งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Siam Tsunami Propagation Simulator Model (SiTProS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Siam Tsunami Propagation Simulator Model (SiTProS)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Siam Tsunami Propagation Simulator Model (SiTProS)
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” Siam Tsunami Propagation Simulator Model (SiTProS) Dr.Wattana Kanbua Marine Meteorological Center Meteorological Observation and Warning Bureau Thai Meteorological Department Mr.Somporn Chuai-Aree Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus. 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

2 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” Wave Equation “Wave Equation” where Ui,j = Wave height at point i,j i = Grid index in x-direction j = Grid index in y-direction a = wave propagation speed d = water depth (1) shallow water (2) 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

3 Wave Equation Calculation
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” Wave Equation Calculation 2D Grid 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา grid computing, we have rectangle grid, 2D grid and coordinate (i,j), when 1<= i <= i1, 1<= j <= j1,

4 Wave Equation Calculation (cont 2)
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” Wave Equation Calculation (cont 2) Approximating second derivatives by central differences:    (3) Approximating all second derivatives using central differences for finite different method (FDM)

5 Wave Equation Calculation (cont 3)
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” Wave Equation Calculation (cont 3) From where u(n+1) may be calculated as:    (4)

6 Wave Equation Calculation (cont 4)
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” Wave Equation Calculation (cont 4) Initial Condition    values at n=1 as the initial conditions R What are the values at n=0? We apply a zero-gradient initial condition , this means substitute this into (4), then we get

7 Wave Equation Calculation (cont 5)
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” Wave Equation Calculation (cont 5) Boundary Condition    4 boundaries are free (open).

8 Algorithm for Wave Propagation
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” Algorithm for Wave Propagation how does this algorithm work? (to save memory) can be assigned to for next iteration before calculation. U[1] U[0] U[1]

9 Algorithm for Wave Propagation (cont 2)
สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ” Algorithm for Wave Propagation (cont 2) 1. Read Etopo2 for Earth Surface, and generate initial computing region 2.Initial Buffer U[0], U[1] 3.Read initial computing region (User defined) 4.Waiting for initial earthquake (User defined by mouse down/drag) 5.Compute new U[1], and smooth the wave propagation 6.Rendering wave 7.Set sliding value (tmp = U[0], U[0]=U[1],U[1]=tmp) 8.Do 5,6,7 until stop command from user 9.Do 2 to 8 for all new adjustments from user

10 สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “โลกร้อน…ความจริงที่ต้องเผชิญ”

11 Software Demonstration
Computing Region Panel Rendering Panel Parameters and Output Setup Panel

12 Software Demonstration (cont 2)
Follow the step by step 1, 2, 3, 4 1. Region selection 4. Earthquake Initial Condition (mouse drop(point) or drag(line) (Starting Point = Epicenter) 2. Update Region Time setup, Suggestion 3. Set Parameters


ดาวน์โหลด ppt Siam Tsunami Propagation Simulator Model (SiTProS)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google