งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง ตำแหน่งครู ผู้ช่วย กลุ่มสาระฯสังคมฯ โรงเรียนวัดราชโอรส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง ตำแหน่งครู ผู้ช่วย กลุ่มสาระฯสังคมฯ โรงเรียนวัดราชโอรส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง ตำแหน่งครู ผู้ช่วย กลุ่มสาระฯสังคมฯ โรงเรียนวัดราชโอรส

2 แผนที่ Map

3 ความหมายของแผนที่ แผนที่ หมายถึง การนำเอารูปภาพสิ่งต่างๆ บน พื้นผิวโลก (Earth’ surface) มาย่อส่วนให้เล็กลง แล้ว นำมาเขียนลงกระดาษแผ่นราบ สิ่งต่างๆ บนพื้นโลก ประกอบไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างขึ้น (manmade) สิ่ง เหล่านี้แสดงบนแผนที่โดยใช้สี เส้นหรือรูปร่างต่างๆ ที่ เป็นสัญลักษณ์แทนเองตามธรรมชาติ (nature) และสิ่ง ที่มนุษย์ ความหมายของแผนที่ แผนที่ หมายถึง การนำเอารูปภาพสิ่งต่างๆ บน พื้นผิวโลก (Earth’ surface) มาย่อส่วนให้เล็กลง แล้ว นำมาเขียนลงกระดาษแผ่นราบ สิ่งต่างๆ บนพื้นโลก ประกอบไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างขึ้น (manmade) สิ่ง เหล่านี้แสดงบนแผนที่โดยใช้สี เส้นหรือรูปร่างต่างๆ ที่ เป็นสัญลักษณ์แทนเองตามธรรมชาติ (nature) และสิ่ง ที่มนุษย์ ประเภทของแผนที่ 1. แผนที่ลายเส้น ( Line Map ) เป็นแผนที่แสดง รายละเอียดในพื้นที่ด้วยเส้นและองค์ประกอบของเส้น ซึ่งอาจเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง ท่อนเส้น หรือเส้นใดๆ ที่ ประกอบเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น ถนนแสดงด้วยเส้น คู่ขนาน อาคารแสดงด้วยเส้นประกอบเป็นรูป สี่เหลี่ยม เป็นต้น ประเภทของแผนที่ 1. แผนที่ลายเส้น ( Line Map ) เป็นแผนที่แสดง รายละเอียดในพื้นที่ด้วยเส้นและองค์ประกอบของเส้น ซึ่งอาจเป็นเส้นตรง เส้นโค้ง ท่อนเส้น หรือเส้นใดๆ ที่ ประกอบเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น ถนนแสดงด้วยเส้น คู่ขนาน อาคารแสดงด้วยเส้นประกอบเป็นรูป สี่เหลี่ยม เป็นต้น

4 แผนที่ ลายเส้น

5 2. แผนที่ภาพถ่าย ( Photo Map ) เป็นแผนที่ซึ่งมี รายละเอียดในแผนที่ที่ได้ จากการถ่ายภาพด้วยกล้อง ถ่ายภาพ ซึ่งอาจถ่ายภาพ จากเครื่องบินหรือดาวเทียม การผลิตแผนที่ทำด้วยวิธีการ นำเอาภาพถ่ายมาทำการดัด แก้ แล้วนำมาต่อเป็นภาพ แผ่นเดียวกันในบริเวณที่ ต้องการ แล้วนำมาใส่เส้น โครงพิกัด ใส่รายละเอียด ประจำขอบระวาง แผนที่ ภาพถ่ายสามารถทำได้ รวดเร็ว แต่การอ่านค่อนข้าง ยากเพราะต้องอาศัย เครื่องมือและความชำนาญ 2. แผนที่ภาพถ่าย ( Photo Map ) เป็นแผนที่ซึ่งมี รายละเอียดในแผนที่ที่ได้ จากการถ่ายภาพด้วยกล้อง ถ่ายภาพ ซึ่งอาจถ่ายภาพ จากเครื่องบินหรือดาวเทียม การผลิตแผนที่ทำด้วยวิธีการ นำเอาภาพถ่ายมาทำการดัด แก้ แล้วนำมาต่อเป็นภาพ แผ่นเดียวกันในบริเวณที่ ต้องการ แล้วนำมาใส่เส้น โครงพิกัด ใส่รายละเอียด ประจำขอบระวาง แผนที่ ภาพถ่ายสามารถทำได้ รวดเร็ว แต่การอ่านค่อนข้าง ยากเพราะต้องอาศัย เครื่องมือและความชำนาญ แผนที่ภาพถ่าย ( Photo Map )

6

7 องค์ประกอบของแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ สามารถแบ่ง ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ สิ่งที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ภูมิประเทศแบบ ต่างๆ ป่าไม้ ปริมาณน้ำฝน และสิ่งที่มนุษย์สร้าง ขึ้น เช่น ที่ตั้งของเมือง เส้นทางคมนาคม พื้นที่ เพาะปลูก โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 1. ชื่อแผนที่ (Map name) เป็นส่วน สำคัญอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าแผนที่นั้นแสดง อะไร เช่น แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นแผนที่แสดงถนนสาย สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ศาสนาสถาน ขอบเขต การปกครองย่อย ขอบเขตจังหวัด ขอบเขต ประเทศ เป็นต้น องค์ประกอบของแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ สามารถแบ่ง ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ สิ่งที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ภูมิประเทศแบบ ต่างๆ ป่าไม้ ปริมาณน้ำฝน และสิ่งที่มนุษย์สร้าง ขึ้น เช่น ที่ตั้งของเมือง เส้นทางคมนาคม พื้นที่ เพาะปลูก โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 1. ชื่อแผนที่ (Map name) เป็นส่วน สำคัญอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าแผนที่นั้นแสดง อะไร เช่น แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็นแผนที่แสดงถนนสาย สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว ศาสนาสถาน ขอบเขต การปกครองย่อย ขอบเขตจังหวัด ขอบเขต ประเทศ เป็นต้น

