งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวม ระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของประเทศญี่ปุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวม ระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของประเทศญี่ปุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวม ระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของประเทศญี่ปุ่น
กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

2 ระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
Standards : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (JIS) เป็นการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามความสมัครใจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของประเทศ กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

3 ระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
Regulation Requirements เป็นการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้ออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

4 Industrial Product Import Regulations
1. Chemical Products. 2.Plastics and Rubber 3. Wood and Textile 4. Machinery 5. Electrical and Electronic Equipment 6. Medical Instrument กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

5 Industrial Product Import Regulations
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่นภายใต้ Electrical Appliance and Material Safety Law กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

6 Category A products : Specified Electrical Appliances and Material
เป็นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 112 รายการ ที่ควบคุมให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้า ต้องผลิตและนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจจาก METI (Authorized CABs) กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

7 Category A products : Specified Electrical Appliances and Material
เมื่อได้รับการรับรองแล้วให้แสดงเครื่องหมาย บนผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกจำหน่าย กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

8 ระบบการรับรองคุณภาพตาม Electrical Appliance and Material Safety Law
Foreign Manufacturer Application Exportation of the Product with Equivalent Certificate Product Testing Certificate Copy of Certificate Verification of Testing Facility Authorized CABs Report of Business Commencement Registration Japanese Importer METI Compliance with Technical Requirements Keep the Equivalent Certificate Marking Requirements Japanese Market กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

9 Category A products : Specified Electrical Appliances and Material
Authorized CABs ในประเทศญี่ปุ่นมี 6 หน่วยงาน 1. Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories(JET) 2. Japan Quality Assurance Organization (JQA) 3. Japan Electric Cable Technology Center Inc. (JECTEC) กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

10 Category A products : Specified Electrical Appliances and Material
4. TÜV Rheinland Japan Ltd. 5. Cosmos Co.,Ltd. 6. UL APEX Co.,Ltd. กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

11 Category A products : Specified Electrical Appliances and Material
METI เปิดให้หน่วยรับรองทั้งในและต่างประเทศสามารถขอรับการจดทะเบียนให้เป็น Authorized CABs ได้ กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

12 Category B products : Other Electrical Appliances and Materials
เป็นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 340 รายการ ผู้ผลิตและผู้นำเข้าไม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบจาก Authorized CABs แต่ต้องปฏิบัติตาม Technical Requirements for Electrical Appliances and Materials โดยเป็นการรับรองตนเองว่าเป็นไปตาม Technical Requirements กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1

13 Category B products : Other Electrical Appliances and Materials
โดยแสดงเครื่องหมาย บนผลิตภัณฑ์ก่อนนำออกจำหน่าย (self declaration) กลุ่มที่ 8 สำนักบริหารมาตรฐาน 1


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวม ระบบการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของประเทศญี่ปุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google