งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานวิจัยส่วนที่ 5 การใช้ประโยชน์แมลง และจุลินทรีย์ป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานวิจัยส่วนที่ 5 การใช้ประโยชน์แมลง และจุลินทรีย์ป่าไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานวิจัยส่วนที่ 5 การใช้ประโยชน์แมลง และจุลินทรีย์ป่าไม้
การเสื่อมสภาพและกลสมบัติของไม้สัก ตัดสางขยายระยะภายหลังถูกเชื้อราทำลายไม้ นายกิตติพัฒน์ ลิขิตวรโชติ นำเสนอในการประชุมวิชาการด้านป่าไม้ “เทคโนโลยีด้านป่าไม้เพื่อประชาชน” วันที่ มิถุนายน 2554 ณ อาคารกริต สามะพุทธิ กรมป่าไม้

2 การเสื่อมสภาพและกลสมบัติ
ของไม้สักตัดสางขยายระยะภายหลังถูกเชื้อราทำลายไม้ งานวิจัยโรควิทยาป่าไม้ กลุ่มงานแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้

3

4

5

6

7 วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความทนทานและกลสมบัติ ของไม้สักตัดสางขยายระยะ
ในการใช้งานสภาพธรรมชาติ

8 วิธีการทดลอง การทดสอบความทนทานตามธรรมชาติและ
กลสมบัติของไม้ใช้วิธี Agar block test การทดสอบความต้านทานการเสียรูปใช้ วิธี Sandwich test

9 ขนาดไม้ทดลอง 2 x 2 x 1 cm. 2 x 2 x 30 cm.

10 Pycnoporus sanguineus
(White Rot)

11 Pycnoporus sanguineus

12 Pycnoporus sanguineus

13 Gloeophyllum sepiarium
(Brown Rot)

14 Gloeophyllum sepiarium

15 Gloeophyllum sepiarium

16 สุโขทัย Lo อายุ 3 เดือน กาญจนบุรี Gs. 6-10

17 ลักษณะการเข้าทำลายของเชื้อ
Pycnoporus sanguineus Gloeophyllum sepiarium

18 Gloeophyllum sepiarium
2 เดือน 1 เดือน 3 เดือน 4 เดือน Gloeophyllum sepiarium

19 ทดสอบการรับแรงด้วยเครื่องทดสอบกำลังไม้

20 Gloeophyllum sepiarium

21 Gloeophyllum striatum (No.5/42)
(Brown Rot)

22 Percent losses of weight, modulus of rupture and modulus of elasticity of thinning-teak wood from three provinces after 4-month of incubation.


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานวิจัยส่วนที่ 5 การใช้ประโยชน์แมลง และจุลินทรีย์ป่าไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google