8 2. ขอบระวางแผนที่ (Border) แผน ที่ทุกชนิดจะมีขอบระวาง ซึ่งเป็น ขอบเขตของพื้นที่ในภูมิประเทศที่แสดง บนแผนที่แผ่นนั้น มักจะแสดงด้วยเส้น ขนานเพื่อแสดงตำแหน่งละติจูดกับเส้น เมริเดียนเพื่อแสดง ตำแหน่งลองจิจูด และจะแสดงตัวเลขเพื่อบอกค่าพิกัด ภูมิศาสตร์ของตำแหน่งต่างๆ 3. ทิศทาง (Direction ) แผนที่ทุกระวางต้อง กำหนดทิศทางไว้ เพื่อให้ผู้ใช้แผนที่สามารถ บอก ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏ ในแผนที่นั้นได้ถูกต้อง

9 4. สัญลักษณ์ (Symbol) เป็น เครื่องหมายที่ใช้แทนสิ่งต่างๆ ในภูมิ ประเทศจริง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่า และแปลความหมายจากแผนที่ได้อย่าง ถูกต้อง ทั้งนี้ในแผนที่จะต้องมีคำอธิบาย สัญลักษณ์ประกอบไว้ด้วยเสมอ 5. มาตราส่วน (Map scale) หมายถึง สิ่งที่แสดงให้ทราบ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางที่ ปรากฎจริงบนผิวโลก มาตราส่วนที่นิยมใช้มีอยู่ 3 ชนิด ดังนี้ 5.1 มาตรส่วนคำพูด คือ มาตราส่วนที่บอกโดยตรงว่า ระยะทางในแผนที่ 1 หน่วย แทนระยะทางในพื้นที่จริงเท่าไร เช่น “ 1 เซนติเมตร เท่ากับ 20 กิโลเมตร ” 5.2 มาตราส่วนเส้น หรือ มาตราส่วนรูปแท่ง คือ มาตราส่วนที่แสดงด้วยเส้นตรงหรือรูปแท่งที่มีเลขกำกับไว้เพื่อ บอกความยาวบนแผนที่แทนระยะทางจริงบนพื้นโลก 5. มาตราส่วน (Map scale) หมายถึง สิ่งที่แสดงให้ทราบ ถึงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางที่ ปรากฎจริงบนผิวโลก มาตราส่วนที่นิยมใช้มีอยู่ 3 ชนิด ดังนี้ 5.1 มาตรส่วนคำพูด คือ มาตราส่วนที่บอกโดยตรงว่า ระยะทางในแผนที่ 1 หน่วย แทนระยะทางในพื้นที่จริงเท่าไร เช่น “ 1 เซนติเมตร เท่ากับ 20 กิโลเมตร ” 5.2 มาตราส่วนเส้น หรือ มาตราส่วนรูปแท่ง คือ มาตราส่วนที่แสดงด้วยเส้นตรงหรือรูปแท่งที่มีเลขกำกับไว้เพื่อ บอกความยาวบนแผนที่แทนระยะทางจริงบนพื้นโลก

10 6. สี (Color) สีที่ใช้เป็นมาตรฐานในแผน ที่มี 5 สี 6.1 สีดำ ใช้แทนสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ สร้างขึ้น เช่น วัด โรงเรียน หมู่บ้าน เป็นต้น 6.2 สีแดง ใช้แทนถนนและ รายละเอียดพิเศษ 6.3 สีน้ำเงิน ใช้แทนบริเวณที่เป็นน้ำ เช่น ทะเล มหาสมุทร 6.4 สีน้ำตาล ใช้แทนความสูง เช่น เส้นชั้นความสูง เป็นต้น 6.5 สีเขียว ใช้แทนพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ การเกษตร 6. สี (Color) สีที่ใช้เป็นมาตรฐานในแผน ที่มี 5 สี 6.1 สีดำ ใช้แทนสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ สร้างขึ้น เช่น วัด โรงเรียน หมู่บ้าน เป็นต้น 6.2 สีแดง ใช้แทนถนนและ รายละเอียดพิเศษ 6.3 สีน้ำเงิน ใช้แทนบริเวณที่เป็นน้ำ เช่น ทะเล มหาสมุทร 6.4 สีน้ำตาล ใช้แทนความสูง เช่น เส้นชั้นความสูง เป็นต้น 6.5 สีเขียว ใช้แทนพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ การเกษตร

11 องค์ประกอบของ แผนที่

12 แผนที่กาย ภายทวีป อเมริกาเหนือ

13 แบบฝึกหัด คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาและค้นคว้าข้อมูล และอธิบายให้เหมาะสม 1. ประโยชน์ของแผนที่ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - ด้านการเมืองการปกครอง - ด้านการทหาร - ด้านเศรษฐกิจสังคม - ด้านการเรียนการสอน - ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว แบบฝึกหัด คำสั่ง ให้นักเรียนศึกษาและค้นคว้าข้อมูล และอธิบายให้เหมาะสม 1. ประโยชน์ของแผนที่ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ - ด้านการเมืองการปกครอง - ด้านการทหาร - ด้านเศรษฐกิจสังคม - ด้านการเรียนการสอน - ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว เลือก อธิบาย 3 ด้านนะคะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง ตำแหน่งครู ผู้ช่วย กลุ่มสาระฯสังคมฯ โรงเรียนวัดราชโอรส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google