งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HOW TO 1. Contents 2 3 4 StrategicOperation Core Process Support Process Vision Crisis Vision or Crisis O/P 1 O/P 3 O/P 2 Output House of Organization.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HOW TO 1. Contents 2 3 4 StrategicOperation Core Process Support Process Vision Crisis Vision or Crisis O/P 1 O/P 3 O/P 2 Output House of Organization."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HOW TO 1

2 Contents 2

3 3

4 4

5 StrategicOperation Core Process Support Process Vision Crisis Vision or Crisis O/P 1 O/P 3 O/P 2 Output House of Organization Activity Outcome Input Efficiency Objective Effectiveness Result 5

6 PerfectionisContinuousImprovement 6

7 Value Chain by Michael Porter (1985) 7

8 ก.พ.ร.ก.พ.ร.ก.พ.ร.ก.พ.ร. 8

9 9

10 TPS 10

11 11

12 ส่วนผสมของหน้าที่ในแต่ละระดับ ส่วนผสมของหน้าที่ในแต่ละระดับ KaizenปรับปรุงCI Kaikakuเปลี่ยนแปลงChange การปฏิบัติตามมาตรฐาน Std. Work ผู้บริหาร ระดับสูง ผู้บริหาร ระดับกลาง ผู้ชำนาญกา ร หัวหน้างาน พนักงาน 12

13 LOGO 13 ความสูญเปล่า แบบ 3 MUs ความสูญเปล่า แบบ 3 MUs 1. Muda ความสูญเปล่า 2. Mura ความไม่ สม่ำเสมอ 3. Muri ความ สุดวิสัย

14 LOGO 14 ความสูญเปล่าแบบ 8 Waste 5. Over Production ผลิตมากเกิน ความจำเป็น 7.Defect ของเสียการซ่อมแซม 1.Transportation การขนย้าย 2.Inventory การมีสินค้าคงคลังจำนวนมาก 3.Motion การเคลื่อนที่ 4.Waiting การรอคอย 6.Over Processing กระบวนการที่ ยุ่งยากซับซ้อน 8. People ความสามารถของบุคลากร P’ TIMWOOD

15 15

16 LOGO

17 17

18 18

19 19 การพัฒนาคน (Human Development) การอบรมระบบการผลิตแบบลีน กิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity) การพัฒนาทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill) ระบบข้อเสนอแนะ (Suggestion System)

20 20 การจัดการเครื่องจักร (Machine Management) การบำรุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance) การจัดสายการผลิตแบบเซล (Cellular Manufacturing) การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว (Quick Changeover)

21 21 การบำรุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance)

22 22 การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness - OEE)

23 23 การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness - OEE) Nice Group Lean Center

24 24 การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness - OEE) อัตรา การ เดินเค รื่อง ประสิทธิภา พการ เดินเครื่อง อัตรา คุณภา พ กระบวนการ ผลิต A 100%50%100% กระบวนการ ผลิต B 90% กระบวนการ ผลิต C 70%85%99% OEE กระบวนการ ผลิต A = (1.00 X 0.50 X 1.00) = 50% OEE กระบวนการ ผลิต B = ( 0.90 X 0.90 X 0.90) = 72.9% OEE กระบวนการ ผลิต C = ( 0.70 X 0.85 X 0.99) = 58%

25 25 การปรับตั้งเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว (Quick Changeover)

26 26 การควบคุมการผลิต (Production Control) ระบบดึงและคัมบัง (Pull System & Kanban) การปรับเรียบลำดับการผลิต (Leveled Production) การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Flow-1 piece Flow) การกำหนดจังหวะและรอบเวลา (Takt Time & Cycle Time) การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน (Standardized Work) การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน (Standardized Work)

27 สถานที่ทำงานที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า (Visual Workplace) (1) Share information Workplace organization and standardization (2) Share standards (4) Alarms (5) Stop defects (6) Eliminate defects (3) Build standards into the workplace Visual Displays 6Ss Visual Controls 27

28 การป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke-Mistake Proofing) 28

29 29

30 30

31 ไคเซน (KAIZEN) 31

32 Hi Low Could Be (Best-in-Class) As Is (Current State) Time Should Be (new As Is) Should Be ( new As Is) Should Be ( new As Is) Cycle Time and Defects เป้าหมาย : ลดรอบเวลา และ ความผิดพลาด 32

33 33

34 34 เบิ้ลบี้ใบ้โบ้ยเบรคเบลม

35 35

36 1. โยนความคิดติดยึดแบบเดิมๆ ของคุณในการทำสิ่งต่างๆ ทิ้งไป 2. คิดว่าวิธีการใหม่จะทำได้อย่างไร ไม่ใช่คิดว่ามันจะทำ ไม่ได้เพราะอะไร 3. ห้ามยอมรับข้อแก้ตัว ต้องปฏิเสธสถานะเดิม 4. ไม่ต้องรอความสมบูรณ์แบบ เพียงแค่มีผลดี 50% ก็ควร เริ่มลงมือปฏิบัติแล้ว หากเป็นการแก้ถูกจุด 5. แก้ไขข้อผิดพลาดทันทีที่พวกมันถูกพบ 6. ไม่ใช้เงินก้อนใหญ่ในการปรับปรุง 7. “ ปัญหา ” ให้โอกาสคุณใช้สมอง 8. ถาม “ ทำไม ” อย่างน้อย 5 ครั้ง จนกระทั่งคุณพบสาเหตุ ที่แท้จริง 9. ความคิดเห็นของคน 10 คน ย่อมดีกว่าคนเดียว 10. การปรับปรุงไม่มีจุดจบ 36

37 37

38 38

39 สำหรับ TOYOTA มันคือ DNA 39

40 LEAN เรียก S.O.P.  Standard Operation Procedure/ Standard Work 40

41 Work Flow 41

42 42

43

44 โครงสร้างของระบบเอกสาร ในองค์กร 44

45

46 โครงสร้าง 46

47 ทำไมต้อง KPIs 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 การจัดลำดับความสำคัญของ การปรับปรุง ปรับปรุง ง่าย ผลกระท บน้อย ปรับปรุง ง่าย ผลกระท บมาก ปรับปรุง ยาก ผลกระท บน้อย ปรับปรุง ยาก ผลกระท บมาก ระดับผลกระทบ (Impact) น้อย มาก ความยากง่าย ของการ ปรับปรุง (Manageabilit y) ง่าย ยาก 53

54 54

55 55

56 56

57 Contact Address: Quality Management Office, Khon Kaen University Assoc. Prof. Seekharin Sukto Tel: 081-555-0570 Email: seesuk@kku.ac.th http://qm.kku.ac.th 57


ดาวน์โหลด ppt HOW TO 1. Contents 2 3 4 StrategicOperation Core Process Support Process Vision Crisis Vision or Crisis O/P 1 O/P 3 O/P 2 Output House of Organization.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google