งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1 ภาพรวม ระบบการรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ของประเทศญี่ปุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1 ภาพรวม ระบบการรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ของประเทศญี่ปุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1 ภาพรวม ระบบการรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ของประเทศญี่ปุ่น

2 กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1 ระบบการรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ Standards : มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (JIS) เป็นการรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ตามความสมัครใจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม และยกระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของ ประเทศ

3 กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1 Regulation Requirements เป็นการรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด ของหน่วยงานผู้ออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบการรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์

4 กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1 Industrial Product Import Regulations 1. Chemical Products. 2.Plastics and Rubber 3. Wood and Textile 4. Machinery 5. Electrical and Electronic Equipment 6. Medical Instrument

5 กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1 ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ญี่ปุ่นภายใต้ Electrical Appliance and Material Safety Law Industrial Product Import Regulations

6 กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1 Category A products : Specified Electrical Appliances and Material เป็นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 112 รายการ ที่ควบคุมให้ผู้ผลิต และผู้นำเข้า ต้องผลิตและ นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ ตรวจสอบและรับรองจาก หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ จาก METI (Authorized CABs)

7 กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1 เมื่อได้รับการรับรองแล้วให้ แสดงเครื่องหมาย บนผลิตภัณฑ์ก่อนนำ ออกจำหน่าย Category A products : Specified Electrical Appliances and Material

8 กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1 Foreign Manufacturer Authorized CABs Product Testing Verification of Testing Facility Applica tion Certificate Copy of Certificate METI Japanese Importer Export ation of the Produ ct with Equiva lent Certific ate Compliance with Technical Requirements Keep the Equivalent Certificate Marking Requirements Japanese Market Report of Business Commence ment Registration ระบบการรับรองคุณภาพตาม Electrical Appliance and Material Safety Law

9 กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1 Authorized CABs ในประเทศญี่ปุ่นมี 6 หน่วยงาน 1. Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories(JET) 2. Japan Quality Assurance Organization (JQA) 3. Japan Electric Cable Technology Center Inc. (JECTEC) Category A products : Specified Electrical Appliances and Material

10 กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1 4. TÜV Rheinland Japan Ltd. 5. Cosmos Co.,Ltd. 6. UL APEX Co.,Ltd. Category A products : Specified Electrical Appliances and Material

11 กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1 METI เปิดให้หน่วยรับรองทั้ง ในและต่างประเทศสามารถ ขอรับการจดทะเบียนให้เป็น Authorized CABs ได้ Category A products : Specified Electrical Appliances and Material

12 กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1 Category B products : Other Electrical Appliances and Materials เป็นผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 340 รายการ ผู้ผลิตและผู้นำเข้าไม่ จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบจาก Authorized CABs แต่ต้องปฏิบัติ ตาม Technical Requirements for Electrical Appliances and Materials โดยเป็นการรับรอง ตนเองว่าเป็นไปตาม Technical Requirements

13 กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1 โดยแสดงเครื่องหมาย บนผลิตภัณฑ์ก่อนนำ ออกจำหน่าย (self declaration) Category B products : Other Electrical Appliances and Materials


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 8 สำนักบริหาร มาตรฐาน 1 ภาพรวม ระบบการรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ของประเทศญี่ปุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google