งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Siam Tsunami Propagation Simulator Model (SiTProS) Dr.Wattana Kanbua Marine Meteorological Center Meteorological Observation and Warning Bureau Thai Meteorological.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Siam Tsunami Propagation Simulator Model (SiTProS) Dr.Wattana Kanbua Marine Meteorological Center Meteorological Observation and Warning Bureau Thai Meteorological."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Siam Tsunami Propagation Simulator Model (SiTProS) Dr.Wattana Kanbua Marine Meteorological Center Meteorological Observation and Warning Bureau Thai Meteorological Department Mr.Somporn Chuai-Aree Department of Mathematics and Computer Science, Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla University, Pattani Campus. สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

2 Wave Equation “Wave Equation” where U i,j = Wave height at point i,j i = Grid index in x-direction j = Grid index in y-direction a = wave propagation speed d = water depth ---------- (1) ---------- (2) shallow water สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

3 Wave Equation Calculation 2D Grid grid computing, we have rectangle grid, 2D grid and coordinate (i,j), when 1<= i <= i1, 1<= j <= j1, สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ” 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา 23 มีนาคม 2550, ณ หอประชุมใหญ่ กรมอุตุนิยมวิทยา

4 Wave Equation Calculation (cont 2) Approximating second derivatives by central differences: ---------- (3) Approximating all second derivatives using central differences for finite different method (FDM) สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ”

5 Wave Equation Calculation (cont 3) From where u(n+1) may be calculated as: -------------- (4) สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ”

6 Initial Condition Wave Equation Calculation (cont 4) R values at n=1 as the initial conditions What are the values at n=0? We apply a zero-gradient initial condition, this means substitute this into (4), then we get สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ”

7 Wave Equation Calculation (cont 5) Boundary Condition 4 boundaries are free (open). สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ”

8 Algorithm for Wave Propagation how does this algorithm work? (to save memory) U[1]U[0] U[1] can be assigned tofor next iteration before calculation. สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ”

9 Algorithm for Wave Propagation (cont 2) 1. Read Etopo2 for Earth Surface, and generate initial computing region 2.Initial Buffer U[0], U[1] 3.Read initial computing region (User defined) 4.Waiting for initial earthquake (User defined by mouse down/drag) 5.Compute new U[1], and smooth the wave propagation 6.Rendering wave 7.Set sliding value (tmp = U[0], U[0]=U[1],U[1]=tmp) 8.Do 5,6,7 until stop command from user 9.Do 2 to 8 for all new adjustments from user สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก, เรื่อง “ โลกร้อน … ความจริงที่ต้องเผชิญ ”

10

11 Software Demonstration Rendering Panel Computing Region Panel Parameters and Output Setup Panel

12 Software Demonstration (cont 2) 1. Region selection 2. Update Region 3. Set Parameters 4. Earthquake Initial Condition (mouse drop(point) or drag(line) (Starting Point = Epicenter) Follow the step by step 1, 2, 3, 4 Time setup, Suggestion


ดาวน์โหลด ppt Siam Tsunami Propagation Simulator Model (SiTProS) Dr.Wattana Kanbua Marine Meteorological Center Meteorological Observation and Warning Bureau Thai Meteorological.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google