งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามผลการ ควบคุมภายในการ รายงานตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามผลการ ควบคุมภายในการ รายงานตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การติดตามผลการ ควบคุมภายในการ รายงานตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 1

3 ประเด็นการประเมินการ ควบคุมภายใน การควบคุมภายในที่กำหนดไว้ เพียงพอ เหมาะสมและ มีการปฎิบัติ จริง ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และ สอบทานอื่นๆ ได้รับการปรับปรุง แก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา การควบคุมในได้รับการปรับปรุง แก้ไขไห้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป 2

4 ขั้นตอนการติดตาม ประเมินผล ขั้นตอนที่ 1 ติดตามผลการปฎิบัติตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในงวดก่อน แผนการปรับปรุงการควบคุม ภายใน ( ปย.3) ของงวดก่อน รายงานผลการติดตาม การปฎิบัติตามแผนการ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน ( ติด ตามปย.3) 3

5 ขั้นตอนที่ 2 ประเมินองค์ประกอบของ มาตรฐานการควบคุมภายใน รายงานผลการประเมินองค์กอบ ของมาตรฐานตวบคุมภายใน ( ปย.2- 1) สรุปผลการประเมินองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน ( ปย.2) 4

6 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินการควบคุมภายในตาม กิจกรรมแต่ละ ด้านหรือ กิจกรรมเฉพาหน่วยงาน แบบสอบถามการควบคุม ภายใน ( ต. ย. ตาม ภาคผนวก ง )  สรุปจุดอ่อนจากการ ประเมิน  5

7 ขั้นตอนที่ 4 พจารณาความเพียงพอและ เหมาะสมของการควบคุมภาย ในและจัดทำ ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน สรุปผลการประเมิน รายงานผลการ ติดตาม สรุปจุดอ่อน องค์ประกอบการ ปฎบัติแผนการ ปรับปรุง การประเมิน การควบคุมฯ ( ปย.2) ( ติดตามปย.3) การประเมินการควบคุมภายใน ( แบบปม.) รายงานความเห็นเกี่ยวกับ แผน กาปรับปรุง การควบคุมภายใน ( ปย.1) การ ควบคุมภายใน ( ปย.3) 6

8 การรายงานตามระเบียบฯข้อที่ 6 ข้อมูลที่ต้องรายงาย แบบรายงาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปย.1 ข้อมูลสรุปการประเมินแต่ละ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน ปย.2 รายงานผลการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ติดตาม ปย.3 จุดอ่อนระบบการควบคุมภายใน แผนการปรับปรุการควบคุมภายใน ปย.3 ปส. – 7

9 การจัดทำรายงายส่ง สพฐ. ปย.1 ปย.2 ปย.3 และติดตามปย.1 ปส. ผอ. สพท. ปย 1- ร ปย 1 ปย 3 ปส. ปย 3 ติดตาม ปย 3 จนท. อาวุโส ปส. ตสน. ปย 1 ปย 2 ปย 3 ติดตามปย 3 ปย 2-1 ปม. ปย 1 ปย 2 ปย 3 ติดตามปย 3 ประมวนผลภาพรวมสพท.+ ร. ร. กลุม่อำนวยการ ร. ร กลุ่มบริหารงานบุคคล ตสน.  กลุ่มนิเทศ  กลุ่มนโยบายและแผน การศึกษาเอกชน กลุ่ม ส่งเสริมจัดการศึกษา 8

10


ดาวน์โหลด ppt การติดตามผลการ ควบคุมภายในการ รายงานตามระเบียบ ฯ ข้อ 6 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google