งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจำลองสภาพภูมิอากาศของ ประเทศไทยในอนาคต อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจำลองสภาพภูมิอากาศของ ประเทศไทยในอนาคต อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจำลองสภาพภูมิอากาศของ ประเทศไทยในอนาคต อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการ ผลิตทางการเกษตร เช่น อุณหภูมิเฉลี่ย ความแปรปรวนรายวัน รายฤดูกาล ฯลฯ ปริมาณฝนรวม ฝนรายวัน จำนวนวันฝนตก ฝนทิ้งช่วง ฯลฯ ความเข้มแสง cloud albedo ฯลฯ

3 ต้นเหตุและปฏิสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

4 ผลของการปลดปล่อยการเรือนกระจกในรูปแบบต่างๆ ต่อภาวะโลกร้อนในอนาคต การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอากาศ โดยประมาณเพิ่มขึ้น 1% ต่อปี ในปัจจุบัน

5 การศึกษาอนาคตโดยใช้การจำลองสถานะการณ์ (Scenario-based Approach) เป็นวิธีการพัฒนาและยอมรับโดย IPCC เป็นการสมมติสถาะการณ์แบบ “What-if-then” ที่อยู่บน พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สามารถเพิ่มเติมความซับซ้อนของการศึกษาให้ครอบคลุม ปัจจัยทางกายภาพ ชีวภาพและมิติของสังคมมนุษย์ ไม่ใช่การ ” พยากรณ์ ”

6 แบบจำลองการไหลเวียนของอากาศ (Global Circulation Models) เป็นการนำโมเดลที่เน้นเฉพาะกระบวนการฟิสิกส์ของ บรรยากาศมาคาดการณ์ลักษณะภูมิอากาศในอนาคต เมื่อ ระดับก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นในระดับต่างๆ ( มักจะเป็นการ นำโมเดลการพยากรณ์ระยะสั้นมาขยายขีดความสามารถ ) ยังไม่รวมปัจจัยทางเคมี ชีววิทยา ฯลฯ ถือว่าโลกเป็นระบบปิด และคำนวณงบดุลย์ของพลังงาน มวลอากาศ ความชื้นและโมเมนตัมในชั้นบรรยากาศ บางโมเดลมีความสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรและ บรรยากาศ ความละเอียดของผลอยู่ในระดับ 100-300 กม.

7 การเพิ่มความละเอียดของผลการจำลอง GCM หรือการทำ Downscaling แบบ statistic และแบบ dynamic

8 CSIRO-SEA START RC Conformal Cubic Atmospheric Model (CCAM) Southeast Asia Some Important Features 18 vertical levels Final output domain: 5 o -35 o N and 92 o -110 o E Output resolution was interpolated to 0.1 o (about 10 km) Some Selected Daily Outputs Tmax, min and avg T ( o C) Rainfall (mm/d) Wind speed (m/s) and direction Radiation (W/m 2 ) Specific humidity (kg/kg) Heat flux (W/m 2 ) Pressure (hPa) Cloud cover (%) 3 Atmospheric CO 2 Scenarios Baseline (360 ppm) 1.5x (540 ppm) 2x (720 ppm)

9 Putting Time Slice into the Scenario CCAM was run for 10 years each at 360 ppm CO 2 baseline, 540 ppm (1.5xCO 2 ) and 720 ppm (2xCO 2 ) 540 ppm 720 ppm Based on IPCC SRES A2 these CO 2 levels may correspond to: 360 ppm  1980-89 540 ppm  2050-59 720 ppm  2080-89

10

11

12

13

14

15 การจำลองโดยใช้เครื่องมือ PRECIS (UK Hadley Center) ใช้ Global dataset ECHAM4 จาก Max Plank Institure for Atmosperic Research ( เยอรมนี ) สำหรับระดับก๊าซเรือนกระจกแบบ A2 และ B2 จำลองรายวันตั้งแต่ 2010-2099 โดยใช้ช่วง 1970-1999 เป็น baseline ให้ค่าตัวแปรของสภาพอากาศทุกตัว ความละเอียดตั้งต้น 0.22 องศา ( ประมาณ 25 กม )

16

17

18


ดาวน์โหลด ppt การจำลองสภาพภูมิอากาศของ ประเทศไทยในอนาคต อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google