ดร. ฉัตรชัย เงิน แสงสรวย ภาควิชา พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 3 4

4 4 การดำเนินงานใน ปัจจุบัน ขณะนี้ ทีมวิจัยได้ ดำเนินการวางหมุดก ริดขนาด 50 x 50 เมตร 2 คลุมทั่วพื้นที่ป่าเขา เกษตร โดยใช้หมุดปูน และหมุดท่อพีวีซี และ สำรวจสัตว์จำพวกนก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และ สัตว์สะเทินน้ำสะเทิน บก เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนการสำรวจพรรณ ไม้ยืนต้นอยู่ในระหว่าง การดำเนินงาน ( มิถุนายน 2549 – มิถุนายน 2550 ) แนว Base line

5 5 ลักษณะหมุดที่วางรอบเขาเกษตร และแนว base line 1. หมุดปูน 2. หมุดท่อพีวีซี หัวเหลือง และ หัวแดง หมุดท่อพีวีซี หัวฟ้า พบได้ทั่วไป ในพื้นที่ป่าเขา เกษตร

6 6 ใคร่ขอความอนุเคราะห์ทุก ท่าน.... ช่วยกันดูแลรักษา หมุด... “ ทางคณะ ผู้ดำเนินการวิจัย อ. อรนุช ค้อไผ่ oranut@src.ku.ac.th ภายใน 2765 อ. จรรยา เจตต์เจริญ janya@src.ku.ac.th ภายใน 2768 คุณกิตติศักดิ์ อิ่มสุด kittisak@src.ku.ac.th ภายใน 2771 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โทร. 038-354587 หากท่านใดพบหมุดชำรุด เสียหาย กรุณาแจ้ง... ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็น อย่างสูง ”

7 7 สนใจค้นคว้าความอัศจรรย์พรรณไม้เขา เกษตรกับทีมวิจัย ติดต่อได้ที่ อ. อรนุช ค้อไผ่ ออกเดินทางสำรวจความมหัศจรรย์ทุกวันศุกร์และเสาร์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ข้อมูลภาพพรรณไม้และสัตว์ป่า โปรดติดตามได้เร็วๆ นี้ ที่ http://www.renvi.src.ku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt 1 " ความหลากชนิดของพรรณไม้ยืนต้นและ สัตว์ป่าบริเวณป่าเขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา จังหวัดชลบุรี " สนามกีฬา เทศบาล ตำบล แหลมฉบัง เขาเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google